Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatkezelés

  A tantárgy angol neve: Data Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. június 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés, közös tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMBB01 3 2/0/2/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Máté Miklós,
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás

  Tanszék

  Dr. Erős Levente

  adjunktus

  TMIT

  Dr. Gajdos Sándor

  docens

  TMIT

  Marton József Ernő

  tudományos segédmunkatárs

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Algoritmusok, azok komplexitása, illetve programozás alapjai.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVISZBA01" , "aláírás" , _ ) = -1 ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIEEBA01" , "aláírás" , _ ) = -1

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Lásd az előtanulmányi rendet

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja az adatok strukturált tárolása alapelveinek, az adatbáziskezelő rendszerek felépítésének és működési alapjainak, az adatbázisok és az adatelemzési technológiák kapcsolatainak megismertetése, illetve alkalmazási készség kialakítása alapvető adatbázis-kezelési és üzemeltetési feladatokban.

  A tárgy témakörönként bontásban, a következő készségeket adja a hallgatóknak:

  ·        Ismeret szint (a témakör fogalmainak felidézése, felsorolása, felületes bemutatása - K1):

  o   Az adatelemzés feladatai és alapvető technológiái

  ·        Megértés szint (magyarázatok, összefüggések ismerete, esetek felismerése, besorolása - K2):

  o   Adatkezelő rendszer és adatbázis felépítése

  o   Adatbázis IT- biztonsági kérdései, technológiái, jogosultságkezelés

  ·        Alkalmazás szint (problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása - K3):

  o   Adatbázis elérése programozási nyelvekből

  ·        Konstrukciós szint (problémaelemzés, megoldási alternatívák felállítása, választás, indoklás - K4):

  o   Az SQL nyelv. Szkriptek az adatkezelésben

  o   Adatbázis-mentés/-visszaállítás, telepítés, másolás (klónozás). Adatbázis szerver telepítése virtualizált környezetben

  o   Erőforrásgazdálkodás, erőforrás- optimalizálás

  8. A tantárgy részletes tematikája Az előadások tematikája:

  Előadás

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés, adatbázis fogalmának bemutatása, adatkezelő rendszerek és adatbázisok felépítése, ezek követelményei.

  2.

  Az ER-modell, mint fél-adatmodell bemutatása, entitások, kapcsolatok, attribútumok fogalma, tulajdonságai, ER-alapú adatbázisséma-tervezés.

  3.

  Reláció fogalma, tulajdonságai, relációs adatmodell, relációs adatbázisok, kapcsolat az ER-modellel, ER-relációs leképezés az adatbázis sémájának megtervezésében.

  4.

  Relációs algebra, alapműveletek, halmazműveletek, reláció-specifikus műveletek, származtatott relációalgebrai műveletek bemutatása.

  5.

  Bevezetés a fizikai adatszervezésbe: Diszk-rezidens heap, hash szervezés, ritka index, sűrű index, B*-fák

  6.

  SQL nyelv alapjai, kapcsolat és különbségek a relációalgebrával. SQL utasítások adatdefinícióra (DDL), SQL lekérdezések alapjai.

  7.

  SQL lekérdezések (folyt.), SQL relációalgebrán túli eszközei adatok feldolgozására, SQL adatmódosítások (DML)

  8.

  SQL nyelv haladó felhasználási lehetőségei, további nyelvi konstrukciók bemutatása, adatbázis-elérés más programozási nyelvekből, SQL beágyazásának lehetőségei más nyelven írt programokba

  9.

  Tranzakciókezelés adatbázisokban, több felhasználó együttes működésének problémái, a megoldás szempontjai és követelményei.

  10.

  Tranzakciók sorosíthatósága, sorosíthatóság jelentősége, biztosítása, zárkezelés.

  11.

  Adatbázis-mentés és -visszaállítás módszerei, logikai és fizikai mentés Oracle adatbázisokban, adatbázisok archiválása.

