Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs rendszerek és alkalmazásuk

  A tantárgy angol neve: Infocommunication Systems and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. január 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki menedzser szak

  MSc képzés

  Műszaki kötelezően választható tantárgy
   


   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM028   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Babarczi Péter,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Babarczi Péter PhD egy. adjunktus TMIT
   Dr. Pašić Alija PhD egy. adjunktus
   TMIT
   Dr. Adamis Gusztáv tiszt. egy. docens, mestertanár TMIT
   Baumann Ferenc mestertanár TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető műszaki és gazdasági ismeretek.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a műszaki menedzser szakos hallgatók számára általános ismeretek nyújtása az infokommunikáció területéről, amelynek során megtanulják a hagyományos és a modern konvergens infokommunikációs rendszerek felépítését, működését és a rendszerek által nyújtott alkalmazásokat. A hallgatók megismerik az infokommunikáció legfontosabb fejlődési irányait, betekinthetnek az infokommunikáció területén zajló szabványosítási folyamatokba, valamint áttekintést kapnak az infokommunikáció szabályozásáról. Mindezek nagymértékben segítik műszaki menedzseri tevékeny­ségüket tanulmányaik befejezését követően.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés, az infokommunikáció gazdasági szerepe, piaci környezete
  • Beszédkommunikáció: a vonalkapcsolás működési elve, vezetékes telefon, ISDN szolgáltatások, intelligens hálózati szolgáltatások, mobil rádiótelefon szolgáltatás
  • Adatkommunikáció: adathálózatok, bérelt vonali szolgáltatások, a csomagkapcsolás működési elve, adatátviteli szolgáltatások
  • A digitális konvergencia: a beszéd, adat, tartalom konvergenciája, értékláncok összefonódása, újszerű szolgáltatások és alkalmazások
  • Jelzésrendszerek, szolgáltatások és alkalmazások működése telefon és mobil hálózatokban
  • Vezetékes szélessávú kommunikáció: alkalmazások sávszélesség-igénye, a digitális előfizetői vonal (DSL), optikai hozzáférés, szélessávú alkalmazások KTV hálózatokon
  • Vezetéknélküli szélessávú kommunikáció: adatátvitel mobil hálózatokon, rádiós hozzáférés, műholdas adatkommunikáció
  • IP alapú hálózatok és alkalmazások: az IP hálózatok felépítése, működése, minősége, biztonsága, protokollok, alkalmazások IP hálózatokon,
  • Műsorszolgáltatás: földfelszíni, kábeltelevíziós, műholdas műsorszolgáltatás, digitális rádió és televízió, a digitális átállás kérdései
  • Szélessávú multimédia alkalmazások: IPTV, Triple Play
  • Optikai transzport hálózatok és szolgáltatások. Minőségi (QoS) paraméterek, megbízhatóság, alapvető védelmi módszerek.
  • A jövő infokommunikációs hálózata, Jövő Internete főbb területei (tartalom centrikus hálózatok, felhő kommunikáció, hálózat virtualizáció, szenzor hálózatok).
  • Infokommunikációs rendszerek tervezése: a tervezés feltételrendszere, folyamata, módszerei és alapelvei (rétegmodellek, részrendszerekre bontás, koncentráció)
  • Szabványosítás az infokommunikáció területén: ITU-T, ETSI, 3GPP és IETF, szabványosí­tási fórumok
  • Az infokommunikáció szabályozása: a verseny korlátai, a szabályozás módszerei és eszközei, az elektronikus hírközlés és a média EU-s és hazai szabályozása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 4 óra előadás.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadások legalább 70%-án az évközi követelmény.
  2. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli korrigálási lehetőséggel. 
  3. Elővizsga: a vizsgaidőszakot megelőző héten.
  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók számára az előadások anyagát (kb. 600 PowerPoint ábra) "Infokommunikációs rendszerek és alkalmazások” címmel a tanszék honlapján elhelyezzük. Az egyes anyagrészeknél megadjuk a felhasználható szakirodalmat.

  A vizsgán a leadott tananyagot kérjük számon.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 34
  Felkészülés zárthelyire -
  Házi feladat elkészítése -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
  Vizsgafelkészülés 60
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás Tanszék, Intézet:
   Dr. Sallai Gyula DSc egy. tanár TMIT
   Dr. Abos Imre PhD egy. docens TMIT
   Dr. Babarczi Péter PhDegy. adjunktus
   TMIT