Beszéd és hallásdiagnosztika

A tantárgy angol neve: Diagnostics of Speech and Hearing Disorders

Adatlap utolsó módosítása: 2011. február 15.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Egészségügyi mérnök szak
MSc képzés
Kötelezően választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM203 2 2/2/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sztahó Dávid,
A tantárgy tanszéki weboldala http://alpha.tmit.bme.hu/speech/education.php
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Vicsi Klára tudományos tanácsadó BME-TMIT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

 

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a beszéd és hallászavarok diagnosztizálására és csökkentésére szolgáló modern, hatékony műszaki eszközöket, berendezéseket, eljárásokat. A tantárgy tárgyalja az emberi kommunikációban lényeges szerepet játszó két szervcsoport, a beszédszervek, valamint a hallás és beszédészlelés folyamataiért felelős szervek, és azok működését vezérlő idegi folyamatok működését. Áttekintést ad a beszéd, a hallás, a beszédfeldolgozás tipikus zavarairól. Részleteiben tárgyalja a zavarokat diagnosztizáló,  és a zavarokat csökkentő eljárásokat, eszközöket, számítógépes módszereket, azok müködési korlátait, alkalmazási problémáit. Kitér a különböző implantációs módszerekre, az implantáció utáni rehabilitációs eljárásokra. Gyakorlati foglalkozások részben a BME TMIT Beszédakusztikai laboratóriumban fognak folyni, részben speciális szakemberek bevonásával audiológiai állomáson, foniáter szakrendelésen.

 

8. A tantárgy részletes tematikája


1. A beszédkommunikáció körfolyamata. A beszéd leírása nyelvi fogalmakkal, üzenetek megfogalmazása, az egyes nyelvek szerinti különbözőségek és egyezőségek. Nemzetközi jelölésrendszerek. Gyakorlat: TMIT Beszédakuszt. Lab. hallásküszöb mérés

2. Akusztikai alapfogalmakA hang fizikai jellemzői :hangnyomás, hangenergia, hangszínkép, hangmagasság stb.Szintértékek, Hangelemzési eljárásokGyakorlat:TMIT Beszédakuszt. Lab. Hangszintmérés, hangszórók átviteli jelleggörbéjének mérése, mikrofonhitelesítés, összehasonlító módszer

3. A beszéd biológiai és kognitív háttere.A beszédfolyamat akusztikai-fonetikai jellemzői. A beszéd szegmentális leírása. Az artikuláció és a fizikai produktum kapcsolatának vizsgálata szintetizátor segítségével I.Gyakorlat:TMIT Beszédakuszt. Lab. A beszédben az alaphang, hangintenzitás időbeli változása, gördülő spektrum vizsgálata, hangelemző programok megismerése

4. Beszédfolyamat elemei, és az elemek rendszere: -fizikai és nyelvi leírás, Artikulációs bázis.Gyakorlat:Semmelweis Egyetem ETK, Fül- Orr- GégeklinikaHang és beszédképzés zavarainak vizsgálatához használt műszeres, számítógépes eljárások, stoboszkópia, laringoszkóp, fiberoszkóp, orr endoszkópia

5. A beszédfolyamat szupra-szegmentális leírásaGyakorlat:Semmelweis Egyetem ETK, Fül- Orr- GégeklinikaFül orr gége eredetű organikus beszédzavarok,és hangképük

6. Funkcionális beszédzavarokZöngeképzés, beszédhangképzés, beszédfejlődés zavarai, beszédfolyamat zavarai.Beszédészlelés zavarai, nagyothallás következményei. Gyakorlat:Heim Pál GyermekkórházHang és beszédképzés zavarainak vizsgálatához használt műszeres, számítógépes eljárások, nazométer, Levegőáramlás mérés,stb.

7. Számítógépes beszédjavító eljárásokGyakorlat:TMIT Beszédakuszt. Lab. IBM Speech Viewer, Beszédmester, Varázsdoboz működésének megismerése

8. A hallás biológiai és kognitív háttere, működési mechanizmusok:A periférikus hallási rendszer működése Idegi folyamatok tárgyalása, a kétfülű hallásGyakorlatAudio Computer Stúdió KFTÁllandó hangtéri audiológiai vizsgálatok,beszédészlelési küszöb, Audiológiai fülkék

9. . Hangpercepció, Hangosság, hangmagasság, időbeli felbontás, frekvenciaszelektivitás, elfedések  Gyakorlat:Heim Pál GyermekkórházOtoakusztikus emisszió, BERRA

10. Beszédpercepció, Percepciós bázisGyakorlat:TMIT Beszédakuszt. Lab. Kétfülű hallásvizsgálat, érzelem felismerés

11. HallókészülékekJelfeldolgozási stratégiék, digitálisan programozható hallókészülékek, digitális hallókészülékekGyakorlat:Viktofon KftHallókészülékek mérése:frekvencia átvitel, torzítás, hitelesítése

12. HallókészülékekSikeres  hallókészülék illesztési módszerekGyakorlat:Viktofon Kft A gyártásban alkalmazott akusztikai méréstechnológiák megismerése 

13. Beültetett eszközökCsontvezetéses hallókészülékek, középfül implantátumok, cohleáris implantátumok,Agytörzsi hallásimplantátumokGyakorlat:Semmelweis Egyetem ETK, Fül- Orr- Gégeklinika, Budapest

14. Hallásfejlesző számítógépes eszközökGyakorlat:TMIT Beszédakuszt. Lab. Hallás és beszédfejlesztés az interneten keresztül  

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat

 

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban:zh
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
 • Elővizsga: nincs

 

11. Pótlási lehetőségek

pótzárthelyi az utolsó oktatási héten

12. Konzultációs lehetőségek igény szerint
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Vicsi K.:Beszédkommunikáció jegyzet, melyet az órákon kapnak meg a hallgatók, továbbá:
  Andy Vonlanten, Horst Arndt: Hallókészülék technológia, Pécs Direkt Kft.Alexandra kiadója, 2008.
 2. Pitel József: Audiológia, Viktória Ltd, Pécs,1996.
 3. Brian C.J. Moore: The Psychology of hearing. Academic Press, 2001.
 4. Tanulmányok a hallássérültek beszédérthetőségének fejlesztéséről. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző főiskola, Budapest, 1995
 5. dr. Küstel Marianna (levelező szerző), dr. Ribári Ottó, dr. Répássy Gábor: A süketség gyógyításának hazai eredményei és perspektívái: a cochlearis implantáció – Lege Artis Medicinae 2002;12(4):235-9.
 6. Folyovich András-Pataki László: Számítógépes beszédrehabilitáció a neurológiai gyakorlatban. Ideggyógyászati szemle, 1996. 49 évf. 11-12 sz. P. 397-400.
 7. Wilson BS, Finley CC, Lawson DT, Wolford R, Eddington D, Rabinowitz W. Better speech recognition with cochlear implants. Nature 1991;352:236-8.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  60
Félévközi készülés órákra  30
Felkészülés zárthelyire  10
Házi feladat elkészítése  20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés  30
Összesen 150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Vicsi Klára tudományos tanácsadó BME-TMIT