Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beszéd és hallásdiagnosztika

  A tantárgy angol neve: Diagnostics of Speech and Hearing Disorders

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. február 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Egészségügyi mérnök szak
  MSc képzés
  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM203 2 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sztahó Dávid,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://alpha.tmit.bme.hu/speech/education.php
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Vicsi Klára tudományos tanácsadó BME-TMIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

   

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a beszéd és hallászavarok diagnosztizálására és csökkentésére szolgáló modern, hatékony műszaki eszközöket, berendezéseket, eljárásokat. A tantárgy tárgyalja az emberi kommunikációban lényeges szerepet játszó két szervcsoport, a beszédszervek, valamint a hallás és beszédészlelés folyamataiért felelős szervek, és azok működését vezérlő idegi folyamatok működését. Áttekintést ad a beszéd, a hallás, a beszédfeldolgozás tipikus zavarairól. Részleteiben tárgyalja a zavarokat diagnosztizáló,  és a zavarokat csökkentő eljárásokat, eszközöket, számítógépes módszereket, azok müködési korlátait, alkalmazási problémáit. Kitér a különböző implantációs módszerekre, az implantáció utáni rehabilitációs eljárásokra. Gyakorlati foglalkozások részben a BME TMIT Beszédakusztikai laboratóriumban fognak folyni, részben speciális szakemberek bevonásával audiológiai állomáson, foniáter szakrendelésen.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája


  1. A beszédkommunikáció körfolyamata. A beszéd leírása nyelvi fogalmakkal, üzenetek megfogalmazása, az egyes nyelvek szerinti különbözőségek és egyezőségek. Nemzetközi jelölésrendszerek. Gyakorlat: TMIT Beszédakuszt. Lab. hallásküszöb mérés

  2. Akusztikai alapfogalmakA hang fizikai jellemzői :hangnyomás, hangenergia, hangszínkép, hangmagasság stb.Szintértékek, Hangelemzési eljárásokGyakorlat:TMIT Beszédakuszt. Lab. Hangszintmérés, hangszórók átviteli jelleggörbéjének mérése, mikrofonhitelesítés, összehasonlító módszer

  3. A beszéd biológiai és kognitív háttere.A beszédfolyamat akusztikai-fonetikai jellemzői. A beszéd szegmentális leírása. Az artikuláció és a fizikai produktum kapcsolatának vizsgálata szintetizátor segítségével I.Gyakorlat:TMIT Beszédakuszt. Lab. A beszédben az alaphang, hangintenzitás időbeli változása, gördülő spektrum vizsgálata, hangelemző programok megismerése

  4. Beszédfolyamat elemei, és az elemek rendszere: -fizikai és nyelvi leírás, Artikulációs bázis.Gyakorlat:Semmelweis Egyetem ETK, Fül- Orr- GégeklinikaHang és beszédképzés zavarainak vizsgálatához használt műszeres, számítógépes eljárások, stoboszkópia, laringoszkóp, fiberoszkóp, orr endoszkópia

  5. A beszédfolyamat szupra-szegmentális leírásaGyakorlat:Semmelweis Egyetem ETK, Fül- Orr- GégeklinikaFül orr gége eredetű organikus beszédzavarok,és hangképük

  6. Funkcionális beszédzavarokZöngeképzés, beszédhangképzés, beszédfejlődés zavarai, beszédfolyamat zavarai.Beszédészlelés zavarai, nagyothallás következményei. Gyakorlat:Heim Pál GyermekkórházHang és beszédképzés zavarainak vizsgálatához használt műszeres, számítógépes eljárások, nazométer, Levegőáramlás mérés,stb.

  7. Számítógépes beszédjavító eljárásokGyakorlat:TMIT Beszédakuszt. Lab. IBM Speech Viewer, Beszédmester, Varázsdoboz működésének megismerése

  8. A hallás biológiai és kognitív háttere, működési mechanizmusok:A periférikus hallási rendszer működése Idegi folyamatok tárgyalása, a kétfülű hallásGyakorlatAudio Computer Stúdió KFTÁllandó hangtéri audiológiai vizsgálatok,beszédészlelési küszöb, Audiológiai fülkék

  9. . Hangpercepció, Hangosság, hangmagasság, időbeli felbontás, frekvenciaszelektivitás, elfedések  Gyakorlat:Heim Pál GyermekkórházOtoakusztikus emisszió, BERRA

  10. Beszédpercepció, Percepciós bázisGyakorlat:TMIT Beszédakuszt. Lab. Kétfülű hallásvizsgálat, érzelem felismerés

  11. HallókészülékekJelfeldolgozási stratégiék, digitálisan programozható hallókészülékek, digitális hallókészülékekGyakorlat:Viktofon KftHallókészülékek mérése:frekvencia átvitel, torzítás, hitelesítése

  12. HallókészülékekSikeres  hallókészülék illesztési módszerekGyakorlat:Viktofon Kft A gyártásban alkalmazott akusztikai méréstechnológiák megismerése 

  13. Beültetett eszközökCsontvezetéses hallókészülékek, középfül implantátumok, cohleáris implantátumok,Agytörzsi hallásimplantátumokGyakorlat:Semmelweis Egyetem ETK, Fül- Orr- Gégeklinika, Budapest

  14. Hallásfejlesző számítógépes eszközökGyakorlat:TMIT Beszédakuszt. Lab. Hallás és beszédfejlesztés az interneten keresztül  

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:zh
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  • Elővizsga: nincs

   

  11. Pótlási lehetőségek

  pótzárthelyi az utolsó oktatási héten

  12. Konzultációs lehetőségek igény szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Vicsi K.:Beszédkommunikáció jegyzet, melyet az órákon kapnak meg a hallgatók, továbbá:
   Andy Vonlanten, Horst Arndt: Hallókészülék technológia, Pécs Direkt Kft.Alexandra kiadója, 2008.
  2. Pitel József: Audiológia, Viktória Ltd, Pécs,1996.
  3. Brian C.J. Moore: The Psychology of hearing. Academic Press, 2001.
  4. Tanulmányok a hallássérültek beszédérthetőségének fejlesztéséről. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző főiskola, Budapest, 1995
  5. dr. Küstel Marianna (levelező szerző), dr. Ribári Ottó, dr. Répássy Gábor: A süketség gyógyításának hazai eredményei és perspektívái: a cochlearis implantáció – Lege Artis Medicinae 2002;12(4):235-9.
  6. Folyovich András-Pataki László: Számítógépes beszédrehabilitáció a neurológiai gyakorlatban. Ideggyógyászati szemle, 1996. 49 évf. 11-12 sz. P. 397-400.
  7. Wilson BS, Finley CC, Lawson DT, Wolford R, Eddington D, Rabinowitz W. Better speech recognition with cochlear implants. Nature 1991;352:236-8.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  60
  Félévközi készülés órákra  30
  Felkészülés zárthelyire  10
  Házi feladat elkészítése  20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés  30
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Vicsi Klára tudományos tanácsadó BME-TMIT