Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Projektgyakorlat

  A tantárgy angol neve: Project Training

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. január 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés  
  Kooperatív képzés  
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMBL01 7 0/12/0/f 7 1
  4. A tantárgy előadója A Projektgyakorlat témájának kiadásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a hallgató kooperatív képzésének megkezdésekor kijelölt tanszék, amely a hallgató projekttantárgyainak felelőse, továbbá záróvizsgájának szervezője. A hallgató témavezetője az anyatanszék munkatársa).
  A hallgató mindig a választott témát gondozó tanszékhez rendelt Projektgyakorlat tantárgyat veszi fel.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS

  (Szakirany("BPINteszt", _) VAGY
  Szakirany("BPINhalbizt", _) VAGY
  Szakirany("BPINadrend", _) VAGY
  Szakirany("BPINszoftfejl", _))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A gyakorlati ismeretek hatékony átadása, a vállalati környezet mielőbbi megismerése, a munkába állásra való felkészítés érdekében az üzemmérnök-informatikus képzés utolsó két félévében a gyakorlati képzés vállalatokkal együttműködve, vállalati környezetben, kooperatív képzés keretében folyik, amely biztosítja a hallgatók számára a közvetlen gyakorlati tapasztalatok megszerzését.

  A tantárgy keretében a hallgatók a vállalat valamely futó projektjéhez kapcsolódó üzemmérnöki jellegű feladatot oldanak meg. A feladat megoldása során együttműködnek a feladaton dolgozó munkatársakkal (team munka). Megismerkednek a mérnöki munka minden lényeges fázisával, tapasztalatot szereznek a teammunka folyamatáról, a teamen belüli kommunikációról, munkamegosztásról.
  8. A tantárgy részletes tematikája A félév elején a hallgató a konzulenssel és a témavezetővel közösen elkészíti a feladat kiírását és ütemezését. A feladatkiírást a témavezető véglegesíti és feltölti a Kooperatív portálra.

  Az elvégzett munkáról a hallgató heti bontású munka- és eseménynaplót vezet, amelyben rögzíti a megoldott feladatokat és a szerzett tapasztalatokat és a heti ráfordított munkaórák számát.
  A konzulens és a témavezető folyamatosan követi a hallgató munkáját, konzultációs lehetőséget biztosít számára.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A hallgató feladata, hogy a konzulensével közösen elkészített és a témavezető által jóváhagyott feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát, a munkafázisokat és eredményeket dokumentálja.
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:

  A munka előrehaladását dokumentálni kell a félév során a következő ellenőrzési pontok betartásával:
  • Az egyeztetett feladatkiírást a témavezető legkésőbb a 2. oktatási hét utolsó munkanapjáig feltölti a kooperatív képzés portáljára.
  • A hallgató által vezetett munkanaplót a konzulens és a témavezető a 6., 10. és 14. oktatási hét végén ellenőrzi és elfogadja.

  A vizsgaidőszakban:

  A konzulens a hallgató félév során nyújtott teljesítménye, munkanaplója és a munka során keletkezett dokumentumai alapján írásos értékelést készít a hallgató munkájáról, és érdemjegyet javasol. Az értékelést és az érdemjegyet a témavezetővel egyezteti, és közös személyes, vagy elektronikus találkozón a hallgatóval is ismertetik.

  Határidő:
  A hallgatónak a vizsgaidőszak 2. hetének végéig le kell zárnia az értékelés alapját képező minden dokumentumot, az értékelésnek pedig a vizsgaidőszak 3. hetének végéig meg kell történnie.

  A félévközi jegy megállapításának módja:

  A tantárgy félévközi jegyét az alábbi szempontok figyelembevételével állapítják meg:

  • a munka szakmai értéke;
  • a hallgató munkához és munkatársaihoz való viszonya;
  • a hallgató által készített munkanapló és egyéb dokumentumok minősége.

  A tantárgy teljesítésének feltétele, hogy a vállalat a munkaidőalap legalább 80%-át teljesítettnek ismerje el. Ennek hiányában a tantárgyra a hallgató a megengedettnél nagyobb mértékű hiányzás miatt „nem teljesítette” minősítést kap.

  Elégtelen osztályzatot szerez hallgató, ha az alábbi esetek bármelyike rá vonatkozóan fennáll:

  • munkáját nagymértékben elhanyagolta;
  • feladatkiírását nem adta le;
  • a félévre előírt munkát a pótlási időszak végéig nem készítette el elfogadható minőségben;
  • dokumentációs kötelezettségeit nem teljesítette.
  11. Pótlási lehetőségek A hallgató a dokumentumok lezárását a vizsgaidőszak 3. hetének végéig pótolhatja. Az értékelésre a konzulensnek és a témavezetőnek a lezárást követően legfeljebb egy hét áll rendelkezésére.
  A hallgatónak tudatában kell lennie, hogy késedelme a záróvizsgájának megtartásához szükséges végbizonyítvány kiadását késlelteti, és ezzel a záróvizsga adott félévben történő megtartását veszélyezteti.
  12. Konzultációs lehetőségek A projektgyakorlatot külső konzulens irányítja és a tanszéki témavezető felügyeli.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra-
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen210 óra
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. Sujbert László

  egyetemi docens, okt. dh.

  VIK-DH

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens, dékáni mb.

  VIK-DH

  Dr. Kondorosi Károly

  c. egyetemi tanár

   MISZB elnök