Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérnöki menedzsment

  A tantárgy angol neve: Engineering Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak , MSc képzés

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Gazdasági és humán tantárgy


  Egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM112 1 4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Sallai Gyula DScegy. tanárTMIT
  Abos Imre PhDegy. docensTMIT
  Kósa Zsuzsanna PhDegy. adjunktusTMIT

  Szűcs Gábor PhD

  egy. adjunktusTMIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető műszaki és gazdasági ismeretek.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMB03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMB03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nincs.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a villamosmérnök, mérnök- és gazdaságinformatikus, valamint egészségügyi mérnök hallgatók számára technológia- és innovációmenedzsment módszerek, üzleti stratégiák, döntési modellek ismertetése, a jellemző mérnöki vezetői szerepek, feladatok, helyzetek és eszközök bemutatása, valamint a sajátos technológiák és piac szabályozási elveinek és modelljeinek tárgyalása, életszerű példák felsorakoztatása, mindezekkel a sikeres pályakezdés elősegítése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mérnöki menedzsment a tudásgazdaságban


  Mérnöki menedzsmentről általában
  • 
     A mérnöki menedzsment helye, szerepe, területei. A mérnöki menedzsment diszciplína fejlődése. Az információs, kommunikációs és elektronikus média technológia (ICT) sajátosságai, átfogó trendjei, mérnöki menedzsmentje.
  •    A mérnöki tevékenység menedzsment elemei. A vezetői tevékenység összetevői és alapelvei. Vezetési helyzetek és módszerek.


  Stratégiai menedzsment
  •    Stratégiatípusok és alkotóelemek. Üzleti stratégia tervezési módszerek. Versenystratégiák osztályai.
  •    A stratégia megvalósítása: sikertényezők, az előrehaladás követése. Stratégiai irányítás és kontroll módszerei.
  •    Összetett mérnöki döntési problémák megoldásának ügyfél- és rendszerszemléletű megközelítései és eljárásai.
  •    Erőforrások tervezése, allokálása. Multiprojekt-menedzsment.


  Szervezet menedzsment
  •    Szervezetek vezetése. Szervezet típusok az ICT szektorban. Szervezetek életciklusa, döntési kultúrája, változtatások menedzselése.
  •    Szervezetek, komplex csoportok együttműködésének menedzselése.

   

  Tudásmenedzsment
  •    Tudásfolyamatok: akkumuláció, internalizálás, adaptáció, externalizálás. Kompetencia. Tudásmegosztás. Tudásalapú rendszerek.
  •    Tudásmenedzsment rendszer bevezetése egy piaci vállalatnál. (Esettanulmány)
  •    A szellemi tulajdon fajtái, védelmének alapelvei. Szabad hozzáférésű szoftverek. A szellemi tulajdon hasznosítása. Szellemi közjavak.

   

  ICT specifikus mérnöki menedzsment

   

  Technológia menedzsment
  •    Technológiai tervezés, előrejelzés, transzfer, bevezetés, beépítés és váltás. Technológiai jövőkép-készítés, hajtóerő elemzés, szcenárió elemzés. Technológia-hajtott üzleti stratégiák.
  •    Vállalati ICT funkciók. Az ICT alkalmazása új üzleti stratégiák, globális munkafolyamatok, hatékonyabb szervezeti struktúrák kialakítására.

   

  Innováció menedzsment
  •    A kutatás-fejlesztés és innováció célkitűzései. Innovációs modellek és metrikák. Az innovációs folyamat, kutatás-fejlesztés, minőség menedzselése, a kockázatok kezelése.
  •    Innovációs lánc: egyetemi-ipari partnerségek, kormányzati szerep. A K+F+I menedzsment többszintű szervezete, összekapcsolódó cselekvései.
  •    Az innováció finanszírozása: nemzeti és EU-s források, pályázati rendszer, fejlesztési projektek működtetése.
  •    Technológiai inkubátorok, innovációs centrumok, start-up cégek, technológiai konzorciumok az ICT területén.

   

  Termékmenedzsment
  •    A termékfejlesztés célkitűzései és folyamata. Az ICT termékek és szolgáltatások piaci helyzete. A piac szereplői. A piaci versenykörnyezet. Piacszegmentálás.
  •    A termékek életfázisai, a termék-életciklus menedzselése. A termékek árazása, a fogyasztók árérzékenysége. Marketing-kutatási, termékértékesítési és értékesítés-támogatási módszerek.
  Üzleti folyamatok menedzselése
  •    Folyamatok elemzése, tervezése, szabályozása, javítása, átalakítása. Folyamat alapú irányítási rendszerek ismérvei, folyamatok fejlesztésének módszerei.
  •    Informatika a vállalati értékteremtésben. Ügyfélkapcsolatok menedzselése. Működéstámogató rendszerek. Az ellátási lánc menedzselése. Üzletmenet folytonosság menedzselése.
  •    Specializált rendszerek funkciói, iparág specifikus rendszerek, egy távközlési szolgáltató cég informatikai rendszerének általános felépítése

