Informatikai projektek menedzselése a gyakorlatban

A tantárgy angol neve: Management of IT Projects in Practice

Adatlap utolsó módosítása: 2013. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. december 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Villamosmérnöki szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMJV17   4/0/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Abos Imre,
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
 Dr. Babarczi Péter Ph.D egyetemi adjunktus
 TMIT
 Kunsági László tud. smts TMIT

Az előadások megtartásában részt vesznek

az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. munkatársai.

  
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVITMAV17") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Nem vehetik fel, akik hallgatták a bmevitmav17 (Informatikai projektek menedzselése a gyakorlatban) tantárgyat

Ajánlott, de nem feltétel:

Mikro- és makroökonómia

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az informatikai rendszerek bevezetésének útját a helyzet- és problémafeltárástól a rendszer utókövetéséig, ennek módszereit és eszközeit. A tantárgy keretében hangsúly helyeződik az informatikai projektek menedzselésének gyakorlati kérdéseire, a mindennapi projekt munka során nyert hasznos tapasztalatok átadására, különös tekintettel az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. módszertani és gyakorlati tapasztalataira.

Az órák tartásában IPMA vizsgával rendelkező kollégák is részt vesznek, akik az IPMA vizsgáról bővebb felvilágosítást adnak.

A tantárgy elvégzése képessé teheti a hallgatót arra, hogy gyakorlati helyet könnyebben szerezhessen.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgy céljának megfelelően minden héten elméleti előadások és kapcsolódó esettanulmány-feldolgozások váltják egymást, az alább bemutatott ütemezés szerint. Célunk, hogy minden órán lehetőség legyen az interaktív közreműködésre. Az (F) jelzés feladatmegoldást jelent.

 

1. hét   Bevezetés

  • Bevezetés, célok, elvárások, a tantárgy kereteinek, követelményeinek ismertetése, a féléves anyag átfogó felvázolása, csoportok alakítása
  •  A féléven átívelő esettanulmány bemutatása
  • Az informatikai projektek, rendszerbevezetések, projektmenedzsment átfogó ismertetése

2. hét   Projektdefiniálás, projekt előkészítése

  • Projektdefiníció
  • Szervezet vs. projektszervezet
  • Az általános projektfolyamat lépései
  • Feladatfelvetés (Business Case)
  • A projekt definíciós terv (PDP) tartalmi elemeinek áttekintése
  • Projekt előkészítése

3. hét   Média / banki alapismeretek, helyzetfelmérés

  • Média / banki alapismeretek
  • Esettanulmány megvitatása
  • Helyzetfelmérés illetve problémaazonosítás célja, technikái, dokumentálása
  • Helyzetfelmérési interjú gyakorlat szimulált vállalati környezetben (F – órai)
  • Visszacsatolás az interjúzásról, tapasztalatok kölcsönös megosztása
  • Interjújegyzet készítése az interjú alapján (F – beadandó)

4. hét   Projektindítás, projekttervezés

  • Projektindítás során végrehajtandó feladatok áttekintése
  • Projekttervezés, projekttervezési alapelvek
  • Projekttervezés során használható eszközök
  • Projekttervezési gyakorlat (F – órai)
  • Projekt definíciós terv készítése (F – beadandó)

5. hét   Projektmenedzsment eszközök

  • Egy projekt során használható eszközök bemutatása (pl. projektmenedzsment, feladatmenedzsment, stakeholder elemzés, időjelentés riport, kockázatelemzés).
  • A projektmenedzsment eszközök közül a Microsoft Project és Pro Maestro projektmenedzsment szoftverek bemutatása labor körülmények között

6. hét   Rendszer és/vagy szállító kiválasztása és „beszerzése”

  • Egy kiválasztási módszertan bemutatása
  • Kiválasztási stratégia
  • A kiválasztási folyamat általános bemutatása, lépései
  • Rendszer és/vagy szállító kiválasztásának módszerei – közbeszerzés alapjai
  • Informatikai rendszerek kiválasztásának lehetőségei közbeszerzéssel

7. hét   Szállítói/rendszer ajánlat

  • A szállítói/rendszer ajánlat készítésének alapjai
  • Az ajánlat tartalmi elemeinek ismertetése
  • Ajánlatkészítés (F – beadandó)

 

8. hét   Folyamatok és követelményelemzés

  • Folyamatszemlélet, a BPR alapjai
  • Folyamatmenedzsment szintjei – BPM, BPC, BPI
  • Folyamatfejlesztés Lean, Six Sigma
  • Folyamatmodellezés elmélete és gyakorlati alkalmazása (F – órai)
  • Követelményelemzés

