Mérnöki menedzsment

A tantárgy angol neve: Engineering Management

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak , MSc képzés

Mérnök informatikus szak, MSc képzés

Gazdasági és humán tantárgy


Egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

Kötelezően választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM112 1 4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Sallai Gyula DScegy. tanárTMIT
Abos Imre PhDegy. docensTMIT
Kósa Zsuzsanna PhDegy. adjunktusTMIT

Szűcs Gábor PhD

egy. adjunktusTMIT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Alapvető műszaki és gazdasági ismeretek.

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMB03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMB03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Nincs.

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a villamosmérnök, mérnök- és gazdaságinformatikus, valamint egészségügyi mérnök hallgatók számára technológia- és innovációmenedzsment módszerek, üzleti stratégiák, döntési modellek ismertetése, a jellemző mérnöki vezetői szerepek, feladatok, helyzetek és eszközök bemutatása, valamint a sajátos technológiák és piac szabályozási elveinek és modelljeinek tárgyalása, életszerű példák felsorakoztatása, mindezekkel a sikeres pályakezdés elősegítése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mérnöki menedzsment a tudásgazdaságban


Mérnöki menedzsmentről általában
• 
   A mérnöki menedzsment helye, szerepe, területei. A mérnöki menedzsment diszciplína fejlődése. Az információs, kommunikációs és elektronikus média technológia (ICT) sajátosságai, átfogó trendjei, mérnöki menedzsmentje.
•    A mérnöki tevékenység menedzsment elemei. A vezetői tevékenység összetevői és alapelvei. Vezetési helyzetek és módszerek.


Stratégiai menedzsment
•    Stratégiatípusok és alkotóelemek. Üzleti stratégia tervezési módszerek. Versenystratégiák osztályai.
•    A stratégia megvalósítása: sikertényezők, az előrehaladás követése. Stratégiai irányítás és kontroll módszerei.
•    Összetett mérnöki döntési problémák megoldásának ügyfél- és rendszerszemléletű megközelítései és eljárásai.
•    Erőforrások tervezése, allokálása. Multiprojekt-menedzsment.


Szervezet menedzsment
•    Szervezetek vezetése. Szervezet típusok az ICT szektorban. Szervezetek életciklusa, döntési kultúrája, változtatások menedzselése.
•    Szervezetek, komplex csoportok együttműködésének menedzselése.

 

Tudásmenedzsment
•    Tudásfolyamatok: akkumuláció, internalizálás, adaptáció, externalizálás. Kompetencia. Tudásmegosztás. Tudásalapú rendszerek.
•    Tudásmenedzsment rendszer bevezetése egy piaci vállalatnál. (Esettanulmány)
•    A szellemi tulajdon fajtái, védelmének alapelvei. Szabad hozzáférésű szoftverek. A szellemi tulajdon hasznosítása. Szellemi közjavak.

 

ICT specifikus mérnöki menedzsment

 

Technológia menedzsment
•    Technológiai tervezés, előrejelzés, transzfer, bevezetés, beépítés és váltás. Technológiai jövőkép-készítés, hajtóerő elemzés, szcenárió elemzés. Technológia-hajtott üzleti stratégiák.
•    Vállalati ICT funkciók. Az ICT alkalmazása új üzleti stratégiák, globális munkafolyamatok, hatékonyabb szervezeti struktúrák kialakítására.

 

Innováció menedzsment
•    A kutatás-fejlesztés és innováció célkitűzései. Innovációs modellek és metrikák. Az innovációs folyamat, kutatás-fejlesztés, minőség menedzselése, a kockázatok kezelése.
•    Innovációs lánc: egyetemi-ipari partnerségek, kormányzati szerep. A K+F+I menedzsment többszintű szervezete, összekapcsolódó cselekvései.
•    Az innováció finanszírozása: nemzeti és EU-s források, pályázati rendszer, fejlesztési projektek működtetése.
•    Technológiai inkubátorok, innovációs centrumok, start-up cégek, technológiai konzorciumok az ICT területén.

