Infokommunikációs laboratórium I.

A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory I.

Adatlap utolsó módosítása: 2013. április 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Infokommunikációs rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM245 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Marosits Tamás,
A tantárgy tanszéki weboldala http://alpha.tmit.bme.hu/labor/m245/
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Marosits Tamás egyetemi adjunktus
BME-TMIT
 Dr. Lénárt Ferenc tudományos segédmunkatársBME-SZHVT
 Horváth György  mérnökBME-TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak.

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Alairas("BMEVITMM155", _)
ÉS
Alairas("BMEVITMM156", _) )

VAGY
(Alairas("BMEVITMM155", _)
ÉS
Alairas("BMEVITMM157", _) )

VAGY
(Alairas("BMEVITMM156", _)
ÉS
Alairas("BMEVITMM157", _) )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tárgyat csak az Infokommunikációs rendszerek MSc-s szakirány hallgatói vehetik fel.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, melyek a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott mérésekből állnak. A végzett munka minősítése a mérésekről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik

 

 

8. A tantárgy részletes tematikája Mérések végzése a következő témakörökben:
 1. Interfészek vizsgálata (E1, STM-1, GBE) – Interface testing
 2. "In-circuit" mérések ISDN és VoIP hálózati elemeken – "In circuit" testing of ISDN and VoIP network elements
 3. Alapsávi digitális jelátvitel rézkábelen (vonali kódolás, HDSL) – Baseband data transmission on copper cable (line coding, HDSL)
 4. Digitális vonalszakasz kiegyenlítése (Transzverzális szűrő) – Equalization of a digital line section (The transversal filter)
 5. Mérések lokális számítógéphálózaton (802.3) – Tests on a computer network
 6. Az egyetemi optikai hálózat vizsgálata OTDR-el – Testing of the optical network of the university with OTDR
 7. Adatátvitel hozzáférési hálózaton (ADSL2, ADSL2+, VLAN, WLAN, WAN protokollok) – Data transmission over access network (ADSL2, ADSL2+, VLAN, WLAN, WAN protocols)
 8. Az elektromágneses kompatibilitás (EMC) alapvető rádiófrekvekciás mérései – Base radiofrequency testing of the electromagnetic compatibility (EMC)
 9. IP átvitel MPLS hálózaton – IP transmission on MPLS network
 10. IP Multimedia Subsystem

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató hét (7) kötött tematikájú mérést végez el. A hét mérést a hallgató szabadon választhatja abból a legalább 8 lehetőségből, amelyet a 8. pontban felsorolt témakörökből a félév elején kijelöl és meghirdetet a tantárgy oktatói gárdája.
A hallgatók a méréseket két fős mérőcsoportokban végzik a félév eleji jelentkezéseknek megfelelő időpontokban. A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott hibás válaszok száma 2 vagy ennél több, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.
A mérés során az mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja és a jegyzőkönyvet leosztályozza.

10. Követelmények

A követelményeket a szorgalmi időszakban kell teljesíteni:

 • A félév lezárásának módja: félévközi jegy.
 • A félév elismerése: hét mérés elvégzése, mérésenként legalább elégséges osztályzat. A félévközi jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.
 • Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:
  • Az alap osztályzat - melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok: közepes.
  • Az alap osztályzatot javító tényezők:
   • a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy
   • fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy
  • Az alap osztályzatot rontó tényezők:
   • hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy
   • a tesztkérdésekre adott egy hibás válasz: -1 jegy
   • mérnökhöz nem méltó kivitelű (áttekinthetetlen, számos helyesírási hibát tartalmazó) jegyzőkönyv: -1 jegy.
11. Pótlási lehetőségek

Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk, amelyet a tárgyfelelős oktatóval és a mérésvezetővel egyeztetve legkésőbb a pótlási időszak végéig vehet igénybe. Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

Elsősorban a megfelelő mérés vezetőjénél egyéni egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait a mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék szerverén (http://alpha.tmit.bme.hu/meresek/) - és részlegesen a laboratóriumban nyomtatott formában is - rendelkezésre állnak. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 42
Félévközi készülés órákra 78
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Kovács Pál mérnök BME-TMIT
 Dr. Marosits Tamás egyetemi adjunktus BME-TMIT