Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Funkcionális programozás C++-ban

  A tantárgy angol neve: Functional Programming in C++

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. május 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Műszaki informatika szak
  Szabadon választott
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV47   1/0/1/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Németh Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Varga Pál, PhD - egyetemi docens (TMIT)

  Németh Gábor - egyetemi tanársegéd (TMIT)

  Janky Ferenc Nándor (TMIT)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít C++ programozás alapjai
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A programozás alapjai 2
  7. A tantárgy célkitűzése

  A C++-t a kialakulásának körülményei folytán gyakran az objektumorientált nyelvek közé sorolják, a sablonok és a funkcionális nézőpont mindig is a C++ szerves részét képezték: nélkülük a szabvány számos fontos részét képező STL (Standard Template Library) is elképzelhetetlen lenne.

  A tantárgy a napjainkban egyre nagyobb figyelmet kiváltó funkcionális programozás szemszögéből közelíti meg a C++ nyelvet. A kibővített nyelvi elemek vizsgálatán túl - különös figyelmet fordítva a szabvány adta új lehetőségekre - gyakorlati megoldásokat is bemutat.

  A gyakorlati megközelítésen, feladatok megoldásán túl fontos szerepet kap a tantárgyban az első funkcionális programnyelvnek is tekinthető lambda-kalkulus, valamint a kategóriaelmélet rövid bemutatása is - ezzel is segítve a bemutatott programozási fogások és struktúrák mind mélyebb megértését.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Bevezetés; a megközelítés motivációja.

  A move szemantika és a tökéletes továbbítás. Az lvalue és rvalue referenciák. A move szemantika bemutatása, a std::move és a std::move_if_noexcept alkalmazása. Sablonok. A tökéletes továbbítás és a std::forward. Copy elision, RVO.

  Laborfeladat: A move szemantika és a tökéletes továbbítás gyakorlása. Osztály sablonparaméterének a dedukciójának vizsgálata.

  2. hét

  Variadikus sablonok. Variadikus sablonparaméterek feldolgozása fordítási idejű rekurzióval. Fold kifejezések (fold expression). Fordítási idejű döntés: constexpr if, template specializáció, tag dispatching, SFINAE.

  Laborfeladat: Típusbiztos printf. Fordítási idejű rekurzió.

  3. hét

  Lambda-kalkulus I. Megismerkedés az első funkcionális programnyelvnek is tekinthető lambda kalkulussal. A magasabb rendű függvények fogalma és a körrizés. λ-kifejezések gráfja. λ-kifejezések átalakítási szabályai: a β- és az α-konverzió. 

  Laborfeladat: Konverziók gyakorlása.

  4. hét

  Lambda-kalkulus II. A λ-kifejezések legegyszerűbb alakra hozása. Normálforma. Redukálási stratégiák és a lusta paraméterkiértékelés. Elsőrendű típusos λ-kalkulus.

  Laborfeladat: Redukálási stratégiák összehasonlítása.

  5. hét

  Funkcionális programozás C++-ban. Függvényobjektumok és lambda kifejezések írása és összehasonlítása. STL algoritmusok (a és fejállományok). Az általános célú függvényburkoló (function wrapper), a std::function, bemutatása. 

  Laborfeladat: Algoritmikus problémák megoldása az STL segítségével funkcionális szempontból.

  6. hét

  Kategóriaelméleti bevezető (morfizmus, objektumok, funktorok, kompozíció, algebrai adattípusok). Tiszta függvények (pure functions). Változó állapotok elkerülése. Funktorok és  Monádok. A std::optional vizsgálata funkcionális szempontból.

  Laborfeladat: Monádok (pl. maybe monád) implementálása C++-ban.

  7. hét

  Algebrai adattípusok, ezek megvalósítása és használata C++-ban. A std::variant és a std::tuple. 

  Laborfeladat: A std::apply és a std::visit használata. Type matching inline visitor írása.


  8. hét

  Magasabb rendű függvények használata C++-ban. Tail recursion. Folding és lifting. A std::invoke.

  Laborfeladat: Magasabb rendű függvények implementálása.

  9. hét

  Lusta kiértékelés implementálása C++-ban. Memoization.

  Laborfeladat: Cache készítése függvény kiszámolt értékeinek tárolására.

  10. hét

  A range-ek használata C++-ban, kapcsolatuk a lusta kiértékeléssel. Range adapterek és a | operátor.

  Laborfeladat: Range-ek, view-k. Algoritmusok írása range-ek felhasználásával.

  11.hét

  Funkcionális és imperatív adatstruktúrák összehasonlítása és vizsgálata (algoritmusok és ezek aszimptotikus komplexitása). Perzisztens lista. Copy on Write.

