Optimalizálás az infokommunikációs gyakorlatban

A tantárgy angol neve: Optimalization for Engineers

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mérnök Informatikus Szak

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAV63 6,7, 2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tapolcai János,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Tapolcai János PhD egy. adjunktus TMIT
 Dr. Rétvári Gábor Ferenc PhD tud. s.munkatárs TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Alapvető matematikai ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

Hálózattervezés, hálózati forgalom optimalizálása, termelési stratégia optimalizálása, repülő- és vonattársaságok menetrend optimalizálása: olyan, a mérnöki gyakorlatban gyakran előforduló problémák, amikor a feladat valamilyen jósági kritérium szerinti legjobb megoldás megtalálása úgy, hogy a lehetséges megoldások halmazát valamely műszaki megkötésből származó kényszerfeltételek határozzák meg. Jelen tárgy célja bemutatni, hogyan lehet ezeket a műszaki optimalizálási problémákat matematikai program formájában egyszerűen megfogalmazni és megoldani. Rengeteg példán keresztül ismertetjük a legelterjedtebb modellezési technikákat, áttekintjük a megoldó módszerek működését és a megoldó szoftverek használatát, valamint bevezetjük a hallgatókat a hatékony optimalizálási algoritmusok tervezésébe is. A tárgy során elsajátított tudás nemcsak a műszaki problémák megoldásában nyújt hasznos gyakorlati támaszt a leendő mérnökök számára, de az optimalizálás témakörén keresztül betekintést ad olyan területekre is, mint a gazdaságtan, a logisztika vagy a menedzsmenttudományok.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés a mérnöki optimalizálásba: egyszerű problémák megfogalmazása matematikai program formájában, matematikai programok grafikus megoldása, összetett optimalizálási problémák megfogalmazása matematikai programként: termelési stratégia optimalizálása, telepítési, készletgazdálkodási, ütemezési problémák.

A lineáris programozás: bevezetés a konvex analízisbe, a lineáris programozás alapfeladata és formái, a szimplex algoritmus, optimalitási és megoldhatósági kritérium, a szimplex tábla, degeneráció, a kétfázisú szimplex algoritmus, lineáris programok duálja, duál optimalitási kritériumok, Farkas lemmája, komplementaritás, a lineáris programozás dualitásának gyenge és erős tételei, a duál szimplex algoritmus, a szimplex algoritmus komplexitása, polinom-idejű módszerek, érzékenységi vizsgálat, parametrikus analízis.

Egészértékű programozás: az egészértékű lineáris programozás alapfeladata, komplexitás, nevezetes NP-teljes problémák felírása egészértékű lineáris programként, lineáris programra visszavezethető egészértékű programok, totális unimodularitás és detektálása, egészértékű programok egzakt megoldása (dinamikus programozás, korlátozás és szétválasztás, vágás-típusú módszerek, korlátozás és vágás módszere), közelítő módszerek (Lagrange-relaxáció, szubgradiens módszer, dekompozíció)

Optimalizálási algoritmusok tervezése: a dualitás felhasználása polinom idejű algoritmusok tervezésére, párosítások, minimális költségű feszítőfa, Steiner fák, utazóügynök probléma.

Nemlineáris programozás: kvadratikus programozás, szemidefinit programozás, sztochasztikus programozás.

Szoftver eszközök matematikai programok megoldásához: implicit lineáris megoldó szoftverek (Octave-MATLAB, Mathematica, Excel, OO Calc), explicit lineáris program megoldó szoftverek (GLPK, lp_solve, CPLEX, LEMON), egyszerű lineáris program megoldó fejlesztése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás és gyakorlat jellegű előadás

10. Követelmények

A félév során 2 zárthelyi dolgozatot kell írniuk a hallgatóknak. Mindkét zárthelyit legalább elégségesre kell megírni, különben az elégtelen zárthelyit pótolni kell. A zárthelyi illetve pót-zárthelyi eredményes, ha a maximális pontszám legalább 50%-t elérte a hallgató. A félévközi jegy megállapításának módja: a két dolgozat számtani közepe felfele kerekítéssel.

11. Pótlási lehetőségek

A pótlási időszakban lehetőség van egy eredménytelen zárthelyi dolgozat újbóli pótlására, különeljárási díj megfizetése mellett.

12. Konzultációs lehetőségek

Az órákon egyeztetett illetve kihirdetett időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Vizvári Béla, Egészértékű programozás”, typotex 2006

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra4
Felkészülés zárthelyire28
Házi feladat elkészítése -
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
Vizsgafelkészülés -
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Tapolcai János PhD egy. adjunktus TMIT
 Dr. Rétvári Gábor Ferenc PhD tud. s.munkatárs TMIT