Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2020. augusztus 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés  
Kooperatív képzés  

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMBL00 5 0/26/0/f 16  
4. A tantárgy előadója

Az önálló laboratórium témájának kiadásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a hallgató kooperatív képzésének megkezdésekor kijelölt tanszék, amely a hallgató projekttantárgyainak  felelőse,  továbbá  záróvizsgájának szervezője.  A  hallgató témavezetője az anyatanszék munkatársa).

A hallgató mindig a választott témát gondozó tanszékhez rendelt Önálló laboratórium tantárgyat veszi fel.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A9") ÉS

(Szakirany("BPINteszt", _) VAGY
Szakirany("BPINhalbizt", _) VAGY
Szakirany("BPINadrend", _) VAGY
Szakirany("BPINszoftfejl", _))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A  gyakorlati ismeretek  hatékony  átadása,  a  vállalati  környezet  mielőbbi  megismerése,  a  munkába  állásra  való felkészítés érdekében az üzemmérnök-informatikus képzés utolsó két félévében a gyakorlati képzés vállalatokkal  együttműködve,  vállalati  környezetben,  kooperatív  képzés  keretében  folyik,  amely biztosítja a hallgatók számára a közvetlen gyakorlati tapasztalatok megszerzését.

A tantárgy keretében a hallgatók komplex mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként olyan műszaki alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól elkülöníthető. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.

Az Önálló laboratórium tantárgy felkészít a Projektgyakorlat és a Szakdolgozat-készítés tantárgyak elvégzésére.

8. A tantárgy részletes tematikája A félév elején a hallgató a konzulenssel és a témavezetővel közösen elkészíti a feladat kiírását és ütemezését. A feladatkiírás konkrét formai követelményeit és leadásának módját a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.

A tantárgy félévének közepén és végén mindenkinek be kell számolni a félév során végzett munkáról. A félévközi beszámoló egy írásos jelentés, a félév végi beszámoló szóbeli és írásbeli részt is tartalmaz. A beszámoló konkrét formai követelményeit és ütemezését a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.

Két vagy több hallgató részére közös témájú feladatot is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A hallgató feladata, hogy a konzulensével közösen elkészített feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát. Ha a hallgatónak rendszeresen be kell számolnia témavezetőjének is a munka előrehaladásáról.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A  munka  előrehaladását  dokumentálni  kell a  félév  során,a  következő  ellenőrzési  pontok betartásával:

 1. Az egyeztetett feladatkiírást a témavezető legkésőbb a 2. oktatási hét utolsó munkanapjáig elkészíti úgy, hogy azt a hallgató és a konzulens is elfogadta.
 2. A félidős jelentést a hallgató a 9. oktatási héten elkészíti oly módon, hogy azt a konzulens és témavezető elfogadta.

 A vizsgaidőszakban:

 1. Az írásos beszámolót és a prezentációt a vizsgaidőszak 3. hetének végéig készíti el a hallgató.
 2. A prezentáció a konzulens és a témavezető jelenlétében zajlik, amely vállalati helyszínre is szervezhető.
A hallgató munkájának értékelését a Kar által elkészített egyszerűen kitölthető elektronikus űrlapok támogatják.

A félévközi jegy megállapításának módja: A tantárgy félévközi jegyét konzulensjavaslatát figyelembe véve a témavezetőkből álló oktatói bizottság állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:

 • a munka szakmai értéke;
 • a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;
 • a beszámoló eredménye;
 • a munka dokumentáltsága.

A kooperatív tantárgyak teljesítésének feltétele, hogy a vállalat a munkaidőalap legalább 80%-át teljesítettnek ismerje el. Ennek hiányában a tantárgyra a hallgató a megengedettnél nagyobb mértékű hiányzás miatt „nem teljesítette” minősítést kap a felvett kooperatív képzési tantárgyra.

Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki

 • munkáját nagymértékben elhanyagolta;
 • feladatkiírását nem adta le;
 • a félévre előírt munkát a pótlási időszak végéig nem készítette el elfogadható minőségben;
 • az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette.
11. Pótlási lehetőségek A félévközi beszámoló a szorgalmi időszak végéig, a félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló a vizsgaidőszak végéig pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Az önálló laboratóriumi munkát külső konzulens irányítja és a tanszéki témavezető felügyeli. Tanszéki témavezető a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű, lehetőleg mesteri (MSc) fokozattal, de legalább BSc diplomával rendelkező külső szakember lehet.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra -
Félévközi készülés órákra -
Felkészülés zárthelyire -
Házi feladat elkészítése -
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
Vizsgafelkészülés -
Összesen 480 óra
IMSc tematika és módszer
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

Dr. Sujbert László

egyetemi docens, okt. dh.

VIK-DH

Dr. Tevesz Gábor

egyetemi docens, dékáni mb.

VIK-DH

Dr. Kondorosi Károly

c. egyetemi tanár

 MISZB elnök