 

Termékmenedzsment
•    A termékfejlesztés célkitűzései és folyamata. Az ICT termékek és szolgáltatások piaci helyzete. A piac szereplői. A piaci versenykörnyezet. Piacszegmentálás.
•    A termékek életfázisai, a termék-életciklus menedzselése. A termékek árazása, a fogyasztók árérzékenysége. Marketing-kutatási, termékértékesítési és értékesítés-támogatási módszerek.
Üzleti folyamatok menedzselése
•    Folyamatok elemzése, tervezése, szabályozása, javítása, átalakítása. Folyamat alapú irányítási rendszerek ismérvei, folyamatok fejlesztésének módszerei.
•    Informatika a vállalati értékteremtésben. Ügyfélkapcsolatok menedzselése. Működéstámogató rendszerek. Az ellátási lánc menedzselése. Üzletmenet folytonosság menedzselése.
•    Specializált rendszerek funkciói, iparág specifikus rendszerek, egy távközlési szolgáltató cég informatikai rendszerének általános felépítése

 

A szabályozási környezet

 

Az ágazati szabályozás
•    A szabályozás célja, elvei általában, valamint a hálózatos és közszolgáltatási ágazatokban. Versenyszabályozás, fogyasztóvédelem. A szabályozás intézményei és eljárásai, ex-ante és ex-post szabályozás. Önszabályozás, egyezmények, megállapodások, fórumok, szabványok.

 

Az információs és kommunikációs technológia és piac szabályozása
•    Az ICT szektor technológiai és piacszabályozásának modelljei. A verseny és az informatika, hírközlés és média konvergenciája kibontakoztatásának szabályozási feladatai.
•    Az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, az informatika és a média közösségi és hazai keretszabályozása. Szolgáltatók együttműködésének szabályai
•    Korlátos erőforrások gazdálkodásának szabályozása, frekvencia- és azonosító-gazdálkodás.
•    Információbiztonság, adatvédelem és tartalom szabályozása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

 

10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban: egy nagyzárthelyi, amelyen a megszerezhető 15 pontból 5 elérése szükséges az aláírás megszerzéséhez. A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes.
b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli korrigálási lehetőséggel. A vizsgadolgozattal megszerezhető pontszám 45 pont. 15 pontnál gyengébb vizsgadolgozat elégtelen vizsgajeggyel jár.
c.    A jegy megállapításának módja: 15 pontot elérő vagy jobb vizsgadolgozat esetén az írásbeli vizsga pontszáma (max 45 pont) és a zárthelyi pontszáma (max 15 pont) együtt számít be a jegybe. Elégséges osztályzat 24 ponttól kapható (40%). Szóbeli kiegészítő vizsga tehető, ha az összpontszám a 20 pontot eléri.
Megjegyzés: A tantárgyat újra felvevő, aláírással már rendelkező hallgató vizsgajegyének megállapítása az aláírás megszerzésének félévében, vagy – amennyiben a hallgató ezt a félév első hetének végéig a tantárgyfelelősnél írásban kérte – az aktuális félévbeli nagyzárthelyi eredményének figyelembevételével történik.
d.    Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótolható mind a szorgalmi mind a pótlási időszakban a meghirdetett időpontokban, a pótlási időszakban különeljárási díj megfizetésével.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom


I. "Mérnöki menedzsment” címmel a hallgatók számára az előadások prezentációs anyagát a tanszék honlapján elhelyezzük.

II. Ajánlott irodalom

 1. IEEE Trans. on Engineering Management  és Engineering Management  Review folyóiratok
 2. Murphy, T.: Achieving Business Value from Information Technology, Gartner 2002.
 3. Morel-Guimaraes,L. - Khalil, T.M.- Hosni, Y. A.: Management of Technology. Key success factors for innovation and sustainable development. Elsevier, 2005.
 4. Hosni, Y. A. - Khalil, T.M.: Management of Technology. Internet economy: opportunities and challenges. Elsevier, 2004.
 5. The EU regulatory framework for electronic communications. Handbook. Arnold & Porter, 2003.
 6. Sveiby, K.E.: Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. KJK-Kerszöv, 2001 
 7. Kaplan, R. S., Norton, D. P.: A stratégia-központú szervezet. Panem Kft., Budapest, 2002
 8. Pakucs J., Papanek G.: Az innovációs folyamatok szervezése. Magyar Innovációs Szövetség, 200
 9. Buzás Norbert (szerk.): Innovációmenedzsment a gyakorlatban. Akadémiai kiadó. Bp. 2007
 10. Kotler, Ph., Keller, K. L.: Marketingmenedzsment, 12. kiadás, Akadémiai Kiadó, 2008.
 11. Irish, Vivien: Intelectual Property Rights for Engineers. IEE Management of Technology Series 22. Institute for Electrical Engineers, UK, 2005
 12. Bidgoli, H. (szerk.).:The Handbook of Technology management, 3 kötet, Wiley, USA, 2010   
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  56 
Félévközi készülés órákra  12
Felkészülés zárthelyire  12
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés  40
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás:Tanszék, Int.:
 Sallai Gyula DSc egy. tanárTMIT
 Abos Imre PhD egy. docensTMIT
 Kósa Zsuzsanna PhD egy. adjunktusTMIT
 Kunsági László tud. segédmunkatársTMIT
 Szűcs Gábor PhD egy. adjunktusTMIT