Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hang- és beszédfelismerési technológiák

  A tantárgy angol neve: Sound and Speech Recognition Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnökinformatikus szak
  Gazdaságinformatikus szak
  Egészségügyi mérnöki szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV46   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mihajlik Péter,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Mihajlik PéterEgyetemi adjunktusBME-TMIT
  Dr. Szaszák GyörgyTudományos munkatárs
  BME-TMIT
  Tarján Balázs
  Tanszéki mérnök
  BME-TMIT
  7. A tantárgy célkitűzése A hang- és beszédfelismerés a 21. század megkerülhetetlen technológiái, melyek kialakulásához számos tudományág járult hozzá. A tárgy alapelvei a mérnöki gyakorlatban egyre nagyobb súllyal, egyre sokrétűbb hasznosítási lehetőségekkel jelennek meg. A kurzus célja, hogy a szükséges elméletet mérnöki, problémamegoldási szemlélettel tárgyalva olyan, nemzetközi szinten ill. a gyakorlatban is használható tudást adjon, amivel akár konkrét, pl. hangazonosító vagy zenefelismerő alkalmazások valósíthatók meg. A legnagyobb súllyal a gépi beszéd-szöveg átalakítás szerepel; a kurzus elvégzésével a hallgató képessé válik a komplex beszédfelismerő rendszerek alkalmazására, adott feladatra és nyelvre történő adaptálására. A megszerzett tudás ezen felül számos egyéb területen kamatoztatható, mint például általános mintázatfelismerés, nyelvtechnológia és szövegfeldolgozás, vagy tudásforrás-integráció. A kurzus során lehetőség van a saját laptop használatára, nyílt forráskódú nyelv- és beszédtechnológiai eszközök megismerésére. Az ismeretek elmélyítését célzott feladatokkal segítjük.
  8. A tantárgy részletes tematikája Az előadásokon túl a tananyagot esettanulmányokkal és laptopos interaktív feladatmegoldással színesítve tárgyaljuk, mely gyakorlati alkalmak időzítése az elmélethez illeszkedik. Alább külön kigyűjtöttük az esettanulmányok és feladatmegoldások témaköreit (rövidítésjegyzék a végén).

   

  Esettanulmányok:

 • Hogyan működik a Shazam? Miben más a SoundHound?
 • A Google, Microsoft beszédfelismerő technológiái (illetve ezekből amit tudni lehet), a crowd-sourcing alkalmazása a beszédfelismerésnél.
 • Hangvezérlés és virtuális személyi asszisztensek. Nagy vagy kis “testvér”?
 • A televíziós műsorok élő, gépi feliratozásának kihívásai, MTVA-s tapasztalatok.
 • A diktálórendszerek jelene és jövője - Nuance és alternatívái.
 • Beszédfelismerés és adat- (szöveg)bányászat konkrét call center monitorozási példán keresztül.
 •  

  Laptopos feladatmegoldások:

 • Különböző hangforrások spektrogramjának (frekvencia-idő-intenzitás képének) jellegzetességei, összehasonlítása
 • Zene és szignálfelismerés nyílt forráskódú eszközökkel
 • Izolált szavas beszédfelismerés dinamikus idővetemítéssel
 • GMM-alapú hangmodellek (akusztikus modellek) tanítása nyílt forráskódú eszközökkel (Cambridge Hidden Markov-Modell Toolkit)
 • Hangmodellezés mély neurális hálózatok (DNN) segítségével (Kaldi)
 • Tudásforrások integrációja OpenFST segítésével
 • Count- és RNN-alapú nyelvi modellezés nyílt forráskódú eszközökkel (Stanford Research Institute Language Modeling Toolkit, RWTH Language Modeling Toolkit)
 •  

  Törzsanyag:

   

  1. hét: Bevezetés

  A hang, mint hangnyomás-idő függvény leírása, kezelése, osztályozása (pl. tranziens, stacionárius, kvázi-periodikus) és jellemzői (érzeti, fizikai). A felismerési feladatok (pl. szignál, reklám, zene, zaj, beszéd felismerése). A hangnyomás-idő függvény reprezentációja: az STFT szükségessége, ablakozás szerepe, spektrogramm.

   

  2-3. hét: Szignál és zeneszámfelismerés

  Szignálfelismerés, lineáris időillesztés, spektrális távolság számítása, keresés adatfolyamban (stream-ben), első- és másodfajú hiba. A valós idejű mintaillesztés kihívásai, additív zaj, lineáris és nemlineáris torzítás hatásai, interferencia-jellegű zavarás és ezek kezelésének lehetőségei. Zeneszám/reklám felismerés. Akusztikai ujjlenyomat (Acoustic Fingerprint) fogalma és módszerei.

   

  4-5. hét: Időbeli vagy hangszínbeli változatosság kezelése

  Dinamikus idővetemítés szükségessége és alapelve. Akusztikai lényegkiemelések, érzeti frekvenciaskálák (Mel, Bark, Gammatone), érzeti hangerősség skálák. Matematikai lényegkiemelések alkalmazói szinten: PCA, DCT, LDA. Statisztikai modellezés és a mintaillesztés alapmódszerei és szükségessége (spektrális variabilitás kezelése). Folytonos valószínűségsűrűség-függvény alkalmazása hasonlósági mérték számítására.

