Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Üzleti és pénzügyi elemzési módszerek

  A tantárgy angol neve: Business and Financial Analysis Methods

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

  Gazdasági elemző informatika specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM104 1 3/0/1/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Csaba,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Simon Csaba, egyetemi docens, TMIT

  Dr. Bíró József, egyetemi tanár, TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít statisztikai ismeretek, pénzügyi és gazdálkodási ismeretek
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy általános célja a vállalatok külső értékelésének elméleti megalapozása, az erre épülő befektetési tevékenység támogatása, ezt a témakört lefedő informatikai megoldások bemutatása, valamint az elemzések alapjait képező gazdasági és pénzügyi modellek megértése, a modellek alkalmazhatóságának esettanulmányok segítségével történő gyakorlása. A tárgy első részében a szükséges gazdasági háttérismereteket, a vállalat értékének és kockázatának megállapításához szükséges mutatókat tekintjük át. A második részben módszertani kérdésekkel foglalkozunk, annak a vállalati és pénzügyi teljesítmény értékelésére történő alkalmazását mutatjuk be. A harmadik részben a befektetői magatartásokat vizsgáljuk, bemutatva a felmerülő pénzügyi kockázatok elemzésének módszereit, azok alapvető modelljeit.

   
  8. A tantárgy részletes tematikája


  1.     Vállalati mutatók a vállalat értékének és kockázatának megállapításához. Vállalati tőkebevonás lehetséges formái, fedezeti stratégiák.

  2.      Hitel-árazás és hiteligény-értékelés. Árfolyamkockázatok, hitelfelvételi kockázatok.

  3.      Üzleti esetpélda: beruházási számítások magas hitel-aránnyal.

  Az esetpéldára építve házi feladat lesz kiadva, annak minta megoldásának bemutatása.

  4.      Pénzügyi viselkedéstan: befektetői magatartások jellemzői. Nem pénzügyi befektetések jellemzői és kockázatai. Pénzügyi befektetések, értékpapírok fajtái, értékpapír-piacok, pénzügyi piacok. Értékpapír árazás, árfolyam előrejelzések.

   

  5.      Előrejelzési problémák megközelítése, az előrejelzési folyamat. Előrejelzési módszerek kategóriái: kvalitatív és kvantitatív módszerek. Kvalitatív modellek (Delphi, Executive judgment).

  6.      Idősorok elemei, Adatminőség megítélése, Adatok értelmezése, reziduumok vizsgálata. Előrejelző modellek.

  7.      Paraméterek definiálása, adatforrások elemzése. Választás alternatív vetítési technikák közt, Előzetes kiválasztási kritériumok.

  8.      Regressziós elemzés és modellezés: a modell építése, legkisebb négyzetek módszere, normális regresszió feltételei, becslési technikák összehasonlítása. Regressziós eredmények értelmezése.

  9.      Üzleti esetpélda: működő vállalat historikus adatai alapján jövőbeli teljesítményének becslése.

  Az esetpéldára építve házi feladat lesz kiadva, annak minta megoldásának bemutatása.

  10.   Hozam és kockázat összefüggései, hozamkalkulálás. A French-Fama CAPM modell, a modell bővítése többfaktoros irányba. Értékpapír kiválasztás a várható megtérülések alapján.

  11.   Kamatozó értékpapírok elemzése. Állami kötvények, ország-kockázat és infláció értékelése. Vállalati kötvények árazása. Derivatív eszközök és hatásuk.

  12.   Üzleti esetpélda: Vállalati kötvénykibocsátás.

  Az esetpéldára építve házi feladat lesz kiadva, annak minta megoldásának bemutatása.

  13.   Értékpapír-piacok jellemzői, megtérülés előrejelzése. A Markowitz MPT modell és a befektetői hozam-hasznosság függvénye.

  14.   Üzleti esetpélda: Nyugdíj-előtakarékosság.


  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

   

  1.      Vállalati mutatók számítása, hatása a hitel felvételre.

  2.      Vállalati projektek finanszírozási opcióinak értékelése.

  3.      Idősor alapú előrejelzések, trendek előrejelzése, trend és szezonalitás elemzése.

  4.      ANOVA modell alkalmazása, reziduumok elemzése.

  5.      Értékpapír alapok hatékonysági határfüggvénye, az alapok jövőbeli hozamainak becslése.

  6.      Opció árazás becslése adatintenzív módszerekkel.


  7. Eltérő kockázatvállalási hajlandóság hatása a befektetési stratégiákra. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, laboratórium
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban

  Szorgalmi időszakban egy zárthelyi és négy kis házi feladat lesz.

  A zárthelyi eredményes, ha a maximális pontszám legalább 40%-t elérte a hallgató.

   

  Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első vagy a pót- vagy a pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő megírása, valamint a házi feladatok legalább 75%-ának megfelelő minőségben benyújtott megoldása.

  Vizsgaidőszakban

  A félév végén írásbeli vizsgát kell tenni. A vizsga eredményes, ha a maximális pontszám legalább 40%-t elérte a hallgató.

   

  A félévvégi jegy számítása a zárthelyi és a vizsga százalékos eredményének (1/2, 1/2 súlyú) átlaga alapján történik.

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akiknek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban egy újabb alkalmat biztosítunk. A pótlási héten egy kis házi feladat pótlására van lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadóinál online csatornákon.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·        Bodie, Kane, Marcus: Investments, Mc Graw Hill, 12th edition, 2020.

  ·        P. Poncet, R. Portait, I. Toder, Capital Market Finance: An Introduction to Primitive Assets, Derivatives, Portfolio Management and Risk (Springer Texts in Business and Economics), Springer, 2022.

  ·        G. Box, G.M. Jenkins, Time Series Analysis – Forecasting and Control, CA: Holden-Day, 1976.

  ·        C. W. J. Granger, Forecasting in business and economics. Academic Press, 2014.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése70
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Simon Csaba, egyetemi docens, TMIT