Közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek

A tantárgy angol neve: Public Administration and Services Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

Elektronikus közigazgatás és

közszolgáltatások szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM194   3/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
 Sallai Gyula DSc egyetemi tanár TMIT
 Kósa Zsuzsanna PhD egyetemi adjunktus TMIT
 Vass Péter e-közigazgatási szakértő AAM Consulting
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Általános ismeretek az Alkotmányról, a közigazgatásról, az államháztartásról, az EU tagsággal összefüggő egyezményekről, valamint az információs társadalomról, elektronikus technológiáiról és alkalmazásaikról.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs.
7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók vezetői léptékű ismereteket kapnak az igazgatási munkáról és a közszolgáltatások szabályozott piacáról, megismerik a közigazgatás modernizálásának kérdéseit és az elektronikus közigazgatás megoldásait, valamint az egyes közigazgatási és közszolgáltatási területek információkezelésének sajátos elvárásait és módszereit.

A tárgy részletesen taglalja a közigazgatási- és a közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek típusait, az ügyfelek kiszolgálását, a döntéshozatal folyamatát, a gazdálkodást meghatározó információkat, az elektronikus közigazgatás célját, pilléreit, előnyeit, szabályozását, megvalósításának területeit és feladatait, bemutatja az információ-kezelési módszereket, a személyazonosítás, az információk hosszú távú archiválásának és a hozzáférési jogosultság kezelésének kérdéseit.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • A tantárgy célkitűzése, felépítése, fogalmi rendszere. A közszféra modernizálása, a szolgáltató állam közigazgatásának funkciói.

Közigazgatási intézményrendszer

 • A közigazgatás intézményi rendszere, funkciói, gazdálkodása, elhelyezkedése. Intézményi hatáskör és illetékesség, információs folyamatok
 • Ügyfélkapcsolat, döntéshozatal, információszolgáltatások, határozathozatal, tájékoztatás. Intézményeken belüli és intézmények közötti információáramlás
 • Nemzetközi szervezetek, EU intézményrendszere és hatásai

Közszolgáltatási intézményrendszer

 • Közszolgáltatások rendszerei: oktatási-, közművelődés-, egészségügyi- szolgáltató intézmények. Információs közszolgáltatások: levéltárak, közkönyvtárak, múzeumok. Üzleti megközelítésű közszolgáltatások: városi közlekedés, posta, energiaszolgáltatás
 • Piacszabályozási intézmények, mint a közszolgáltatások biztosításának, valamint a közösségi érdekvédelem sajátos piacgazdasági eszközei
 • Társadalombiztosítási rendszer, mint sajátos közszolgáltatás: finanszírozási rendszer és intézményrendszer

Gazdálkodás a közszférában

 • Költségvetési gazdálkodás specialitásai, közigazgatási pénzügyi folyamatok
 • Önkormányzatok és polgármesteri hivatalok gazdálkodása
 • Közszolgáltatások gazdálkodási folyamatai

Információkezelés a közszférában

 • Az e-közigazgatás kialakításának célja, előnyei, feladatai, jogszabályai
 • Az e-közigazgatás szakterületi pillérei, területei, alaptechnológiái, a tudás- és minőségmenedzsment szerepe
 • Kormányzati portál, és kapcsolódó e-közigazgatási szolgáltatások
 • Személyazonosítás a közigazgatásban (nyilvántartások, jogi keretek, napi gyakorlat, biometria szerepe az okmányvédelemben)
 • Pályázati rendszerek, forrásszerzés, forrás-felhasználás ellenőrzése
 • Beszerzési folyamatok a közszférában (formái, szabályai, gyakorlata, ellenőrzési mechanizmusok, szankciók)
 • Adóigazgatás: adóhivatalok, adóbevallások, adóbefizetések, elektronikus adóbevallás
 • Cég- és földhivatali nyilvántartások, információk hosszú távú archiválása, hozzáférési jogosultság kezelése
 • Kormányzati HR: Teljesítménymenedzsment rendszerek, személyügyi és foglalkoztatási kérdések kezelése
 • Védelmi rendszerek (honvédelem, határőrizet, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem, polgári védelem, rendőrség) speciális kommunikációs igényei, információkezelése
 • Országos szintű, átfogó igazgatási rendszerek és azt támogató informatikai háttér (népszámlálás, választások)

Kitekintés

 • Digitális szakadék kezelése az információs társadalomban, az információs közművek és a részvételen alapuló döntések jövőképe
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban:
  • Egy zárthelyi kb. 45 perces időtartamban.
  • A megszerezhető összpontszám: 15 pont

Az aláírás megszerzésének feltétele: legalább 5 pont elérése a zárthelyin.

A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. 

 • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga (megszerezhető pontszám 45 pont), szóbeli kiegészítési lehetőséggel. 15 pontnál gyengébb vizsgadolgozat elégtelen vizsgajeggyel jár.
 • A jegy megállapításának módja: legalább 15 pontot elérő vizsgadolgozat esetén az írásbeli vizsga pontszáma és a zárthelyi pontszáma együtt számít be a jegybe. Elégséges osztályzat 24 ponttól kapható (40%). Szóbeli kiegészítő vizsga tehető, ha az összpontszám a 20 pontot eléri.

Megjegyzés: A tantárgyat újra felvevő, aláírással már rendelkező hallgató vizsgajegyének megállapítása az aláírás megszerzésének félévében, vagy – amennyiben a hallgató ezt a félév első hetének végéig a tantárgyfelelősnél írásban kérte – az aktuális félévbeli zárthelyi eredményének figyelembevételével történik.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótolható mind a szorgalmi mind a pótlási időszakban a meghirdetett időpontokban, a pótlási időszakban különeljárási díj megfizetésével.

12. Konzultációs lehetőségek

Előadások előtt és után, és egyeztetés alapján az oktatók fogadóórájában.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

"Közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek” címen a hallgatók számára az előadások prezentációs anyagát a tanszék honlapján elhelyezzük.

Ajánlott irodalom:

Közigazgatási vizsgákhoz előírt tananyag

http://www.kszk.gov.hu/leftmenu/kozigvizsgak/kozig_szv/tananyagok

             (Kormányzati Személyügyi és Szolgáltató Központ honlapja), vagy

http://www.mki.gov.hu/ (Magyar Közigazgatási Intézet honlapja)

Közigazgatásra vonatkozó jogszabályok szövege:

http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

Budai Balázs Benjamin: Az e-közigazgatás elmélete. Akadémiai Kiadó, 2009.
475 oldal,  ISBN 978 963 05 8783 9

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  42
Félévközi készülés órákra  10
Felkészülés zárthelyire  16
Házi feladat elkészítése   -
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   4
Vizsgafelkészülés  48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
 Sallai Gyula DSc egyetemi tanár TMIT
 Kósa Zsuzsanna PhD egyetemi adjunktus TMIT
 Vass Péter e-közigazgatási szakértő AAM Consulting