Infokommunikációs rendszerek és alkalmazásuk

A tantárgy angol neve: Infocommunication Systems and Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2021. január 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki menedzser szak

MSc képzés

Műszaki kötelezően választható tantárgy
 


 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM028   4/0/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Babarczi Péter,
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
 Dr. Babarczi Péter PhD egy. adjunktus TMIT
 Dr. Pašić Alija PhD egy. adjunktus
 TMIT
 Dr. Adamis Gusztáv tiszt. egy. docens, mestertanár TMIT
 Baumann Ferenc mestertanár TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Alapvető műszaki és gazdasági ismeretek.

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a műszaki menedzser szakos hallgatók számára általános ismeretek nyújtása az infokommunikáció területéről, amelynek során megtanulják a hagyományos és a modern konvergens infokommunikációs rendszerek felépítését, működését és a rendszerek által nyújtott alkalmazásokat. A hallgatók megismerik az infokommunikáció legfontosabb fejlődési irányait, betekinthetnek az infokommunikáció területén zajló szabványosítási folyamatokba, valamint áttekintést kapnak az infokommunikáció szabályozásáról. Mindezek nagymértékben segítik műszaki menedzseri tevékeny­ségüket tanulmányaik befejezését követően.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Bevezetés, az infokommunikáció gazdasági szerepe, piaci környezete
 • Beszédkommunikáció: a vonalkapcsolás működési elve, vezetékes telefon, ISDN szolgáltatások, intelligens hálózati szolgáltatások, mobil rádiótelefon szolgáltatás
 • Adatkommunikáció: adathálózatok, bérelt vonali szolgáltatások, a csomagkapcsolás működési elve, adatátviteli szolgáltatások
 • A digitális konvergencia: a beszéd, adat, tartalom konvergenciája, értékláncok összefonódása, újszerű szolgáltatások és alkalmazások
 • Jelzésrendszerek, szolgáltatások és alkalmazások működése telefon és mobil hálózatokban
 • Vezetékes szélessávú kommunikáció: alkalmazások sávszélesség-igénye, a digitális előfizetői vonal (DSL), optikai hozzáférés, szélessávú alkalmazások KTV hálózatokon
 • Vezetéknélküli szélessávú kommunikáció: adatátvitel mobil hálózatokon, rádiós hozzáférés, műholdas adatkommunikáció
 • IP alapú hálózatok és alkalmazások: az IP hálózatok felépítése, működése, minősége, biztonsága, protokollok, alkalmazások IP hálózatokon,
 • Műsorszolgáltatás: földfelszíni, kábeltelevíziós, műholdas műsorszolgáltatás, digitális rádió és televízió, a digitális átállás kérdései
 • Szélessávú multimédia alkalmazások: IPTV, Triple Play
 • Optikai transzport hálózatok és szolgáltatások. Minőségi (QoS) paraméterek, megbízhatóság, alapvető védelmi módszerek.
 • A jövő infokommunikációs hálózata, Jövő Internete főbb területei (tartalom centrikus hálózatok, felhő kommunikáció, hálózat virtualizáció, szenzor hálózatok).
 • Infokommunikációs rendszerek tervezése: a tervezés feltételrendszere, folyamata, módszerei és alapelvei (rétegmodellek, részrendszerekre bontás, koncentráció)
 • Szabványosítás az infokommunikáció területén: ITU-T, ETSI, 3GPP és IETF, szabványosí­tási fórumok
 • Az infokommunikáció szabályozása: a verseny korlátai, a szabályozás módszerei és eszközei, az elektronikus hírközlés és a média EU-s és hazai szabályozása
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 4 óra előadás.

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadások legalább 70%-án az évközi követelmény.
 2. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli korrigálási lehetőséggel. 
 3. Elővizsga: a vizsgaidőszakot megelőző héten.
11. Pótlási lehetőségek

-

12. Konzultációs lehetőségek

Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A hallgatók számára az előadások anyagát (kb. 600 PowerPoint ábra) "Infokommunikációs rendszerek és alkalmazások” címmel a tanszék honlapján elhelyezzük. Az egyes anyagrészeknél megadjuk a felhasználható szakirodalmat.

A vizsgán a leadott tananyagot kérjük számon.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 56
Félévközi készülés órákra 34
Felkészülés zárthelyire -
Házi feladat elkészítése -
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
Vizsgafelkészülés 60
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás Tanszék, Intézet:
 Dr. Sallai Gyula DSc egy. tanár TMIT
 Dr. Abos Imre PhD egy. docens TMIT
 Dr. Babarczi Péter PhDegy. adjunktus
 TMIT