Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szövegbányászat

  A tantárgy angol neve: Text Mining

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 12.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2011. április 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Egészségügyi Informatika Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMJV03   3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tikk Domonkos,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Tikk Domonkos tud. munkatárs TMIT
   Dr. Kardkovács Zsolt Tivadar Ph.D tanársegéd TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Valószínűség-számítás alapjai
  • Alapszintű algoritmuselméleti, halmazelméleti és algebrai ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVITMAV03") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Nem vehetik fel, akik hallgatták a vitmav03 (Szövegbányászat) tárgyat
  7. A tantárgy célkitűzése

  Napjainkban az Internet széleskörű elterjedésével és az ott található dokumentumok számának rohamos növekedésével kiemelt fontosságúvá vált az Internetet való keresés támogatása, az ott található adattömeg strukturált rendszerezése, hatékony tárolása. Ugyanez a probléma fellép nagyobb vállalatok, intézmények, ill. hivatalok belső dokumentumtárolási, -keresési, -rendszerezési, -archiválási feladataiban. A jellemzően nem, vagy kevéssé strukturált szöveges dokumentumok feldolgozásának és rendszerezésének kérdéseivel foglalkozik a szövegbányászat szakterülete.

  A tárgy célja a szövegbányászat és a webes keresés területén alkalmazott modellezési eljárások és algoritmusok ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét 

  Szövegbányászati alapfogalmak, szövegbányászat célja, eszköztárának megismerése. Információ-visszakeresés problémája, főbb irányzatai, története.

  2. hét 

  Szintaktikai információk felhasználása. különböző formátumú dokumentumok feldolgozása, index szavak kinyerése, szótövezés (Porter, Lovins), stopszó lista, karakter-átalakítás, írásirányok kezelése.

  3. hét 

  Fizikai szervezés: Invertált indexelés, szófrekvencia és szótár file-ok, ritkamátrixok, ugró pointerek. Paraméteres és helyfüggő (cím, kivonat, bevezetés, stb.) alapú indexelés és keresés, tf×idf vektortér.

  4. hét 

  Hierarchikus és hálós rendezés. Indexelés és keresés XML dokumentumokban, XML „adatbázisok”.
  5. hét 

  Webes keresés. A webes keresés specialitásai, változás, újraindexelés sebessége, rövid történeti áttekintés. Oldal sorrendező algoritmus (Page Rank), téma, illetve viselkedés alapú page rank. Hyperlink-Induced Topic Search (HITS), gyűjtő és tekintély lapok felderítése.

  6. hét 

  (Közel) másolt lapokat felderítő algoritmus, plágiumkeresés. Webgráf tömörítésének eljárása Webes keresés infrastruktúrája.

  7. hét 

  Szemantikai információk felhasználása. Névelem-felismerés, címkék keresése, szóegyértelműsítés, logikai operátorok, kötőelemek kezelése.

  8. hét 

  Szemantikai információk felhasználása II. Topikkeresés, hivatkozás-feloldások, Hobbs-algoritmus, CT-elmélet.

  9. hét 

  Szövegklaszterezési feladatok. Alulról felfelé, fentről lefelé építkező algoritmusok, K-közép algoritmus, link alapú szegmentáció.

  10. hét 

  Hierarchikus szegmentáció, prediktív szegmentáció. Szinonimagenerálás, szinonimatargetálás.

  11. hét 

  Szövegek kategorizálási feladatai. Bináris, többkategóriás, többcímkés, hierarchikus kategorizálás és alkalmazásaik. Szentinement-analízis.

  12. hét 

  Magas szintű nyelvi eszköztárak. Korpusz, korpuszépítés, mondattár – ismert gyűjtemények és sajátosságaik.

  13. hét 

  Zárthelyi dolgozat

  14. hét 

  Fejlesztői eszköztárak, szövegbányászati szoftverek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 3 előadás és 1 gyakorlat
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: nagy zárthelyi a 13. tanítási héten
  • A vizsgaidőszakban: A vizsga módja: írásbeli
  • Megfelelő eredményű ZH és kiselőadás tartása vagy nagy házi feladat készítése esetén vizsgajegyet ajánlunk meg
  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadóival személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Yates and Ribeiro-Neto: Modern Information Retrieval 2001
  2. Witten, Moffat, and Bell: Managing Gigabytes.
  3. Weben található segédanyagok
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42
  Félévközi készülés órákra  14
  Felkészülés zárthelyire    -
  Házi feladat elkészítése  44
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása    -
  Vizsgafelkészülés  20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Tikk Domonkos tud. munkatárs TMIT
   Dr. Kardkovács Zsolt Tivadar Ph.D tanársegéd TMIT