Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása

  A tantárgy angol neve: Bio-inspired Signal Processing and Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. január 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Egészségügyi mérnöki szak 

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV43   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sztahó Dávid,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://lsa.tmit.bme.hu/education/kivaltott_agyi_jelek.html
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Sztahó Dávid, tudományos munkatárs, TMIT

  Dr. Kiss Gábor, tudományos munkatárs, TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy az alábbi témakörök ismereteit használja (nem szükséges ezek mély ismerete, az előadások során a szükséges elméleti alapokat áttekintjük): 

  - MATLAB programozás

  - Lineáris algebra

  - Analízis

  - Valószínűségszámítás, statisztika

  7. A tantárgy célkitűzése Olyan informatikai eszköztár megismertetése a hallgatókkal, ami alkalmas az EEG jelek feldolgozására és kísérletek megvalósítására. A tárgy során a hallgatók találkoznak az EEG mérések biológiai alapjaival, a rögzített jelek feldolgozásának menetével és elemzésével. Az órán elhangzott ismereteket gyakorlatok során tudják mélyebben elsajátítani. A gyakorlatokon MATLAB eszköztárak segítségével kerülnek a megismert eljárások bemutatásra. A kurzus végére a hallgatók elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek idegtudományi eljárások, tudományos kísérletek megvalósításához kellenek. Habár a megismerhető eljárások számos matematikai alapterületre építenek, nem szükséges ezek mély ismerete. Az előadások során a szükséges matematikai alapismereteket is bemutatjuk.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév során az előadásokat mindig a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatok követik. Ahol nincs külön jelezve, ott a gyakorlat mindig az előadáson megismert eljárások megvalósítása Matlab-ban. Az ettől eltérő gyakorlatok külön vannak jelezve.

  1. hét: Az EEG mérésének biológiai és technológiai háttere, egyéb agyi jelek mérési módszerei (MEG, Ecog.). Agyi ritmusok, eseményhez kötött agyi potenciálok, artifactek.
  Gyakorlat: ezen a héten nincs

  2. hét: Bevezetés az EEG idő-frekvencia alapú analízisébe
  Gyakorlat: Matlab alapok

  3. hét: EEG jelek előfeldolgozási lépései, artifactek hatása, felismerése, és kiszűrése. EEG jelek idő-alapú analízise.
  Gyakorlat: EEGLab alapok

  4. hét: Frekvencia és idő-frekvencia alapú elemzések matematikai alapjai. Skalár szorzat, konvolúció, Fourier-transzformáció, Wavelet konvolúció, Hilbert transzformáció.

  5. hét: Idő-frekvencia alapú teljesítménymérés, baseline normalizáció. Intertrial phase clustering, Laplace operátor, surface Laplacian alkalmazása az EEG elemzésben.

  6. hét: Főkomponens elemzés. Független komponens elemzés. A forráslokalizálás alapjai

  7. hét: Teljesítmény és fázis alapú kapcsoltság mérése. Granger kauzalitás.

  8. hét: Kölcsönös információn alapuló kapcsoltság mérése. Keresztfrekvencia kapcsoltság. Gráf-elmélet alkalmazása az EEG jelek analízisében.

  9. hét: Statisztikai tesztek az EEG jelek elemzése során.

  10. hét: Az EEG jelek elemzésének dokumentálási tudnivalói. Az elemzések során felmerülő fő kérdések

  11. hét: Klinikai kitekintés: akusztikai eseményhez kötött agyi potenciálok, otoakusztikus emisszió, BERA, intonációs kontúr válaszok
  Gyakorlat: házi feladat kiadása, feladatok megbeszélése

  12. hét: Bevezetés a gépi tanulásba
  Gyakorlat: gépi tanuló algoritmusok a Matlab-ban

  13. hét: Brain-Computer Interface (BCI) informatikai alapjai, gépi tanulás alkalmazása az EEG feldolgozása során
  Gyakorlat: automatikus artifact szűrés gépi tanuló modellekkel

  14. hét: Házi feladat bemutatás / Elővizsga

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat. A gyakorlat során a hallgatók az előadáson hallottak gyakorlati alkalmazását láthatják és gyakorolhatják. Saját laptop használata ajánlott.
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:

  A hallgatók a szorgalmi időszak során egyedül házi feladatot készítenek, amelyen gyakorolhatják az órán megismert EEG jelek feldolgozási és kiértékelési eljárásait, megvalósítását és az órán tanult eszközök használatát. Ehhez egy meghatározott feladatsor megoldását kell elkészíteniük, amelyet a félév során ismertetünk. Az elkészített elemzést dokumentációkkal együtt a félév végén kell bemutatniuk, illetve a félév vége előtt lehetőség van az előrehaladás átbeszélésére, a felmerülő kérdések tisztázására.

  A házi feladatok dokumentációja és a forráskódok karbantartása széles körben elterjedt, általános git rendszeren keresztül történik.

  A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha a házi feladata teljesíti a minimális követelményeket.

  A vizsgaidőszakban: A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a házi feladat (50%) és a vizsgajegy (50%) alapján kapják. A vizsgán a hallgatóknak el kell érniük a meghatározott minimum szintet (40%).

  Elővizsga: Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat leadása a pótlási héten megadott időpontban pótolható. Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén, az oktatóval egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Saeid Sanei: Adaptive Processing of Brain Signals, John Wiley & Sons, Ltd 2013

  Cohen, Mike X. Analyzing neural time series data: theory and practice. MIT press, 2014.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra8
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés28
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Sztahó Dávid, tudományos munkatárs, TMIT