Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek

  A tantárgy angol neve: Public Administration and Services Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

  Elektronikus közigazgatás és

  közszolgáltatások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM194   3/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Sallai Gyula DSc egyetemi tanár TMIT
   Kósa Zsuzsanna PhD egyetemi adjunktus TMIT
   Vass Péter e-közigazgatási szakértő AAM Consulting
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Általános ismeretek az Alkotmányról, a közigazgatásról, az államháztartásról, az EU tagsággal összefüggő egyezményekről, valamint az információs társadalomról, elektronikus technológiáiról és alkalmazásaikról.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók vezetői léptékű ismereteket kapnak az igazgatási munkáról és a közszolgáltatások szabályozott piacáról, megismerik a közigazgatás modernizálásának kérdéseit és az elektronikus közigazgatás megoldásait, valamint az egyes közigazgatási és közszolgáltatási területek információkezelésének sajátos elvárásait és módszereit.

  A tárgy részletesen taglalja a közigazgatási- és a közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek típusait, az ügyfelek kiszolgálását, a döntéshozatal folyamatát, a gazdálkodást meghatározó információkat, az elektronikus közigazgatás célját, pilléreit, előnyeit, szabályozását, megvalósításának területeit és feladatait, bemutatja az információ-kezelési módszereket, a személyazonosítás, az információk hosszú távú archiválásának és a hozzáférési jogosultság kezelésének kérdéseit.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A tantárgy célkitűzése, felépítése, fogalmi rendszere. A közszféra modernizálása, a szolgáltató állam közigazgatásának funkciói.

  Közigazgatási intézményrendszer

  • A közigazgatás intézményi rendszere, funkciói, gazdálkodása, elhelyezkedése. Intézményi hatáskör és illetékesség, információs folyamatok
  • Ügyfélkapcsolat, döntéshozatal, információszolgáltatások, határozathozatal, tájékoztatás. Intézményeken belüli és intézmények közötti információáramlás
  • Nemzetközi szervezetek, EU intézményrendszere és hatásai

  Közszolgáltatási intézményrendszer

  • Közszolgáltatások rendszerei: oktatási-, közművelődés-, egészségügyi- szolgáltató intézmények. Információs közszolgáltatások: levéltárak, közkönyvtárak, múzeumok. Üzleti megközelítésű közszolgáltatások: városi közlekedés, posta, energiaszolgáltatás
  • Piacszabályozási intézmények, mint a közszolgáltatások biztosításának, valamint a közösségi érdekvédelem sajátos piacgazdasági eszközei
  • Társadalombiztosítási rendszer, mint sajátos közszolgáltatás: finanszírozási rendszer és intézményrendszer

  Gazdálkodás a közszférában

  • Költségvetési gazdálkodás specialitásai, közigazgatási pénzügyi folyamatok
  • Önkormányzatok és polgármesteri hivatalok gazdálkodása
  • Közszolgáltatások gazdálkodási folyamatai

  Információkezelés a közszférában

  • Az e-közigazgatás kialakításának célja, előnyei, feladatai, jogszabályai
  • Az e-közigazgatás szakterületi pillérei, területei, alaptechnológiái, a tudás- és minőségmenedzsment szerepe
  • Kormányzati portál, és kapcsolódó e-közigazgatási szolgáltatások
  • Személyazonosítás a közigazgatásban (nyilvántartások, jogi keretek, napi gyakorlat, biometria szerepe az okmányvédelemben)
  • Pályázati rendszerek, forrásszerzés, forrás-felhasználás ellenőrzése
  • Beszerzési folyamatok a közszférában (formái, szabályai, gyakorlata, ellenőrzési mechanizmusok, szankciók)
  • Adóigazgatás: adóhivatalok, adóbevallások, adóbefizetések, elektronikus adóbevallás
  • Cég- és földhivatali nyilvántartások, információk hosszú távú archiválása, hozzáférési jogosultság kezelése
  • Kormányzati HR: Teljesítménymenedzsment rendszerek, személyügyi és foglalkoztatási kérdések kezelése
  • Védelmi rendszerek (honvédelem, határőrizet, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem, polgári védelem, rendőrség) speciális kommunikációs igényei, információkezelése
  • Országos szintű, átfogó igazgatási rendszerek és azt támogató informatikai háttér (népszámlálás, választások)

  Kitekintés

  • Digitális szakadék kezelése az információs társadalomban, az információs közművek és a részvételen alapuló döntések jövőképe
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
   • Egy zárthelyi kb. 45 perces időtartamban.
   • A megszerezhető összpontszám: 15 pont

  Az aláírás megszerzésének feltétele: legalább 5 pont elérése a zárthelyin.

  A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. 

  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga (megszerezhető pontszám 45 pont), szóbeli kiegészítési lehetőséggel. 15 pontnál gyengébb vizsgadolgozat elégtelen vizsgajeggyel jár.
  • A jegy megállapításának módja: legalább 15 pontot elérő vizsgadolgozat esetén az írásbeli vizsga pontszáma és a zárthelyi pontszáma együtt számít be a jegybe. Elégséges osztályzat 24 ponttól kapható (40%). Szóbeli kiegészítő vizsga tehető, ha az összpontszám a 20 pontot eléri.

  Megjegyzés: A tantárgyat újra felvevő, aláírással már rendelkező hallgató vizsgajegyének megállapítása az aláírás megszerzésének félévében, vagy – amennyiben a hallgató ezt a félév első hetének végéig a tantárgyfelelősnél írásban kérte – az aktuális félévbeli zárthelyi eredményének figyelembevételével történik.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótolható mind a szorgalmi mind a pótlási időszakban a meghirdetett időpontokban, a pótlási időszakban különeljárási díj megfizetésével.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadások előtt és után, és egyeztetés alapján az oktatók fogadóórájában.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  "Közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek” címen a hallgatók számára az előadások prezentációs anyagát a tanszék honlapján elhelyezzük.

  Ajánlott irodalom:

  Közigazgatási vizsgákhoz előírt tananyag

  http://www.kszk.gov.hu/leftmenu/kozigvizsgak/kozig_szv/tananyagok

               (Kormányzati Személyügyi és Szolgáltató Központ honlapja), vagy

  http://www.mki.gov.hu/ (Magyar Közigazgatási Intézet honlapja)

  Közigazgatásra vonatkozó jogszabályok szövege:

  http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

  Budai Balázs Benjamin: Az e-közigazgatás elmélete. Akadémiai Kiadó, 2009.
  475 oldal,  ISBN 978 963 05 8783 9

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42
  Félévközi készülés órákra  10
  Felkészülés zárthelyire  16
  Házi feladat elkészítése   -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   4
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Sallai Gyula DSc egyetemi tanár TMIT
   Kósa Zsuzsanna PhD egyetemi adjunktus TMIT
   Vass Péter e-közigazgatási szakértő AAM Consulting