Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérnöki stratégiák

  A tantárgy angol neve: Engineering Strategies

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori képzés

  Informatikai tudományok Doktori Iskola

  Villamosmérnöki Doktori iskola

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMD001   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Kósa Zsuzsanna PhDegyetemi docensTávközlési és médiainformatika tsz.
  Dr. Sallai Gyula DScegyetemi tanárTávközlési és médiainformatika tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Mérnöki ismeretek, menedzsment alapismeretek, statisztikai alapismeretek, tömeges szöveges információk feldolgozásának technológiai ismeretei
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Mérnöki Menedzsment Módszerek (BSc),
  Mérnöki Menedzsment (MSc)
  7. A tantárgy célkitűzése A PhD hallgatók, mint leendő kutatók jövőorientált és komplex műszaki-társadalmi-gazdasági látásmódjának fejlesztése, az innováció-menedzsment és tudás-menedzsment stratégiai témaköreinek és ICT példáinak feldolgozásával.

  A tantárgy nagyobb témakörei:

  • A technológiai trendelemzés célja, eszközei és módszerei
  • Az üzleti-, fejlesztési- és technológia stratégiák alkotása és megvalósítása
  • A mérnök, mint tudás-hordozó szerepe és szakértelmének hasznosítása
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét   A tárgy célja, körülhatárolása, érintendő témakörei, fogalomhasználata, terepei, vizsgálati módszerei. 2. hét   A stratégiai gondolkodás, helyzetfelismerés és iránymutatás szerepe a kutatás-fejlesztésben és a mérnöki gyakorlatban. A stratégiai tanulmányok és a jövőkutatás célja, módszerei, nemzetközi csomópontjai

  3. hét   Technológiai trendelemzés, előrejelzés, technológiák egymásra hatása, a technológiai fejlődés várakozási és szelekciós görbéje (Hype görbe), disrupció jelensége, innovációs modellek, innovációs ciklusok

  4. hét   Szcenárió készítés, megjelenítés, stratégia-készítés vissza-irányú szcenárió elemzéssel

  5. hét   Stratégiai módszertanok, használhatóságuk gyorsan változó, technológia-intenzív, innovatív üzletágakban.Szafari a stratégiai menedzsment dzsungelében” Mintzberg alapján a stratégiai menedzsment irányzatokról

  6. hét   Versenyelőnyök megteremtésének lehetőségei: piaci pozicionálás, szegmentálás, erőforrás alapú stratégiák, outsourcing, spin-off, start-up, tudásmenedzsment folyamatok

  7. hét   Stratégiai térképek a célkitűzésekhez, Balanced Scorecard (BSC) felépítése, bevezetése a megvalósulás folyamatának ellenőrzéséhez

  8. hét   Fejlesztési és technológiai, innovációs és transzformációs stratégiák kialakítása tudás-intenzív iparágakban. Szakmai stratégiák az ipari és állami döntéshozók szempontjából.

  9. hét   Kutatás-fejlesztési és K+F támogatási stratégiák az EU-ban. Szabványosítási és szabályozási szervezetek stratégiái.

  10. hét A stratégia-alkotás és megvalósítás tényleges folyamatai, szervezeti viselkedés, üzleti kultúrák különbségei

  -  Zárthelyi -

  11. hét A mérnöki dilemma: generális mérnöki tudás vagy specializáció, saját tudásunk karbantartása, frissítése

  12. hét A mérnök sikeressége, kapcsolati hálója, a szakértelemtől a döntéshozók bizalmáig

  -  Önálló feladat beadása - 13. hét Önálló feladatok prezentációja, közös megbeszélése és értékelése a tanultak alapján

  14. hét Önálló feladatok prezentációja, közös megbeszélése és értékelése a tanultak alapján

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadások 14 alkalommal

   

  10. Követelmények

  a.            A szorgalmi időszakban:

  -        1 db ZH megírása: a ZH értékelése 0-10 pontig terjed, elfogadásához el kell érni legalább 4 pontot. Az értékelés felbontása 0,5 pont.

  -        Egy házi feladat elkészítése, amelyben a hallgató egy előre egyeztetett témát kidolgoz kb. 8-12 oldalon, és beadja a 12. oktatási hét végéig. A házi feladat értékelése 0-10 pontig terjed, elfogadásához el kell érnie legalább 4 pontot.

  b.           A vizsgaidőszakban: nincs vizsga

  c.            Elővizsga: nincs

  d.           Az érdemjegy jegy megállapításának módja:

  -        Az évközi jegy a pótlással (javítással) módosított zárthelyire és a házi feladatra kapott pontszám összegéből – feltéve, hogy mindkettő legalább 4 pontos – a következőképpen adódik:

  elégtelen 0-7,5 pont, elégséges 8-10,5 pont, közepes 11-13,5 pont, jó 14– 16,5  pont, jeles 17 - 20 pont

  11. Pótlási lehetőségek A félév során egy alkalommal zárthelyi pótlási lehetőség

   

  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés alapján az előadók fogadóórájában

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom nincs

  Ajánlott irodalom:

  Dömöki Bálint (szerk): Égen Földön Informatika, Typotex. Budapest, 2008

  Kaplan, R. S., Norton, D. P.: Stratégiai térképek. Panem Kft., Budapest, 2005
  Sveiby, K.E.: Szervezetek új gazdasága a menedzselt tudás. KJK-Kerszöv, 2001

  Bidgoli, H. (szerk.).: The Handbook of Technology Management, 3 kötetben, Wiley,
  USA,  2010

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra7
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Kósa Zsuzsanna PhDEgyetemi docensTávközlési és médiainformatikai tsz.
  Dr. Sallai Gyula DScEgyetemi tanárTávközlési és médiainformatikai tsz.