Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Python programozás adatelemzéshez

  A tantárgy angol neve: Python Programming for Data Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. október 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM191   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pasic Alija,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék,Int.:

  Dr. Pašić Alija

  egyetemi adjunktus

  BME TMIT

  Lukovszki Csaba

  mesteroktató

  BME TMIT

  Hollósi Gergely László

  tudományos segédmunkatárs

  BME TMIT

  Dr. Papp Dávid

  egyetemi adjunktus

  BME TMIT 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás alapjai. 

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-MGAIN")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmányi rend nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A Python nyelv a legdinamikusabban fejlődő programozási nyelvek egyike és manapság szinte már elengedhetetlen kelléke az adatbányászatnak és gépi tanulásnak. A tárgy célja megismertetni a gazdaságinformatikus képzés hallgatóival a Python programozás nyelv alapjait és programkönyvtárait, amelyet a későbbi tanulmányaik során és az iparban is hasznosíthatnak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1)     A programtervezés folyamata. A Python fő jellemzőinek bemutatás (portabilitás, interpretált, objektum-orientált, reflektívitás, ortogonalitás). 

      Magas szintű programozási nyelvek

      Platformfüggetlenség, típusosság és interpretáltság

  2)     Adatok és Változók

      Python objektum

      Változók létrehozása

  3)     Adatok és Változók

      Változtatható és változtathatatlan objektumok

      Beépített típusok és velük végezhető műveletek

  4)     Az utasításfolyam vezérlése Pythonban: szekvencia, feltételes utasítások, ismétlődő utasítások.

      Elágazások, ciklusok

      Kivételek kezelése a programban

  5)     Adatstruktúrák

      Beépített konténertípusok ismertetése: Lista, Halmaz, Szótár.

      Iterátorok és iterálhatóság

  6)     Adatstruktúrák

      Indexelés, szeletelés 

      Comprehension-ök és a konténerműveletek

      Generátorok

  7)     Függvények

      Névterek

      Globális és lokális változók

  8)     Függvények

      Egymásba ágyazott függvények

      Dekorátorok

  9)     Python könyvtárak és packagek használata

      Modulok és csomagok

      Külső csomagok importálása

  10) Adatmanipuláció a Pandas könyvtárral

      Multiindexing, 

      Adattáblák-összekapcsolása

      Merge-és-Join, 

  11) Adatmanipuláció a Pandas könyvtárral

      Pandas-rolling, 

      Aggregálás csoportosítás

  12) Numpy könyvtár

  13) Adatvizualizáció a Matplotlib könyvtárral

      Matplotlib csomag megismerése

  14) Diagramok

      Egyszerű vonal és pont diagramok. 

      Hisztogramok, ábrafeliratozás és formázás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat. Az előadáson elmondott ismereteket a tantermi gyakorlatokon esettanulmányok, tervezési példák és szoftver eszközök bemutatása egészíti ki.
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: a házi feladat legalább elégséges szinten való megoldása szükséges az aláíráshoz.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, ahol az érdemjegy kizárólag a vizsga eredményétől függ, legalább 40%-ot kell elérni az elégséges jegyhez.
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a pótlási időszakban pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadások idejében, illetve előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Wes McKinney: Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython, O'Reilly Media, Inc., Second Edition, 2017. 


  Ezen kívül a szükséges segédanyagokat elektronikus formában elérhetővé tesszük a tantárgy oldalán.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése25
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés25
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pašić Alija

  egyetemi adjunktus

  BME TMIT

  Dr. Szűcs Gábor

  egyetemi docens

  BME TMIT