   

  A szabályozási környezet

   

  Az ágazati szabályozás
  •    A szabályozás célja, elvei általában, valamint a hálózatos és közszolgáltatási ágazatokban. Versenyszabályozás, fogyasztóvédelem. A szabályozás intézményei és eljárásai, ex-ante és ex-post szabályozás. Önszabályozás, egyezmények, megállapodások, fórumok, szabványok.

   

  Az információs és kommunikációs technológia és piac szabályozása
  •    Az ICT szektor technológiai és piacszabályozásának modelljei. A verseny és az informatika, hírközlés és média konvergenciája kibontakoztatásának szabályozási feladatai.
  •    Az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, az informatika és a média közösségi és hazai keretszabályozása. Szolgáltatók együttműködésének szabályai
  •    Korlátos erőforrások gazdálkodásának szabályozása, frekvencia- és azonosító-gazdálkodás.
  •    Információbiztonság, adatvédelem és tartalom szabályozása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

   

  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban: egy nagyzárthelyi, amelyen a megszerezhető 15 pontból 5 elérése szükséges az aláírás megszerzéséhez. A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes.
  b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli korrigálási lehetőséggel. A vizsgadolgozattal megszerezhető pontszám 45 pont. 15 pontnál gyengébb vizsgadolgozat elégtelen vizsgajeggyel jár.
  c.    A jegy megállapításának módja: 15 pontot elérő vagy jobb vizsgadolgozat esetén az írásbeli vizsga pontszáma (max 45 pont) és a zárthelyi pontszáma (max 15 pont) együtt számít be a jegybe. Elégséges osztályzat 24 ponttól kapható (40%). Szóbeli kiegészítő vizsga tehető, ha az összpontszám a 20 pontot eléri.
  Megjegyzés: A tantárgyat újra felvevő, aláírással már rendelkező hallgató vizsgajegyének megállapítása az aláírás megszerzésének félévében, vagy – amennyiben a hallgató ezt a félév első hetének végéig a tantárgyfelelősnél írásban kérte – az aktuális félévbeli nagyzárthelyi eredményének figyelembevételével történik.
  d.    Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótolható mind a szorgalmi mind a pótlási időszakban a meghirdetett időpontokban, a pótlási időszakban különeljárási díj megfizetésével.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom


  I. "Mérnöki menedzsment” címmel a hallgatók számára az előadások prezentációs anyagát a tanszék honlapján elhelyezzük.

  II. Ajánlott irodalom

  1. IEEE Trans. on Engineering Management  és Engineering Management  Review folyóiratok
  2. Murphy, T.: Achieving Business Value from Information Technology, Gartner 2002.
  3. Morel-Guimaraes,L. - Khalil, T.M.- Hosni, Y. A.: Management of Technology. Key success factors for innovation and sustainable development. Elsevier, 2005.
  4. Hosni, Y. A. - Khalil, T.M.: Management of Technology. Internet economy: opportunities and challenges. Elsevier, 2004.
  5. The EU regulatory framework for electronic communications. Handbook. Arnold & Porter, 2003.
  6. Sveiby, K.E.: Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. KJK-Kerszöv, 2001 
  7. Kaplan, R. S., Norton, D. P.: A stratégia-központú szervezet. Panem Kft., Budapest, 2002
  8. Pakucs J., Papanek G.: Az innovációs folyamatok szervezése. Magyar Innovációs Szövetség, 200
  9. Buzás Norbert (szerk.): Innovációmenedzsment a gyakorlatban. Akadémiai kiadó. Bp. 2007
  10. Kotler, Ph., Keller, K. L.: Marketingmenedzsment, 12. kiadás, Akadémiai Kiadó, 2008.
  11. Irish, Vivien: Intelectual Property Rights for Engineers. IEE Management of Technology Series 22. Institute for Electrical Engineers, UK, 2005
  12. Bidgoli, H. (szerk.).:The Handbook of Technology management, 3 kötet, Wiley, USA, 2010   
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  56 
  Félévközi készülés órákra  12
  Felkészülés zárthelyire  12
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés  40
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás:Tanszék, Int.:
   Sallai Gyula DSc egy. tanárTMIT
   Abos Imre PhD egy. docensTMIT
   Kósa Zsuzsanna PhD egy. adjunktusTMIT
   Kunsági László tud. segédmunkatársTMIT
   Szűcs Gábor PhD egy. adjunktusTMIT