Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati, kiszolgáló és tároló megoldások I.

  A tantárgy angol neve: Network, Server and Storage Solutions 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. október 31.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnök informatikus szak
  Szabadon válaszható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV20   0/0/4/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Marosits Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://alpha.tmit.bme.hu/vitmav20/
  4. A tantárgy előadója
   Név:Beosztás: Tanszék, Int.: 
  Dr. Marosits Tamásegyetemi adjunktus
  BME-TMIT 
  Csernai Márton
  egyetemi tanársegéd
  BME-TMIT
  Csikor Levente
  egyetemi tanársegéd
  BME-TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Informatikai hálózatok működésének alapelvei, csomagkapcsolt hálózatok, címzés, csomagtovábbítás, útvonalválasztás. A TCP/IP hálózatok fontosabb protokolljai.
  Általánosan a törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tantárgy elvégzésével kreditet nem szerezhetnek azok a hallgatók, akik korábban hallgatták a Számítógép-hálózatok üzemeltetése 1-2. (VIHIAV96-VIHIAV97) tantárgyakat.
  Mérnök informatikus hallgatók számára ajánlott ezt megelőzően a Számítógép-hálózatok (VIHIA215) tárgy elvégzése.
  Villamosmérnök hallgatók számára ajánlott ezt megelőzően az Informatika 1-2. (VIIIA202 és VIAUA203) tárgyak elvégzése.
  A tárgy elvégzéséhez az alapfokút valamelyest meghaladó angol nyelvtudás szükséges, amely elegendő a felhasznált szakirodalom megértéséhez.

  7. A tantárgy célkitűzése A Hálózati, kiszolgáló és tároló megoldások I. tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kis- és középvállalkozások infokommunikációs hátterének biztosításával kapcsolatos ismereti és készségszintű tapasztalatokat szerezzenek ezek megoldása terén, illetve megismerjék a HP által a kis- és középvállalkozásoknak kínált termékeket, ezek technikai paramétereit, konfigurációs folyamatait.

  A „Hálózati, kiszolgáló és tároló megoldások I” tárgyat sikeresen elvégzők a HP Accredited Technical Associate megfelelő minősítéseinek (HP ATA – Networks certification illetve HP ATA – Servers and Storage certification) megszerzéséhez szükséges ismeretanyag birtokába jutnak. A minősítés megszerzése az egyetemi képzéstől függetlenül, erre feljogosított vizsgaközpontokban leteendő vizsga útján történhet.
  A gyártóspecifikus ismeretek mellett a tantárgy nagy része gyártófüggetlenül is érvényesíthető tudást nyújt a hallgatóknak.

  A tárgy oktatása törekszik arra is, hogy alapjául szolgáljon a „Hálózati, kiszolgáló és tároló megoldások II.” tantárgynak.

  8. A tantárgy részletes tematikája A tantárgy a HP Accredited Technical Associate képzése tananyagainak egy részét használja fel, azokat, amelyek többlettudást nyújtanak a meglévő képzéshez képest, ugyanakkor egységes tananyagként előadhatóak. Jelen tantárgy a képzési rendszer két részének anyagából merít: „Designing & Deploying Network Solutions for Small and Medium Business” illetve „Designing & Deploying Server & Storage Solutions for Small and Medium Business”. A tantárgy maga is elsősorban a kis- és középvállakozások infokommunikációs igényeinek felmérésére, nekik szóló infokommunikációs megoldások tervezésére és kivitelezésére, a működő rendszerek felügyeletére és a felmerülő problémák gyakorlati megoldására fókuszál.

  A laboratóriumi gyakorlatok témakörei:
  1. hét: Hálózati kapcsolók konfigurálása – Infokommunikációs hálózatok működésének alapelvei, rétegmodellek, címzés, vezetékes és vezetéknélküli hálózatok jellemzőinek áttekintése, hálózatok fizikai építőelemeinek gyakorlati ismeretei. A konfiguráció lépésenkénti elvégzése.

