Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Trendelemzés és vizualizáció

  A tantárgy angol neve: Trend Analysis and Visualization

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

  Gazdasági elemző informatikus szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM246   3/0/1/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Csaba,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://elearning.tmit.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Kósa Zsuzsanna PhD egy. docens  TMIT
  Dr. Simon Csaba PhDegy. adjunktus TMIT
  Paróczi Zsombor
  tud. segédmunkatársTMIT
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Ajánlott: Statisztikai ismeretek, pénzügyi és gazdálkodási ismeretek
  7. A tantárgy célkitűzése

  Trendelemzések bemutatása idősor alapú problémáknál. Előrejelzési feladatok megoldásához szükséges problémakörök feltérképezése és gyakorlatban használható megoldások vizsgálata. Ipari szabványos eszközökkel elérhető támogatás kiaknázása. Megvilágítani és értelmezni a megjelenítésben rejlő lehetséges többlettudás visszaforgatásának módjait az elemzés adatelőkészítés és modellalkotás fázisaiba.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Modul_1.: Megjelenítő elemzés

  Bevezetés az előrejelzések és vizualizáció témakörébe

  Indoklási technikák elemzéssel

  Adat-reprezentáció és transzformációk

  Ábrás és képi megjelenítés, interakciós technikák.

  Általánosított többdimenziós skálázás

  Érzékelési térkép

  Üzleti döntés térkép (BDM)

  Laborgyakorlat 1: Vizualizáció

  Modul_2: Előrejelzés

  a.)   Előrejelzési problémák megközelítése

  Idősorok elemei, Adatminőség megítélése, Adatok értelmezése, Reziduumok vizsgálata, Hogyan indul az előrejelzés készítése, Előrejelző modellek

  Paraméterek definiálása, Adatforrások elemzése, Választás alternatív vetítési technikák közt, Előzetes kiválasztási kritériumok

   

  b.)   Előrejelzés exponenciális illesztő függvényekkel

  Illesztés mozgó átlagokkal, Egyedi exponenciális illesztés, Exponenciális és mozgó átlagú illesztések összehasonlítása; Exponenciális illesztés adat-előrejelzéshez 

  Laborgyakorlat 2.:  Exponenciális illesztések, szoftver programok és megjelenítés.

   

  c.)   Trend és szezonalitás elemzése és modellezése

  ANOVA modell;

  Hozzájárulás a trendhez / időszaki hatások;

  Reziduumok elemzése

  Laborgyakorlat 3:  Trend és szezonalitás, szoftver programok és megjelenítés.

   

  d.)   Adatelőkészítés modellezéshez

  Linearitás elérése

  Normalizálás

  Nagy eltérések kezelése

  Laborgyakorlat 4:  Nagy eltérések kezelése, szoftver programok és megjelenítés.

   

  e.)   Regressziós elemzés és modellezés

  Regressziós modell építése: regressziós görbe, egyszerű lineáris modell, legkisebb négyzetek módszere, normális regresszió feltételei, becslési technikák összehasonlítása

  Regressziós eredmények értelmezése: az R-négyzetes -, a t-, az F-, a D_W statisztikák

  Az előrejelzés pontossága, a regressziós maradék vizsgálata

  Laborgyakorlat 5:  Regressziós példa, szoftver programok és megjelenítés.

   

  f.)    Szokatlan értékek kezelése

  Robosztusság biztosítása a korrelációban és a regressziós elemzésben

  Időszaki igazítás, a mozgó átlaghoz igazító módszer

  Időszaki igazítás ellenálló simítófüggvényekkel

  Laborgyakorlat 6:  Szezonális analízis,  szoftver programok és megjelenítés.

   

  Modul_3: Technológiai előretekintés

  a)     A számszerű előrejelzés és az előretekintés különbségei

  Nem mérhető trendek elemzése: minőségi változások leírása, sikerkritériumok

  Téma-meghatározás, jelenlegi helyzet

  Folyamatban levő projektek, várható fejlődés

  Trendek megjelenítése ábrákkal, képekkel: Pl. fejlődési ciklus, hype görbe

  b)     Felhasználási terület előretekintése

  Téma-meghatározás, lényegkiemelés

  Hajtóerő elemzés, hatásbecslés, bizonytalanság

  Szcenáriókészítés, alternatív szcenáriók

  Jövőképek megjelenítése, illusztrációk

  c)     Radar tevékenység előretekintéshez

  Innovációs hírözön, hírfigyelés szelekció, alkalmazható technológiák

  Szakmai blog, technológiai radar

  Virtuális közösségépítés

  Játékok felhasználása tudásösszesítéshez

  d)     Stratégia készítés előretekintés alapján

  Áttekintő jövőkép és alternatív szcenáriók elemzése

  Cél-választás szempontjai és szabadságfoka

  Hajtóerő-befolyásolási lehetőségek, költségek és kockázatok

  Stratégiakészítés vissza-irányú szcenárió-elemzéssel

  Laborgyakorlat 7:  Hallgatók előretekintő prezentációi, előre kisorsolt téma feldolgozása alapján

   

  Összefoglalás: Trendelemzés, előretekintés és vizualizáció felhasználhatósága

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások és 6 laborgyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db. zárthelyi teljesítése a modul1 és modul2 témaköréből,

                                     1 db. házi feladat elkészítése és prezentálása a modul3 témaköréből

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítési lehetőséggel

  c. Elővizsga: van

  d. Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele, hogy a zárthelyi pontszámának 10 pontból legalább 4 pontot el kell érnie, valamint a laborgyakorlatokon való eredményes részvétel. A laborgyakorlatok közül egy hiányzás megengedett.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban a pót-zárthelyire meghirdetett időpontban, valamint a pótlási időszakban a meghirdetett időpontban külön-eljárási díj megfizetésével.

  A laborgyakorlatok közül maximum kettő pótolható, az oktatóval egyeztetett külön időpontban.

  A házi feladat pótolható a pótlási időszakban a meghirdetett időpontban külön-eljárási díj megfizetésével.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés alapján az előadások előtt és után, valamint az előadók fogadóórájában.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Box G., Jenkins G. M., Time Series Analysis – Forecasting and Control, CA: Holden-Day, 1976.
  2. Sallehuddin, R., Shamsuddin, S. M. H., Hashim, S. Z. M., Abraham, A.: Forecasting time series data using hybrid grey relational artificial neural network and auto regressive integrated moving average model. 2007.
  3. Wong P C, Thomas J.: Visual analytics. 2004.
  4. Mark Last, Abraham Kandel, Horst Bunke: Data Mining In Time-Series Databases. World Scientific Press. 2004.
  5. Liam Fahey (Editor), Robert M. Randall (Editor): Learning from the Future: Competitive Foresight Scenarios (1997)

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  56
  Félévközi készülés órákra  10
  Felkészülés laborokra  12
  Felkészülés zárthelyire   18
  Házi Feladat elkészítése
     4
  Vizsgafelkészülés  50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
  Dr. Kósa Zsuzsanna Ph.D. egy. docens  TMIT