Adatkezelés

A tantárgy angol neve: Data Management

Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés, közös tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMBB01 3 2/0/2/v 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Erős Levente,
4. A tantárgy előadója

Név

Beosztás

Tanszék

Dr. Erős Levente

adjunktus

TMIT

Dr. Gajdos Sándor

docens

TMIT

Marton József

tudományos segédmunkatárs

TMIT

Dési Balázs

külsős

Oracle

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Algoritmusok, azok komplexitása, illetve programozás alapjai.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A9") ÉS
TárgyEredmény( "BMEVISZBA01" , "aláírás" , _ ) = -1 ÉS
TárgyEredmény( "BMEVIEEBA01" , "aláírás" , _ ) = -1

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Lásd az előtanulmányi rendet

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja az adatok strukturált tárolása alapelveinek, az adatbáziskezelő rendszerek felépítésének és működési alapjainak, az adatbázisok és az adatelemzési technológiák kapcsolatainak megismertetése, illetve alkalmazási készség kialakítása alapvető adatbázis-kezelési és üzemeltetési feladatokban.

A tárgy témakörönként bontásban, a következő készségeket adja a hallgatóknak:

·        Ismeret szint (a témakör fogalmainak felidézése, felsorolása, felületes bemutatása - K1):

o   Az adatelemzés feladatai és alapvető technológiái

·        Megértés szint (magyarázatok, összefüggések ismerete, esetek felismerése, besorolása - K2):

o   Adatkezelő rendszer és adatbázis felépítése

o   Adatbázis IT- biztonsági kérdései, technológiái, jogosultságkezelés

·        Alkalmazás szint (problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása - K3):

o   Adatbázis elérése programozási nyelvekből

·        Konstrukciós szint (problémaelemzés, megoldási alternatívák felállítása, választás, indoklás - K4):

o   Az SQL nyelv. Szkriptek az adatkezelésben

o   Adatbázis-mentés/-visszaállítás, telepítés, másolás (klónozás). Adatbázis szerver telepítése virtualizált környezetben

o   Erőforrásgazdálkodás, erőforrás- optimalizálás

8. A tantárgy részletes tematikája Az előadások tematikája:

1. Bevezetés, adatbázis fogalmának bemutatása, adatkezelő rendszerek és adatbázisok felépítése, ezek követelményei.
2. Az ER-modell, mint fél-adatmodell bemutatása, entitások, kapcsolatok, attribútumok fogalma, tulajdonságai, ER-alapú adatbázisséma-tervezés.
3. Reláció fogalma, tulajdonságai, relációs adatmodell, relációs adatbázisok, kapcsolat az ER-modellel, ER-relációs leképezés az adatbázis sémájának megtervezésében.
4. Relációs algebra, alapműveletek, halmazműveletek, reláció-specifikus műveletek, származtatott relációalgebrai műveletek bemutatása.
5. Relációs algebra lehetőségei, trükkök a bonyolultabb lekérdezések megfogalmazásához
6. SQL nyelv alapjai, kapcsolat és különbségek a relációalgebrával. SQL utasítások adatdefinícióra (DDL), SQL lekérdezések alapjai.
7. SQL lekérdezések (folyt.), SQL relációalgebrán túli eszközei adatok feldolgozására, SQL adatmódosítások (DML)
8. SQL nyelv haladó felhasználási lehetőségei, további nyelvi konstrukciók bemutatása, adatbázis-elérés más programozási nyelvekből, SQL beágyazásának lehetőségei más nyelven írt programokba
9. Tranzakciókezelés adatbázisokban, több felhasználó együttes működésének problémái, a megoldás szempontjai és követelményei.
10. Tranzakciók sorosíthatósága, sorosíthatóság jelentősége, biztosítása, zárkezelés.
11. Adatbázis-mentés és -visszaállítás módszerei, logikai és fizikai mentés Oracle adatbázisokban, adatbázisok archiválása.
12. Erőforrás-gazdálkodás, erőforrás-optimalizálás, IT-biztonság kérdései, jogosultságkezelés.
13. Adatkezelés feladata, alapvető technológiái.
14. Kitekintés: Adatbáziskezelő rendszerek további típusai.

A gyakorlatok (laborok) tematikája:

1. Oracle adatbázis-kliens megismerése
2. ER-modellezési feladatok, kényszerek reprezentálása modellszinten
3. Relációs adatmodell, ER-relációs leképezés a modell kényszereinek megtartásával.
4. Relációs algebra, egyszerű kifejezések, alapműveletek megismerése
5. Relációs algebra, bonyolultabb kifejezések, illesztés.
6. SQL, adatdefiníció, CREATE, ALTER, DROP. Egyszerű lekérdezések egy táblából, alapműveletek segítségével: SELECT, FROM, WHERE.
7. SQL, közepesen nehéz lekérdezések, táblák illesztése JOIN nyelvi konstrukcióival és alapműveletek segítségével.
8. SQL, bonyolultabb lekérdezések, GROUP BY, HAVING, aggregáció lehetőségei.
9. SQL, gondolkodtató feladatok, szélsőérték-keresés alapműveletekkel, önillesztés, beágyazott lekérdezések az illesztéssel szemben.
10. SQL, adatmódosítások, UPDATE, szkriptek az adatkezelésben
11. Pótlási alkalom
12. Pótlási alkalom


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az előadások részben a laborokat támogatják azok alapfogalmainak, gondolkodásmódjának, a használandó szabályoknak és módszereknek ismertetésén keresztül, részben kitekintést nyújtanak egyéb területekre és technológiákra.

Az előadásokat gyakorlatok és SQL laborok egészítik ki. Itt a hallgatók laborvezető segítségével ismerkedhetnek a tanult módszerek gyakorlati alkalmazásával, a konkrét technológiával, amelyeket később a gyakorlatban közvetlenül is alkalmazhatnak.

10. Követelmények

·        A szorgalmi időszakban: Zárthelyi dolgozat (összegző teljesítményértékelés), laborgyakorlatok sikeres elvégzése (laboronként sikeres/sikertelen értékelés születik). Minden labornak sikeresnek kell lennie, az utolsó két alkalom pótlási alkalom.

·        A félév végi aláírás feltételei: Zárthelyi dolgozat teljesítése legalább elégséges eredménnyel, amelynek feltétele az összpontszám legalább 40 százalékának elérés, valamint a laborok sikeres teljesítése, az előző pont szerint.

·        A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga

·        Az osztályzat megállapításának módja: Vizsgajegy, amely a vizsgán elért pontszám alapján alakul ki: 40%-tól elégséges, 55%-tól közepes, 70%-tól jó, 85%-tól jeles.

11. Pótlási lehetőségek

·        Pótzárthelyi a szorgalmi időszakban. A laborok az utolsó két alkalmon pótolhatók.

12. Konzultációs lehetőségek

·        Konzultáció rugalmasan, e-mailben vagy személyesen egyeztetett időpontban lehetséges.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·        Gajdos S.: Adatbázisok, BME, 2016

·        Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, 6th Edition, McGraw-Hill, 2010

·        Ullman, Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem Kiadó, 1998

·        Garcia, Ullman, Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem Kiadó, 2001

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

56

Készülés előadásokra

12

Készülés gyakorlatra

0

Készülés laborra

28

Készülés zárthelyire

24

Házi feladat elkészítése

0

Önálló tananyag-feldolgozás

0

Vizsgafelkészülés

60

Összesen

180

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Erős Levente

adjunktus

TMIT

Dr. Gajdos Sándor

docens

TMIT

Marton József

tudományos segédmunkatárs

TMIT

Dési Balázs

külsős

Oracle