  2. hét: Hálózati kapcsolók konfigurációmanagementje – A hálózati kapcsolók konfigurálásának menedzseléséhez kapcsolódó feladatok gyakorlása

  3. hét: Virtuális hálózatok létrehozása és konfigurálása – Vezetékes és vezetéknélküli hálózati infrastruktúra, vezetéktípusok és frekvenciahasználat áttekintése, előnyök és hátrányok felmérése, biztonsági kérdések vizsgálata, VLAN, NAT-PAT és VPN konfigurációs feladatok elvégzése, VLAN-ok telepítése, használata és menedzselése

  4. hét: Csomagtovábbítás és útválasztás konfigurálása – TCP/IP hálózatok telepítése, címzés és csomagtovábbítás összefüggéseinek vizsgálata, címkiosztás manuális és automatikus módjainak használata, link aggregáció létrehozása, útvonalválasztásra szolgáló protokollok áttekintése, útvonalválasztók telepítése és menedzselése

  5. hét: Mobilitás – Vezetéknélküli hálózatok tervezése és kiépítése és működtetése, hozzáférési pontok menedzselése, biztonsági szempontok és flexibilitás egyidejű érvényesítése

  6. hét: A HP PCM+ megismerése – Az SNMP protokoll, a PCM+ funkcióinak és lehetőségeinek vizsgálata, a PCM+ használata a hálózati elemek konfigurálására, felügyeletére, hibaelhárításra az Intelligent Management Center (IMC) megismerése

  7. hét: A ProLiant Onboard Administrator használata – Szerverek és adatközpontok, adatközpontok tervezési igényeinek áttekintése, az Integrated Lights-Out (iLO) megismerése, szerverarchitektúrák, szerverek hardverszintű összeállítása, a HP szervercsaládok áttekintése, szervertelepítés

  8. hét: Szerverépítés – Szerverek felépítése: különböző processzor- és memória technológiák megvizsgálása, rendszerarchitektúrák áttekintése, az ún. Smart Array szerepének vizsgálata, a RAID-implementációk bevezetése, a ProLiant G7 és Gen8 termékvonalak jellemzőinek áttekintése, szervertelepítés: tervezés-összeállítás-szerelés-konfigurálás (ROM-Based Setup Utility)

  9. hét: Az operációs rendszer telepítése – Operációs rendszerek jellemzőinek vizsgálata: megbízhatóság/biztonság/teljesítőképesség/költséghatékonyság szempontjainak érvényesítése. A telepítés lépéseinek elvégzése, igény szerinti konfigurációk létrehozása, a telepített operációs rendszerek karbantartása

  10. hét: A HP System Management funkciói – A rendszermenedzsment általános alapelveinek megismerése

  11. hét: A System Insight Manager telepítése – A System Insight Manager telepítése, funcióinak vizsgálata és kezelésének elsajátítása, a System Management Homepage használata, a Lights-Out Online Configuration Utility használata, logok elemzése és reportok készítése

  12. hét: A System Insight Manager használata – Adattároló médiumok, adattárolási technológiák vizsgálata és összehasonlító elemzése (ATA vs. SCSI), különböző adattárolási implementációk (DAS, NAS, SAN) vizsgálata és felhasználási lehetőségeik elemzése, az adattárolás megbízhatóságának és rendelkezésre állásának növelésére használható technikák vizsgálata és összehasonlító elemzése, a Self Monitoring Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T) használata, Az adattároló rendszerek konfigurálására szolgáló eszközök (Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) és Array Configuration Utility (ACU)) megismerése, fibre channel hálózatok vizsgálata. Business Continuity Planning – a vállalkozás folyamatos működőképességének fenntartására szolgáló tervek készítése, az infokommunikációs rendszer kritikus pontjainak felderítése, megelőző intézkedések elvégzése ezek kiküszöbölésére, redundanciák beépítése és biztonsági mentések készítése

  13. hét: A System Insight Manager használata verziókövetésre – Konfiguráció menedzsment – hardware, firmware, software upgrade-ek tervezése, előkészítése és végrehajtása, a SIM használata verziókövetésre, a Smart Update Manager használata, upgrade utáni feladatok gyakorlása

