Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazott optimalizálás és játékelmélet

  A tantárgy angol neve: Applied Optimisation and Game Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. május 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki tudományok doktori iskola
  Informatikai tudományok doktori iskola
  Doktoranduszi kötelező tárgy a
  Híradástechnika szakmacsoport részére
  és választható tárgy a fenti doktori iskolák hallgatói részére

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMD097   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Cinkler Tibor,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék:
   Dr. Cinkler Tibor egyetemi tanár TMIT
   Dr. Toka László
   adjunktus TMIT
   Dr. Rétvári Gábor tudományos főmunkatárs TMIT
   Dr. Tapolcai János
   egy. docens TMIT
   Dr. Biczók Gergely
   adjunktus
   TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  - - - -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat csak az veheti fel, aki nem hallgatta a következő választható tárgyakat:
  Optimalizálási módszerek (VITTD090), Játékelmélet és távközlési alkalmazásai (VITTD096)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Bármilyen problémával is szembesülünk, célunk a legjobb megoldást/stratégiát találni. Ebben segít az optimalizálás és a játékelmélet. A tárgy keretei közt ismertetjük a jellegzetes matematikai optimalizálási módszereket és a játékelmélet alapjait, valamint néhány modellezési-, tervezési példán keresztül bemutatjuk azok alkalmazását is.
  Egy-egy mérnöki feladathoz a megfelelő modell megalkotása, egy áramkör/rendszer megtervezése, egy megoldó szoftver kialakítása és a megfelelő matematikai optimalizálási módszer, vagy a játékelméleti eszköz nem triviális alkalmazása új műszaki tudományos eredmények alapjául szolgál. E tárgy segíti doktoranduszainkat az alkalmazott matematikai módszerek megismerésében és ilymódon a kutatási feladataik színvonalas megoldásában, választott szakterületüktől függetlenül.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés
  Optimalizálás, folytonos, diszkrét és dinamikus feladatok
  Játékelmélet, nem-kooperatív, kooperatív és dinamikus játékok

  OPTIMALIZÁLÁS
  Bevezetés az optimalizálásba
  Célfüggvény, feltételes és kötetlen optimalizálás, megengedett megoldások
  Az optimalizálási problémák (nemlineáris, kvadratikus, lineáris; valós értékű, diszkrétváltozós és egész értékű; kötött, kötetlen; statikus, dinamikus) és algoritmusok osztályozása (egy- és sokváltozós, kereső- és gradiensalapú eljárások, általános heurisztikák)
  Lokális és globális optimum, a konvexitás szerepe, konvex programozás
  Modellezési technikák, a modellezés lépései, hibafüggvények. Konkrét műszaki problémák megfogalmazása optimalizálási feladatként. Megoldószoftverek.

  A lineáris programozás
  A lineáris programozás alapjai, a lineáris programok általános alakja, a modellezhető problémák általános jellemzői, példák és alkalmazások
  Lineáris programok megoldása, grafikus megoldás, bázismegoldások, a szimplex algoritmus, optimalitás, nemkorlátos megoldások, a degeneráció fogalma és kezelése, komplexitás, a szimplex tábla, példák megoldása a szimplex tábla segítségével
  Lineáris programok duáljai és a duál szimplex, Farkas lemmája, a dualitás fogalma, a duális előállítása, a dualitás gyenge és erős tétele, a duál szimplex algoritmus
  A lineáris programozás klasszikus alkalmazásai, a szállítási probléma, az ütemezési probléma, hálózati folyamproblémák, folyamok egészértékűsége, többtermékes folyamok, duálisok
  Lineáris programok megoldása számítógépes programcsomaggal

  Nemlineáris programozás
  Feltételmentes nemlineáris optimalizálás: kötetlen szélsőérték-keresés, a gradiens módszer, másodrendű gradiens módszerek, a Newton módszer
  Feltételek szerinti nemlineáris programozás: a nemlineáris programok általános alakja, az optimalitás szükséges és elégséges feltételei
  Nemlineáris programok megoldásának visszavezetése kötetlen optimalizálásra: az iránykeresés módszere. Visszavezetés lineáris programok megoldására: szukcesszív lineáris programozás

  Diszkrét (kombinatorikus) optimalizálás
  Lokális és globális optimum.
  Statikus és Dinamikus optimalizálás (dinamikus programozás)
  Többcélú optimalizálás
  Helyi (lokális) keresés
  Mohó, iteratív és „véletlen” módszerek
  Állapottér, szomszédosság, célfüggvény
  Állapottér szűkítése, korlátok kezelése
  Heurisztikák
  Egészértékű és bináris lineáris programozás
  Bonyolultság. Kapcsolat a folytonos és diszkrét optimalizálás között. Kapcsolat a bináris és egészértékű optimalizálás között
  Kevert egészértékű LP (MILP)
  ILP megoldó módszerek: Branch and bound, Cutting plain, Branch and cut, Lagrangian relaxation, Column Generation
  Példák: útvonalválasztás, töbtermékes hálózati folyamok, osztatlan folyamok, diszjunkt osztatlan folyamok