   

  6-7. hét: A beszédfelismerés alapjai

  Időbeliség és spektrális változékonyság együttes kezelése HMM-GMM rendszerrel. Modellparaméterek ML becslése, felismerés Viterbi algoritmussal. A beszédfelismerés MAP alapegyenlete. Akusztikus, lexikális és nyelvi modellek, beszédfelismerési modellhierarchia. A valós idejű beszédfelismerés kihívásai, részleges és optimalizált Viterbi-dekódolás. A felismerési eredmények kiértékelése, mértékei. Beszéd- és hangfelismerési konfidencia elve és gyakorlati számítása.

   

  8-9. hét: A beszéd-szöveg átalakítás speciális technikái

  Felismerési hálózatépítés és optimalizálás (tudásforrás-integráció) WFST alapon. A beszédhangok egymásra hatása, a koartikuláció kezelése és szintjei. Fonéma és graféma alapú környezetfüggő modellezés bináris ML döntési-fákkal. Graféma-fonéma átalakítás. A nyelvmodellezés kihívásai. Magasabb fokszámú n-gram modellek, simítási módszerek, implementációs kérdések. Morféma-szerű nyelvi egységek alkalmazása. OOV modellezés, osztály n-gramok.

   

  10-11. hét: Hibacsökkentés adaptációval és diszkriminatív tanítással

  Az adaptáció szerepe és típusai a beszédfelismerésben. Regressziós (MLLR) és részleges újratanításon (MAP) alapuló technikák. Modell- és jellemzőtérbeli (feature-space) adaptáció. Beszélőnormalizálási technikák. SAT (beszélőadaptív tanítás). Diszkriminatívan tanított akusztikus modellek. MMI és MPE hibaminimalizálás.

   

  12-13. hét: A “Deep learning” beszédfelismerési alkalmazásai

  GMM vs. MLP modellek. Mitől javultak meg a mesterséges neuronháló alapú modellek? Tandem, bottleneck és hibrid architektúrák. Mély tanulás a beszédfelismerésre alkalmazva, DNN és válfajai, tanításuk. Diszkriminatív nyelvi modellek, LSTM, RNN alkalmazása. End-to-end speech recognition: a gépi (mély) tanulás mindent visz? Félig felügyelt és felügyelet nélküli tanítás a beszédfelismerésben.

   

  14. hét: A beszéd egyéb modalitásainak felismerése, alkalmazások

  Beszélő felismerése. Verifikáció és az UBM alkalmazása, felügyelet nélküli beszélőszegmentálás, diarizáció. Visszacsatolás a beszédfelismerésbe. A hanglejtés és ritmika felismerése és használata a beszédfelismerésnél. Nyelvek közötti hordozhatóság. Nyelvfelismerés hangból. A hang- és beszédfelismerés alkalmazásai, médiamonitorozás, diktáló rendszerek.

   

  Rövidítésjegyzék:

  DCT: Discrete Cosine Transform

  DNN: Deep Neural Network

  FST: Finite State Transducer

  GMM: Gaussian Mixture Model

  HMM: Hidden Markov Model

  LDA: Linear Discriminant Analysis

  LSTM: Long-Short Term Memory

  MAP: Maximum A Posteriory

  ML: Maximum Likelihood

  MLP: Multi Layer Perceptron

  MLLR: Maximum Likelihood Linear Regression

  MMI: Maximum Mutual Information

  MPE: Minimum Phone Error

  MTVA: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

  OOV: Out of Vocabulary

  PCA: Principal Component Analysis

  RNN: Recurrent Neural Network

  RWTH: Rhein-Westfalische Technishe Hochshule

  SAT: Speaker Adaptive Training

  STFT: Short Time Fourier Transform

  UBM: Universal Bakground Model

  WFST: Weighted Finite State Transducers

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Tantermi előadás és gyakorlat.
  10. Követelmények

  a.) A szorgalmi időszakban: aláírás. Feltétele egy kijelölt, illetve személyre szabott házi feladat megfelelő szintű kidolgozása, amely lehet többek között egy hang- ill. beszédfelismerési probléma megoldása vagy szakirodalom feldolgozása.

  b.) A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga választott tétel alapján.

  c.) Elővizsga: van, feltétele az időben megszerzett aláírás.

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat a pótlási héten, különeljárási díj ellenében pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Dong Yu and Li Deng (2015) Automatic Speech Recognition - A Deep Learning Approach. Springer, London

  Mark Gales and Steve Young (2008), The Application of Hidden Markov Models in Speech Recognition, Foundations and Trends in Signal Processing: Vol. 1: No. 3, pp 195-304

  Rabiner, L., Juang, B-H., (1993) Fundamentals of Speech Recognition. Prentice Hall, New Jersey

  Németh G, Olaszy G. (szerk.) (2010) A magyar beszéd: Beszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek. Akadémiai Kiadó, Budapest

  Duda, R. O., Hart, P. E., Stork, D. G.. (2001) Pattern Classification. John Wiley & Sons, New York

  (A fenti jegyzeteken túl a tárgy weboldalán további elektronikus segédanyagok érhetőek el.)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése 24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés 40
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Mihajlik PéterEgyetemi adjunktus
  BME-TMIT
  Dr. Szaszák GyörgyTudományos munkatárs
  BME-TMIT
  Tarján BalázsTanszéki mérnök
  BME-TMIT
  Fegyó TiborTudományos segédmunkatárs
  BME-TMIT