Az információ gazdaságtana

A tantárgy angol neve: Economics of the Information and Communication Technology (ICT) Sector

Adatlap utolsó módosítása: 2008. március 10.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus BSc

 

Villamosmérnök BSc

 

Valamint más karok hallgatói számára is

szabadon választható tárgy 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAV33 7.-ben ajánlott5.-8. között 2/0/0/v 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kósa Zsuzsanna Ph.D.
egyetemi adjunktus

 

BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Közgazdasági alapismeretek szükségesek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

7. A tantárgy célkitűzése Az információs iparra és az infokommunikációs szektorra vonatkozó közgazdasági törvények érvényesülésének vizsgálata, fejlődési trendek bemutatása és elemzése, a jelenségek és trendek mögött meghúzódó közgazdasági szabályosságok feltárása, a közgazdasági törvényekre épülő vállalati stratégiák összefoglalása.

 

8. A tantárgy részletes tematikája
1. Bevezetés: hogyan olvassunk és értelmezzünk piaci adatokat, grafikonokat, elemzéseket és prognózisokat? Helyzetkép az infokommunikációs piacról. Fontosabb piaci jelenségek és tendenciák. Tipikus vállalati viselkedési formák és stratégiák a mai piacon.

 

2. Jelenségek, trendek és stratégiák a mai infokommunikációs piacon. (az 1. órán megkezdett téma folytatása.) Az infokommunikációs szektor helye a gazdaságban. A termelékenységi paradoxon. Konklúziók és lehetséges forgatókönyvek.

 

3.  A nagy innovációs ciklusok természete és jellegzetes fejlődési fázisai. Az infokommunikációs ciklus eddigi fejlődési pályája. A jelenlegi helyzet diagnózisa a modellek alapján.

 

4. Az érett tömegpiacok gazdaságtana. Tökéletes verseny, monopóliumok és oligopóliumok. Vállalati viselkedés az érett tömegpiacokon.

 

5. Esettanulmányok feldolgozása: informatikai vállalatok viselkedése az érett tömegpiacokon

 

6. Az infokommunikációs szektor globalizálódása. A kialakuló nemzetközi munkamegosztás sajátosságai. Régiók versenye. Off-shore kiszervezés. Esettanulmány feldolgozása

 

7. Vélt és valós törvényszerűségek az infokommunikációs piacon: hálózati hatás, a tömegszerűséggel járó gazdaságosság, az első piacra lépő előnyei. Illúziók és valóság az új gazdasággal kapcsolatban: példák és ellenpéldák.

 

8. Az információ mint áru. Az információ árazása. A verziók stratégiai jelentősége és árazása.

 

9. A foglyul ejtés jelensége és stratégiája. Esettanulmány feldolgozása

 

10. Verseny és együttműködés az infokommunikációs szektorban. A kompatibilitással kapcsolatos döntések. Stratégiai szövetségek formái és fejlődése.

 

11. Az értékteremtés fontossága. Értékteremtés a vállalaton belül, értékteremtés az ellátási láncban és az elektronikus piactereken. Esettanulmány: a holland virágpiac.

 

12. Az infokommunikációs piac szereplőinek szerveződése. Nagy szerkezeti és intézményi átalakulások okai és fejlődési tendenciái. Vertikális és horizontális struktúrák. Informatika a vállalaton belül és kívül.

 

13. Innováció az infokommunikációs szektorban. Folyamatos és szakadásos innovációk. A szakadásos innovációk strukturális következményei. Esetpéldák szakadásos innovációkra.

 

14. Összefoglalás, a tanultak áttekintése, felkészítés a vizsgára.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és esettanulmányok feldolgozása

 

10. Követelmények
a. A szorgalmi időszakban: Jelenléti ív nincs, azonban rendszeres órai jegyzetelés szükséges

 

3 db röpdolgozat, amivel összesen 15 pont érhető el. Az aláírás feltétele minimálisan 4 pont elérése.

 

b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, ahol 4 vizsgakérdésre adott osztályzatokkal további 20 pont érhető el. A vizsgajegy a félévközi és a vizsgán szerzett pontokból együttesen alakul ki.

 

c. Elővizsga: Nincs

 

11. Pótlási lehetőségek Személyes egyeztetés alapján

 

12. Konzultációs lehetőségek

Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom I. Kötelező irodalom

Shapiro-Varian: Az információ uralma. GEOMÉDIA, 2000.

II. Ajánlott irodalom

Bőgel-Forgács: Informatikai beruházás, üzleti megtérülés. Műszaki Kiadó, 2003.

III. Ajánlott internetes források

www.gartner.com

www.idc.com

www.aberdeen.com

A Stanford, az MIT és más vezető egyetemek megfelelő tanszékeinek honlapjai

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

10

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

Vizsgafelkészülés

10

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bőgel György

 

 

Dr. Kósa Zsuzsanna

 

Dr. Sallai Gyula

 

egyetemi docens

 

 

egyetemi adjunktus

 egyetemi tanár

Közép-Európai Egyetem

Távközlési- és Médiainformatikai Tanszék

Távközlési- és Médiainformatikai Tanszék