  12.

  Erőforrás-gazdálkodás, erőforrás-optimalizálás, IT-biztonság kérdései, jogosultságkezelés.

  13.

  Adatkezelés feladata, alapvető technológiái.

  14.

  Kitekintés: Adatbáziskezelő rendszerek további típusai.

   

  A gyakorlatok (laborok) tematikája:

  Gyakorlat

  Gyakorlat anyaga

  1.

  Oracle adatbázis-kilens megismerése

  2.

  ER-modellezési feladatok, kényszerek reprezentálása modellszinten

  3.

  Relációs adatmodell, ER-relációs leképezés a modell kényszereinek megtartásával.

  4.

  Relációs algebra, alapműveletek, származtatott műveletek

   

  5.

  Fizikai adatszervezés

   

  6.

  SQL, adatdefiníció, CREATE, ALTER, DROP. Egyszerű lekérdezések egy táblából, alapműveletek segítségével: SELECT, FROM, WHERE.

  7.

  SQL, közepesen nehéz lekérdezések, táblák illesztése JOIN nyelvi konstrukcióival és alapműveletek segítségével.

  8.

  SQL, bonyolultabb lekérdezések, GROUP BY, HAVING, aggregáció lehetőségei.

  9.

  SQL, gondolkodtató feladatok, szélsőérték-keresés alapműveletekkel, önillesztés, beágyazott lekérdezések az illesztéssel szemben.

  10.

  SQL, adatmódosítások, UPDATE, szkriptek az adatkezelésben

  11.

  Pótlási alkalom

  12.

  Pótlási alkalom


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az előadások részben a laborokat támogatják azok alapfogalmainak, gondolkodásmódjának, a használandó szabályoknak és módszereknek ismertetésén keresztül, részben kitekintést nyújtanak egyéb területekre és technológiákra.

  Az előadásokat gyakorlatok és SQL laborok egészítik ki. Itt a hallgatók laborvezető segítségével ismerkedhetnek a tanult módszerek gyakorlati alkalmazásával, a konkrét technológiával, amelyeket később a gyakorlatban közvetlenül is alkalmazhatnak.

  10. Követelmények

  ·        A szorgalmi időszakban: Zárthelyi dolgozat (összegző teljesítményértékelés), laborgyakorlatok sikeres elvégzése (laboronként sikeres/sikertelen értékelés születik). Minden labornak sikeresnek kell lennie, az utolsó két alkalom pótlási alkalom.

  ·        A félév végi aláírás feltételei: Zárthelyi dolgozat teljesítése legalább elégséges eredménnyel, amelynek feltétele az összpontszám legalább 40 százalékának elérés, valamint a laborok sikeres teljesítése, az előző pont szerint.

  ·        A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga

  ·        Az osztályzat megállapításának módja: Vizsgajegy, amely a vizsgán elért pontszám alapján alakul ki: 40%-tól elégséges, 55%-tól közepes, 70%-tól jó, 85%-tól jeles.

  11. Pótlási lehetőségek

  ·        Pótzárthelyi a szorgalmi időszakban. A laborok az utolsó két alkalmon pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  ·        Konzultáció rugalmasan, e-mailben vagy személyesen egyeztetett időpontban lehetséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·        Gajdos S.: Adatbázisok, BME, 2016

  ·        Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, 6th Edition, McGraw-Hill, 2010

  ·        Ullman, Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem Kiadó, 1998

  ·        Garcia, Ullman, Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem Kiadó, 2001

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  56

  Készülés előadásokra

  12

  Készülés gyakorlatra

  0

  Készülés laborra

  28

  Készülés zárthelyire

  24

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  180

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Erős Levente

  adjunktus

  TMIT

  Dr. Gajdos Sándor

  docens

  TMIT

  Marton József Ernő

  tudományos segédmunkatárs

  TMIT

  Kerepes Tamás

  külsős

  Ügyvezető igazgató, Webváltó Kft.