 

 9. hét   Bevezetési módszertanok

  • Rendszerfejlesztési és -bevezetési módszertanok bemutatása
  • Összefüggésük a projektmenedzsment módszertanokkal

10. hét  Szállítói/rendszer ajánlat prezentálása

  • Ajánlat prezentálása csoportokban (F órai)
  • Ajánlati prezentációk értékelése, visszacsatolás

11. hét  Szerződéskötés, projektműködés megkezdése

  • Szerződés típusok
  • A vállalkozási szerződés részei
  • Projektműködés, projektadminisztráció
  • Státuszriport
  • Szállító bevonása a projektbe
  • Teszt-menedzsment, tesztterv, tesztelés, tesztelés dokumentálása

12. hét  Éles indítás előkészítése, éles indítás, projektzárás

  • Adattisztítás
  • Migráció
  • Rendszerbevezetés során keletkező egyéb dokumentumok
  • Informatikai rendszer bevezetésének hatása a szervezetre, a szervezeti működésre, a változáskezelés szerepe
  • Oktatás
  • Éles indítás
  • Átadás-átvételi folyamat
  • Adminisztratív és szakmai projektzárás
  • Utókövetés, support, helpdesk

13. hét  Vállalati esettanulmányok bemutatása

  • Esettanulmányok bemutatása jellemzően államigazgatási, energetikai, pénzintézeti, telekommunikációs illetve külföldi szektorokból
  • EU által finanszírozott projektek általános bemutatása a tenderkiírástól a megvalósításon, finanszírozáson át a lezárásig.

14. hét  Beszámoló, értékelés, eredményhirdetés

  • Beszámoló a félév anyagának egyes részeiből (F – órai)
  • Félév értékelése, eredményhirdetés
  • Visszajelzések, visszacsatolás
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, melynek keretében kiscsoportos esettanulmány megoldás is történik.

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: a félév során a hallgatók egy esettanulmányon dolgoznak kiscsoportos formában, egyrészt az órán, másrészt órán kívül. A tantárgy értékelése az esettanulmány kidolgozása során megoldott feladatok eredményén alapul. A félévközi jegy megszerzésének feltétele: az előadások rendszeres látogatása, a félévközi szakmai munkában aktív részvétel és határidőben beadott és elfogadott feladatok. A félévközi jegy nem kerül megadásra, amennyiben a hallgató nem jelenik meg az előadások legalább 70%-án (óra elejétől a végéig).
 • A vizsgaidőszakban: -
 • Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

Az esettanulmány a pótlási héten különeljárási díj fejében pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés alapján
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1.       Eric Verzuh: Projektmenedzsment. HVG, 2006. ISBN: 978-963-7525773

2.       Dr. Poór József és szerzői kollektívája: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv. Akadémiai Kiadó Zrt., 2010. ISBN: 978-963-0589444

3.       Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Kiadó Kft., 2007. ISBN: 978-963-9585492

4.       Görög Mihály: Bevezetés a projekt menedzsmentbe. Aula Kiadó, 2002. ISBN: 978-963-9215115
International Project Management Association : IPMA Competence Baseline version 3.0 Eigen Verlag, Bremen

5.       Project Management Institute - PMI Budapest Chapter: Projektmenedzsment útmutató - PMBOK Guide

6.       Prince 2 (frissített változat)

7.       J.R. Meredith, S.J. Mantel: Project Management – A Managerial Approach, Wiley, 1996

8.       Dr. Nemeslaki András: Projekt Menedzsment, 1997

9.       Boros József, Nemeslaki András: Esettanulmányok 1/96 – Projekt menedzsment alkalmazása, 1997

10.    Dr. Papp Ottó, G.Nagy Balázs: Projekt menedzsment, Műszaki Könyvkiadó, 1998

11.    Aggteleky Béla, Bajna Miklós: Projekttervezés, Projektmenedzsment, KÖZDOK, 1998

12.    Colin Bentley, David Marsh: PRINCE Companion Stage Manager, NCC Blackwell, 1998

13.    Dobay Péter: Vállalati információ-menedzsment

14.    Raffai Márta: Információrendszer-tervezés - Az információs társadalom kihívásai, Novadat Számítástechnnikai Bt., 1996

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  56
Félévközi készülés órákra  14
Felkészülés zárthelyire   -
Házi feladat elkészítése  50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   -
Vizsgafelkészülés   -
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
 Dr. Sallai Gyula D.Sc egyetemi tanár TMIT
 Dr. Babarczi Péter Ph.D egyetemi adjunktus
 TMIT
 Kunsági László tud. smts TMIT
 az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. munkatársai