Hálózatok és szolgáltatások laboratórium

A tantárgy angol neve: Networks and Services Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Hálózatok és szolgáltatások szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM217 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sonkoly Balázs,
A tantárgy tanszéki weboldala http://labor.tmit.bme.hu
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Heszberger Zalán egyetemi adjunktus BME-TMIT
 Kulik Ivett tanszéki mérnök BME-TMIT
 Sonkoly Balázs ügyv. szakértő BME-TMIT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre.  A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató programozott "mérések"-ből áll.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév során minden hallgató programozott méréseket végez el az alábbi ütemezésben:

         1. hét: Tájékoztató-bevezető előadás, jelentkezés a programozott mérésekre
         2-13. hét: 7 mérés (5x45 perc/alkalom) elvégzése az alábbi témakörökben:

  • Szenzor hálózati rendszerek kialakítása
  • IMS hálózati rendszerek tervezési kérdései
  • Web alapú szolgáltatásfejlesztés, portálfejlesztés
  • Elektronikus kereskedelem, e-banking, aukciós portálok szolgáltatásai
  • Mozgókép/hang/adat szimultán átvitele (tripleplay)
  • Ismerkedés a következő generációs (NGN) hálózati koncepcióval
  • IP-alapú mobilitás támogatás
 • 14. hét: pótmérés, félév zárása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai  Tanszékeken (TMIT) történik 5x45 perces laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a labor-bemutatkozáson és a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódóan mérési gyakorlatokat végez. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.
A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben közölt tananyagra vonatkozó kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.
A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. Az mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet és mérési beszámolót kell beadni.
Az osztályzás a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek és beszámolók alapján történik a 10. pont szerint. 
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:
A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja. A mérés jegy és az év végi jegy javítására nincs lehetőség.
A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.
A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése.
Az egyes mérések értékelése:
Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes
Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése. Az eredmények kiértékelése
Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények

11. Pótlási lehetőségek Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet a mérésvezetővel egyeztetett időpontban. A félév során a hiányzás okától függetlenül vagy elégtelen mérésjegy esetén 2 pót mérés elvégzésére van lehetőség.
12. Konzultációs lehetőségek

A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 42 
Félévközi készülés órákra  0
Felkészülés zárthelyire 10
Házi feladat elkészítése  0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 42
Mérési beszámolók elkészítése 26
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Heszberger Zalán egyetemi adjunktus BME-TMIT