  Általánosan alkalmazható optimalizáló heurisztikák
  Simulated Annealing: energia függvény, szomszédosság, kezdő hőmérséklet, hűtési szabályok, kiinduló pont
  Threshold Accepting: a küszöbérték megválasztása
  Tabu Search: Tabu lista típusai
  Genetic (Evolutionary) Algorithms: különböző reprezentációk, GA operátorok, kereszteződések, mutációk
  Go With the Winner: fa mélysége és optimalizálás kapcsolata
  STAGE: becslésekkel gyorsított optimalizálás
  Példák: TSP (utazóügynök feladat), Hátizsák probléma és ládapakolás, Simulated Allocation (szimulált foglalás)

  JÁTÉKELMÉLET

  Bevezetés
  Mi a játékelmélet
  Racionális választás elmélete

  Nash egyensúly: Elmélet és illusztráció
  Stratégiai játékok
  Nash-egyensúly fogalom
  A legjobb válasz fogalma és domináns stratégiák
  Szimmetrikus játékok és szimmetrikus egyensúlyok
  Algoritmusok a tiszta stratégiai Nash-egyensúlyok keresésére

  Kevert stratégiai játékok 
  Stratégiai játékok kevert bővítése
  Von Neumann - Morgenstein kifizetési függvények
  Kevert stratégiai Nash-egyensúly
  Nash tétele a kevert stratégiai Nash egyensúly létezéséről
  Algoritmusok a kevert stratégiai egyensúlyok keresésére

  Dinamikus játékok: elmélet és illusztráció
  Alapfogalmak
  Aljáték-tökéletes egyensúly
  Hátráló indukció algoritmus
  Ismételt játékok
  Nash tétele (Nash folk theorem)
  Stackelberg-féle játékok és Stackelberg-egyensúly kiszámítása
  Végtelen dinamikus játékok

  Kooperatív játékok
  Általános fogalmak
  Shapley-értékek vizsgálata
  A mag (The Core) fogalma
  Sztochasztikus játékok

  Műszaki alkalmazások, esettanulmányok
  Hálózatmenedzsment (erőforrás-foglalás, torlódásvezérlés, „peering”-megállapodások, ütemezés)
  Útvonalválasztás (QoS routing, optimális útvonalválasztás-vezérlés)
  Torlódásvezérlés (TCP paraméter-beállítások)

  KITEKINTÉS
  Az optimalizálás és játékelmélet alkalmazási területeinek áttekintése és rendszerezése
  Nyilvánosan elérhető optimalizálási programok, valamint optimalizálással foglalkozó toolbox-ok áttekintése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga
  • Elővizsga: nincs

  A 2 zárthelyinek külön-külön min. elégségesnek kell lennie.

  11. Pótlási lehetőségek

  a szorgalmi időszak utolsó két hetének valamelyikében különeljárási díj fejében a zárthelyi pótolható abból a részből (részekből), amely nem sikerült. A zárthelyit (zárthelyiket) csak a szorgalmi időszakban lehet pótolni.

  A vizsga pótlására a Kar szabálya érvényes

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órákon egyeztetett illetve kihirdetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  (Az alkalmazások esetére folyóirat és konferencia cikkek)

  1. D. G. Luenberger, Yinyu Ye: Linear and Nonlinear Programming. Third Edition, Springer kiadó. 1-546 old (részletek!). 2008.
  2. W. H. Press at al. Numerical Recipes. Cambridge University Press. Third Edition, 2002. (http://www.nr.com)
  3. M. Dell'Amico, F. Maoli, S. Martello, Annotated Bibliographies in Combinatorial Optimization, Wiley (1997).
  4. T. A. Trinh and S. Molnár, A Game-Theoretic Analysis of TCP Vegas, Lecture Notes in  Computer Science, Springer-Verlag, Chapter: pp. 338-347, Volume 3266 / 2004.
  5. G. Ausiello et. al. Complexity and Approximation, Springer (1999)
   Nemo Semret, Market Mechanisms for Network Resource Sharing, Ph.D. Dissertation, Columbia University, 1999.
  6. T. Basar and G. J. Olsder. Dynamic Noncooperative Game Theory. SIAM Series in Classics   in Applied Mathematics, Philadelphia, January 1999,.
  7. Drew Fudenberg and Jean Tirol, Game Theory, The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, 1991.
  8. Szidarovszky Ferenc, Molnár Sándor, Játékelmélet műszaki alkalmazásokkal, Műszaki Könyv Kiadó, Budapest, 1986.
  9. R. La, V. Anantharam, Optimal Routing Control : Repeated Game Approach, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 47, No. 3, pp. 437 -450, March 2002.
  10. A. Akella, R. Karp, C. Papadimitriou, S. Seshan, S. Shenker, Selfish Behavior and Stability of the Internet: A Game-Theoretic Analysis of TCP, ACM SIGCOMM'02, Pittsburgh PA, 2002.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

         -

  ..

         -

  Vizsgafelkészülés könyv, anyag

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Halász Edit egyetemi docens TMIT
   Dr. Cinkler Tibor egyetemi docens TMIT
   Dr. Vidács Attila egyetemi docens TMIT
   Dr. Trinh Anh Tuan tudományos munkatárs TMIT
   Dr. Rétvári Gábor tudományos főmunkatárs TMIT