E-üzletvitel

A tantárgy angol neve: E-Business

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaságinformatikus szak

Vállalatirányítási Rendszerek szakirány

MSc képzés

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM103   3/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kósa Zsuzsanna Mária,
A tantárgy tanszéki weboldala https://elearning.tmit.bme.hu/
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
 Dr. Kósa Zsuzsanna Ph.D egy. docens
 TMIT
 Török Marianna  egy. tanársegéd
 ETT
   
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Webhasználat, kereskedelmi alapismeretek, elektronikus kereskedelem alapjai

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni az e-üzletvitel alapvető formáit és típusait, a szervezési- és informatikai-háttér funkciókat, az e-üzletvitel szereplőinek, a társadalom különféle szegmenseinek feladatait, továbbá áttekintést adni az e-üzletviteli eszközök és módszerek gyakorlati alkalmazásáról.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

o   Az elektronikus üzletvitel értelmezése, létrejöttének folyamata, okai, területei, trendjei, informatikai- és üzleti modellek egymásra hatása. Az e-business csoportosítása, szegmensei.

o   Üzleti modellek és megfontolások, vállalatközi, bankközi és lakossági értékesítési modellek, vállalati értékláncok, iparági ellátási láncok és játszmák.

o   Az elektronikus kereskedelem meghatározó szereplői az informatika, távközlés, mobiltechnika és az üzleti világ területeiről. Az e-kereskedelem főbb alkalmazási típusai: e-boltok, e-áruházak, e-piacterek. Értékesítési módszerek.

o   Az e-kereskedelmi rendszerek dokumentációi – üzleti terv, rendszerterv. Beruházás-előkészítés, beüzemelés.

o   Közbeszerzés szabályai és rendszerei hazánkban és az EU területén. Beszállítói lánc szervezése és informatizálása.

o   Az e-kereskedelmet szabályozó és a kapcsolódó jogszabályok rövid ismertetése, és hatása az üzletágra. Fogyasztóvédelem.

o   Szabványok kidolgozása, elfogadási folyamata és alkalmazása az elektronikus üzletvitelben;  üzletmenet folytonosság biztosítása (BCM), incidens kezelési protokoll.

o   Elektronikus adatcsere (Electronic Data Interchange, EDI). Az EDI kialakulása, szabványai. A dokumentumcsere automatizálása. Alkalmazási példák. Törekvések az EDI továbbfejlesztésére, ebXML.

o   Ügyféladatok és üzleti adatok kezelése, védelme. Személyes adatok, közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok. Üzleti adatok, üzleti titok.

o   Csalások elleni védelem, biztonsági kérdések. Identitáslopás, megtévesztés, phishing. Bizalmi védjegyek és alkalmazásuk

o   Az ügyfél-azonosítás eszközei és módszerei. Aktiválás, visszaigazolás e-mailben, SMS-ben. Adategyeztetés központi nyilvántartásokkal. Elektronikus aláírás alkalmazása.

o   A logisztika üzletviteli és funkcionális megoldásai, ezek informatikai támogatása: Megrendelés kezelés, ügyfélkapcsolat, ügyfélszolgálat. Szállítás és raktározás szervezése, készletgazdálkodás.

o   A logisztika üzletviteli és funkcionális megoldásai, ezek informatikai támogatása: ellátási lánc kezelés (SCM), folyamatos árufeltöltés támogatása (CRP). Logisztikai közreműködés elektronikus kereskedelemnél.

o   Elektronikus fizetési rendszerek és alkalmazásuk meghatározása konkrét üzleti modellekhez. Számlapénz és digitális pénz. Hibrid megoldások, hitel-betét modell, hűségkártyák, PayPal.

o   Az állam elektronikus kontrollja a gazdaság felett: online pénztárgépek, Elektronikus Közúti Árufuvarozási Ellenőrző Rendszer, ágazati elektronikus ellenőrző rendszerek

o   e-Banking, e-Brokering, e-Insurance. Elektronikus szolgáltatások a bankok, a biztosítók és a brókercégek tevékenységében. Az e-pénzügyek technológiája.

o   Tartalomszolgáltatás, szórakoztatás, játékok megjelenése, kulturális értékek és információk online értékesítése, mint egyedi modellek.

o   Üzleti intelligencia rendszerek alkalmazásai, hírszolgáltatások.

o   WEB 2.0-s módszerek az e-üzletvitelben, közösségi hálózatok, virtuális közösségek építése, MLM módszerek informatikai támogatással.

o   Cégcsoportok, klaszterek, platformok szervezése elektronikus kapcsolatokkal.

o   Trendek az e-üzletvitel területén. Új, elektronikus üzletvitelre épülő üzleti modellek. Elektronikus üzletvitel jövőképe.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: 1 db. zárthelyi teljesítése, és Házi Feladatként 1 egyeztetett témakörben egy 10 perces prezentáció elkészítése és előadása
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítési lehetőséggel
 • Elővizsga: nincs
 • A jegy megállapításának módja:
  • Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele, hogy a zárthelyi pontszámának 10 pontból legalább 4 pontot el kell érnie;
  • A vizsgajegy kialakításának módja: a félév során megszerezhető 10 pont: a zárthelyi pontszámával. A vizsgán szerezhető pontszám: 20 pont, így a megszerezhető pontszám összesen 30 pont. Érdemjegyek: 0-13 pontig elégtelen, 14-17 pont elégséges, 18-21 pont közepes, 22-26 pont jó, 27-30 pont jeles.
11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban a pótzárthelyire meghirdetett időpontban, valamint a pótlási időszakban a meghirdetett időpontban különeljárási díj megfizetésével.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Előzetes egyeztetés alapján az előadások előtt és után, valamint sz előadók fogadóórájában

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező irodalom:

 1. Talyigás J. és Mojzes I. (szerk.): Az új gazdaság útikönyve: az elektronikus kereskedelem. Műegyetemi Kiadó, 2004.
 2. Hatályos jogszabályok az Elektronikus kereskedelemről, Adatvédelem és információszabadságról, valamint a Termék-felelősségről. www.magyarorszag.hu (jogszabálykereső)

Ajánlott irodalom:

 1. Mojzes I. (szerk.): Az infokommunikációs technikák és az ember. Műegyetemi Kiadó, 2004.
 2. Hosszú G.: Az internetes kommunikáció informatikai alapjai. Novella Kiadó, 2005.
 3. S. Nagy K., Szakadát I.(szerk.): Média és társadalom. Műegyetemi Kiadó, 2006.
 4. Dave Chaffey: E-business and E-commerce Management Book http://www.davechaffey.com/E-business
 5. European e-business watch http://www.ebusiness-watch.org/
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 42
Félévközi készülés órákra 18
Felkészülés zárthelyire 12
Házi feladat elkészítése 16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  0
Vizsgafelkészülés 32
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
 Dr. Kósa Zsuzsanna Ph.D. egy. adjunktus TMIT