Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs rendszerek és alkalmazásuk

  A tantárgy angol neve: Infocommunication Systems and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. szeptember 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki menedzser szak

  MSc képzés

  Műszaki kötelezően választható tantárgy
   


   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM028   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Babarczi Péter,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Sallai Gyula DSc egy. tanár TMIT
   Dr. Babarczi Péter PhD
   egy. adjunktus
   TMIT
   Dr. Abos Imre PhD egy. docens TMIT
   Dr. Adamis Gusztáv mestertanár TMIT
   Baumann Ferenc mestertanár

   TMIT

   Dr. Pašić Alija
   egyetemi adjunktus
   TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető műszaki és gazdasági ismeretek.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a műszaki menedzser szakos hallgatók számára általános ismeretek nyújtása az infokommunikáció területéről, amelynek során megtanulják a hagyományos és a modern konvergens infokommunikációs rendszerek felépítését, működését és a rendszerek által nyújtott alkalmazásokat. A hallgatók megismerik az infokommunikáció legfontosabb fejlődési irányait, betekinthetnek az infokommunikáció területén zajló szabványosítási folyamatokba, valamint áttekintést kapnak az infokommunikáció szabályozásáról. Mindezek nagymértékben segítik műszaki menedzseri tevékeny­ségüket tanulmányaik befejezését követően.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés, az infokommunikáció gazdasági szerepe, piaci környezete
  • Beszédkommunikáció: a vonalkapcsolás működési elve, vezetékes telefon, ISDN szolgáltatások, intelligens hálózati szolgáltatások, mobil rádiótelefon szolgáltatás
  • Adatkommunikáció: adathálózatok, bérelt vonali szolgáltatások, a csomagkapcsolás működési elve, adatátviteli szolgáltatások
  • A digitális konvergencia: a beszéd, adat, tartalom konvergenciája, értékláncok összefonódása, újszerű szolgáltatások és alkalmazások
  • Jelzésrendszerek, szolgáltatások és alkalmazások működése telefon és mobil hálózatokban
  • Vezetékes szélessávú kommunikáció: alkalmazások sávszélesség-igénye, a digitális előfizetői vonal (DSL), optikai hozzáférés, szélessávú alkalmazások KTV hálózatokon
  • Vezetéknélküli szélessávú kommunikáció: adatátvitel mobil hálózatokon, rádiós hozzáférés, műholdas adatkommunikáció
  • IP alapú hálózatok és alkalmazások: az IP hálózatok felépítése, működése, minősége, biztonsága, protokollok, alkalmazások IP hálózatokon,
  • Műsorszolgáltatás: földfelszíni, kábeltelevíziós, műholdas műsorszolgáltatás, digitális rádió és televízió, a digitális átállás kérdései
  • Szélessávú multimédia alkalmazások: IPTV, Triple Play
  • Optikai transzport hálózatok és szolgáltatások. Minőségi (QoS) paraméterek, megbízhatóság, alapvető védelmi módszerek.
  • A jövő infokommunikációs hálózata, Jövő Internete főbb területei (tartalom centrikus hálózatok, felhő kommunikáció, hálózat virtualizáció, szenzor hálózatok).
  • Infokommunikációs rendszerek tervezése: a tervezés feltételrendszere, folyamata, módszerei és alapelvei (rétegmodellek, részrendszerekre bontás, koncentráció)
  • Szabványosítás az infokommunikáció területén: ITU-T, ETSI, 3GPP és IETF, szabványosí­tási fórumok
  • Az infokommunikáció szabályozása: a verseny korlátai, a szabályozás módszerei és eszközei, az elektronikus hírközlés és a média EU-s és hazai szabályozása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 4 óra előadás.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadások legalább 70%-án az évközi követelmény.
  2. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli korrigálási lehetőséggel. Az érvényes vizsgához legalább 10 pontot kell elérni az elérhető max. 30 pontból.
  3. Elővizsga: a vizsgaidőszakot megelőző héten.
  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi követelmény nem teljesülése esetén az aláírás a pótlási időszakban pótzárthelyi írásával szerezhető meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók számára az előadások anyagát (kb. 600 PowerPoint ábra) "Infokommunikációs rendszerek és alkalmazások” címmel a tanszék honlapján elhelyezzük. Az egyes anyagrészeknél megadjuk a felhasználható szakirodalmat.

  A vizsgán a leadott tananyagot kérjük számon.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 34
  Felkészülés zárthelyire -
  Házi feladat elkészítése -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
  Vizsgafelkészülés 60
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás Tanszék, Intézet:
   Dr. Sallai Gyula DSc egy. tanár TMIT
   Dr. Abos Imre PhD egy. docens TMIT
   Dr. Babarczi Péter PhDegy. adjunktus
   TMIT