Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása

  A tantárgy angol neve: Bio-inspired Signal Processing and Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak
  Mérnök informatikus szak
  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV43   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sztahó Dávid,
  4. A tantárgy előadója Dr. Vicsi Klára, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelek és rendszerek (BSc szakmai törzsanyag)
  ajánlott: Mesterséges intelligencia (BSc szakmai törzsanyag, opcionális)

  7. A tantárgy célkitűzése -    humánbiológiai jelek – főleg hallási, kismértékben látási, tapintási – információk detektálása, elemzése, feldolgozása számítógép intelligenciák használatával,
  -    olyan modellek és technikák megismerése, amelyek a humánbiológiai információfeldolgozást különböző absztrakciós szinteken modellezik,
  -    fenti eljárások, modellek, technikai megoldások használata az informatikában
  -    agyhullámokkal vezérelt számítógépes technika alapjainak megismerése (brain- machine interface)

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét:     Jelek csoportosítása: determinisztikus és nemdeterminisztikus jelek.
      Nemdeterminisztikus jelek gépi feldolgozásának alapjai.
  2-3. hét:      Matematikai statisztika alapjai, statisztikai elemzési módszerek
  4. hét:     A hallás biológiai és kognitív háttere, működési mechanizmusok:
  A periférikus hallási rendszer működése, idegi folyamatok tárgyalása, a kétfülű hallás, hangpercepció,
  5. hét:     A beszédelőállítás és beszédpercepció biológiai és kognitív háttere.
  Beszédfolyamat elemei, és az elemek rendszere: fizikai és nyelvi leírás, artikulációs és percepciós bázis. A beszédben lévő verbális és nemverbális jelek feldolgozása
  6. hét:     Fénytani alapfogalmak: a látás biológiai és kognitív háttere, működési mechanizmusok
  7. hét:     A gépi látás alapjai, mozgásdetekció
  8. hét:     Artikuláció, arcmimika (érzelem), gesztusok gépi felismerése, mintázatfelismerés (pattern recognition) és alkalmazásai az emberi (és ember-gép közötti) kommunikáció és viselkedés elemzésében, predikciójában
  9. hét:     Agyi jelek keletkezésének mechanizmusa, az agyi jelek leírása. Neuron aktivitás, akciós potenciál
  10. hét:     Agyi képalkotó eljárások, az EEG alapjai. EEG jelek rögzítése, mérése.
  11. hét:     Agyi képalkotó eljárások, az EEG és MEG jelek feldolgozása, idő - frekvencia elemzés
  12. hét:     Agyi képalkotó eljárások, az MRI alapjai.
  13. hét    Agyhullámokkal vezérelt (gondolatvezérelt) számítógépes technika és bionikai vonatkozásai
  14. hét    Humán informatika a rehabilitációban, implantátumok (gége, kohleáris, retina, stb, gondolatvezérelt művégtagok)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, laboratóriumi gyakorlat mindig az adott hét témájához illeszkedően.

  A laboratóriumok helyei:
  1.    BME TMIT Beszédakusztikai Csoport – Informatika ép. B. 157. Labor
  2.    MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Magyar Tudósok körútja, Akadémia épület

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 ZH

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  66%-os részvétel a laborokon

  Laborjegyzőkönyvek készítése

  Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén, az oktatóval egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom •    Saeid Sanei: Adaptive Processing of Brain Signals, John Wiley & Sons, Ltd 2013
  •    A Magyar Beszéd, Akadémiai kiadó, 2010.
  •    Vicsi K.: Beszédkommunikáció jegyzet, http://alpha.tmit.bme.hu/speech/education.php
  •    Brian C.J. Moore: The Psychology of hearing. Academic Press, 2001.
  •    dr. Küstel Marianna (levelező szerző), dr. Ribári Ottó, dr. Répássy Gábor: A süketség gyógyításának hazai eredményei és perspektívái: a cochlearis implantáció – Lege Artis Medicinae: 12(4) pp. 235-239. (2002)
  •    Wilson BS, Finley CC, Lawson DT, Wolford R, Eddington D, Rabinowitz W. Better speech recognition with cochlear implants. Nature: 352 pp.  236-238. (1991)
  •    Dario Floreano: Bio-Inspired Artificial Intelligence: Theories, Methods, and Technologie, MIT Press ©2008

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés28
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Vicsi Klára, tudományos tanácsadó, TMIT