Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs laboratórium I.

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. április 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM245 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Marosits Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://alpha.tmit.bme.hu/labor/m245/
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Marosits Tamás egyetemi adjunktus
  BME-TMIT
   Dr. Lénárt Ferenc tudományos segédmunkatársBME-SZHVT
   Horváth György  mérnökBME-TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Alairas("BMEVITMM155", _)
  ÉS
  Alairas("BMEVITMM156", _) )

  VAGY
  (Alairas("BMEVITMM155", _)
  ÉS
  Alairas("BMEVITMM157", _) )

  VAGY
  (Alairas("BMEVITMM156", _)
  ÉS
  Alairas("BMEVITMM157", _) )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  A tárgyat csak az Infokommunikációs rendszerek MSc-s szakirány hallgatói vehetik fel.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, melyek a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott mérésekből állnak. A végzett munka minősítése a mérésekről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Mérések végzése a következő témakörökben:
  1. Interfészek vizsgálata (E1, STM-1, GBE) – Interface testing
  2. "In-circuit" mérések ISDN és VoIP hálózati elemeken – "In circuit" testing of ISDN and VoIP network elements
  3. Alapsávi digitális jelátvitel rézkábelen (vonali kódolás, HDSL) – Baseband data transmission on copper cable (line coding, HDSL)
  4. Digitális vonalszakasz kiegyenlítése (Transzverzális szűrő) – Equalization of a digital line section (The transversal filter)
  5. Mérések lokális számítógéphálózaton (802.3) – Tests on a computer network
  6. Az egyetemi optikai hálózat vizsgálata OTDR-el – Testing of the optical network of the university with OTDR
  7. Adatátvitel hozzáférési hálózaton (ADSL2, ADSL2+, VLAN, WLAN, WAN protokollok) – Data transmission over access network (ADSL2, ADSL2+, VLAN, WLAN, WAN protocols)
  8. Az elektromágneses kompatibilitás (EMC) alapvető rádiófrekvekciás mérései – Base radiofrequency testing of the electromagnetic compatibility (EMC)
  9. IP átvitel MPLS hálózaton – IP transmission on MPLS network
  10. IP Multimedia Subsystem

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató hét (7) kötött tematikájú mérést végez el. A hét mérést a hallgató szabadon választhatja abból a legalább 8 lehetőségből, amelyet a 8. pontban felsorolt témakörökből a félév elején kijelöl és meghirdetet a tantárgy oktatói gárdája.
  A hallgatók a méréseket két fős mérőcsoportokban végzik a félév eleji jelentkezéseknek megfelelő időpontokban. A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott hibás válaszok száma 2 vagy ennél több, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.
  A mérés során az mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja és a jegyzőkönyvet leosztályozza.

  10. Követelmények

  A követelményeket a szorgalmi időszakban kell teljesíteni:

  • A félév lezárásának módja: félévközi jegy.
  • A félév elismerése: hét mérés elvégzése, mérésenként legalább elégséges osztályzat. A félévközi jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.
  • Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:
   • Az alap osztályzat - melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok: közepes.
   • Az alap osztályzatot javító tényezők:
    • a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy
    • fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy
   • Az alap osztályzatot rontó tényezők:
    • hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy
    • a tesztkérdésekre adott egy hibás válasz: -1 jegy
    • mérnökhöz nem méltó kivitelű (áttekinthetetlen, számos helyesírási hibát tartalmazó) jegyzőkönyv: -1 jegy.
  11. Pótlási lehetőségek

  Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk, amelyet a tárgyfelelős oktatóval és a mérésvezetővel egyeztetve legkésőbb a pótlási időszak végéig vehet igénybe. Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Elsősorban a megfelelő mérés vezetőjénél egyéni egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait a mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék szerverén (http://alpha.tmit.bme.hu/meresek/) - és részlegesen a laboratóriumban nyomtatott formában is - rendelkezésre állnak. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 78
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Kovács Pál mérnök BME-TMIT
   Dr. Marosits Tamás egyetemi adjunktus BME-TMIT