  Laborfeladat: Perzisztens lista implementálása C++-ban.

  12.hét

  Párhuzamosság és funkcionális programozás: párhuzamos végrehajtás modelljei, párhuzamosság által elérhető gyorsulás elvi határa, Amdahl törvénye, szál alapú vs. opcionális párhuzamosság, taszk alapú (run-to-completion) párhuzamosság, Reaktív programozás es reaktív stream-ek, Actor modell.

  Laborfeladat: Korábbi laborgyakorlatokon elkészült funkcionális komponensek párhuzamosítása, távközlési alkalmazás implementálása Actor modell szerint.

  13. hét

  C++ szoftver tesztelése, tesztelési keretrendszerek ismertetese. Fuzz-testing. Szoftverteljesítmény mérése, teljesítményvezérelt optimalizáció.

  Laborfeladat: Catch unit-test rendszer használata, tesztek írása korábbi alkalmakon elkészült kódokhoz. Teljesítmény mérése a “perf” vagy “vsperf” használatával, teljesítménymérés eredményének a feldolgozása, értelmezése. Coverage alapú elemzés és Fuzz-testing a libAFL használatával.

  14. hét

  Programozási paradigmák összehasonlítása. Funkcionális és imperatív gondolkodás. Funkcionális programozás és OOP, valamint ezek kombinált alkalmazása.

  Laborfeladat: Gyakorlati feladat - ellenőrző mérés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és laboratórium. A tárgy minden hetében előadás és laboratórium is van, utóbbin a hallgatók valódi programozási feladatokat oldanak meg a laborvezetők támogatásával. Tehát, minden héten 45+45=90 perc kontakt óra van, amibe az előadások és a labor feladatok is beleértendők.

  10. Követelmények

  A tantárgy aláírásának és a félévközi jegy megszerzésnek feltételei a hatályos BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatával (TVSz) összhangban a következők:

        Jelenlét: A laboratóriumi órákon a részvétel kötelező. Hiányozni maximum 5 alkalommal lehet (ez 14 oktatási héttel, heti 2x45 perces laboratóriumi órával számolva minimum 64%-os részvételt jelent). A hiányzásokat pótolni kell.

        Zárthelyi dolgozat: A félév végén az elméleti ellenőrző mérés keretében a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak. A dolgozatot legalább elégséges szintre kell megírni.

        Gyakorlati feladat: A félév végén a gyakorlati ellenőrző mérés keretében a hallgatók gyakorlati feladatot oldanak meg. A gyakorlati feladatot legalább elégséges szinten meg kell oldani.

  A zárthelyi dolgozat és a gyakorlati feladat értékelése az alábbiak alapján történik:

  0-49 %: elégtelen (1)

  50-69 %: elégséges (2)

  70-79 %: közepes (3)

  80-89 %: jó (4)

  90-100 %: jeles (5)

  A tárgy félévközi jegyét a fenti követelmények teljesítése esetén a zárthelyi dolgozat, valamint a gyakorlati feladat során mutatott teljesítmények átlaga adja. A végső érdemjegy kialakításának értékelési rendszere megegyezik a zárthelyi dolgozat és a gyakorlati feladat értékelési módszerével.
  11. Pótlási lehetőségek

        Zárthelyi dolgozat: A zárthelyi dolgozat pót ZH formájában pótolható az erre kijelölt pótlási időpontban (a szorgalmi időszakban vagy a pótlási héten).

        Gyakorlati feladat: A gyakorlati feladat pótolható pót-ellenőrző mérés formájában az erre kijelölt pótlási időpontban (a szorgalmi időszakban vagy a pótlási héten).

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén, előzetes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tantárgy témaköreinek elmélyítését segítő szakirodalmak:

  Csörnyei Zoltán: Lambda-kalkulus, Typotex kiadó, 2007, ISBN: 978-963-9664-46-3

  Ivan Čukić: Functional Programing in C++, Manning Publications, 2018, ISBN: 978-1617293818

  Bartosz Milewski: Category Theory for Programmers, 2019, ISBN: 9780464243878, elérhető: https://github.com/hmemcpy/milewski-ctfp-pdf

  Ivan Horton, Peter Van Weert: Beginning C++17, From Novice to Professional, 5. kiadás, Apress, 2018, ISBN: 978-1484233658

  Tai-Danae Bradley: What is Applied Category Theory?, 2018, https://arxiv.org/abs/1809.05923

  Philip Wadler: Propositions as Types, elérhető: https://homepages.inf.ed.ac.uk/wadler/papers/propositions-as-types/propositions-as-types.pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 6
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Németh Gábor, Janky Ferenc Nándor, Dr. Varga Pál
  IMSc tematika és módszer -
  IMSc pontozás -