  14. hét: A hibafelderítés módszertana – A 6-lépéses hibafelderítési módszertan elsajátítása és alkalmazása, a hibafelderítés eszközeinek megismerése: HP-s eszközök a hibafelderítésre (Insight Diagnostics, iLO, ACU) illetve Windows-os eszközök a hibafelderítésre (Event viewer, Windows Memory Diagnostic), eszközspecifikus problémák felderítése és a lehetséges megoldások alkalmazásának elsajátítása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy oktatása otthoni tanulással elsajátított tananyagismeret és témájukban kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A laboratóriumi gyakorlatokon az feladatok elvégzése mellett a hallgatókat megismertetjük az infokommunikációs elemzés, tervezés és problémamegoldás gyártófüggetlen illetve a HP-ra jellemző eljárásainak lépéseivel is, elősegítve a gyakorlati házi feladatok (esettanulmányok) megoldását.
  10. Követelmények A tantárgy aláírásának és félévközi jegyének megszerzésnek feltételei a hatályos BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatával (TVSz) összhangban a következők:
  a.)    A szorgalmi időszakban:
  • Részvétel: A laboratóriumi órákon a részvétel kötelező. Hiányozni maximum 2 alkalommal lehet (ez 14 oktatási héttel, heti 4x45 perces laboratóriumi órával számolva, minimum 85%-os részvételt jelent). A hiányzásokat pótolni kell.
  • Órai ellenőrzések: Az órákra történő előzetes felkészülés minden anyagrész kezdetén ellenőrzésre kerül. Az órán történő részvételhez legalább az elégséges szintű tudás szükséges. Az ezt nem teljesítő hallgató a tanórát nem folytathatja, ami órai részvétel hiányát is maga után vonja, így ezt pótolni kell.
  • Gyakorlati feladatok: A félév során 3 összetettebb gyakorlati feladat önálló megoldására, esettanulmány kidolgozására kerül sor az arra kijelölt időszakban. Ezeknek kiadási ideje rendre az 5., a 8. és a 11. oktatási hét. A feladatok kidolgozására legfeljebb 3 hét áll a hallgatók rendelkezésére. Ezen feladatok legalább elégséges szintű megoldása szükséges.
  A fentieket pótolni a „Pótlási lehetőségek”-ben leírtaknak megfelelően lehet.
  Az órai ellenőrzések és gyakorlati feladatok értékelése az alábbiak alapján történik:
    0-49 %        elégtelen (1)
  50-69 %        elégséges (2)
  70-79 %        közepes (3)
  80-89 %        jó (4)
  90-100 %      jeles (5)
  A félévközi jegyet a fenti feltételek teljesítése esetén az órai ellenőrzésekre kapott pontszámok (egyenként max. 6 pont) és a gyakorlati házi feladatokra kapott pontszámok (egyenként max. 20 pont) összege alapján számítjuk a fenti értékelési rendszer alapján.

  b.)    A vizsgaidőszakban: -
  11. Pótlási lehetőségek
  • Részvétel és órai ellenőrzés: A hiányzás vagy az órára történő elégtelen felkészülés miatt kieső alkalmakból együttesen legfeljebb 2 pótolható az erre kijelölt pótlási időpontokban (a szorgalmi időszakban illetve a pótlási héten). (A 3 vagy annál több távolmaradás nem pótolható, az a tárgy nem teljesítését vonja maga után.)
  • Házi feladatok: A házi feladatok közül legfeljebb egy pótolható, azaz a beadási határidőn túl is teljesíthető legfeljebb a szorgalmi időszak végéig, illetve az utolsó feladat esetén a pótlási hét végéig.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén konzultációs lehetőség biztosítható.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A HP Accredited Technical Associate kurzusai közül a „Designing & Deploying Network Solutions for Small and Medium Business” és a „Designing & Deploying Server & Storage Solutions for Small and Medium Business” kurzusok hivatalos tananyagát angol nyelven a tárgy minden hallgatója számára elektronikusan elérhetővé tesszük.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra21
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása28
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név:Beosztás: Tanszék, Int.: 
  Dr. Marosits Tamás
  egyetemi adjunktusBME-TMIT 
  Dr. Henk Tamásegyetemi docens
  BME-TMIT
  Dr. Varga Pál
  egyetemi docens
  BME-TMIT
   Szpisják Tibor
  üzletágvezetőHP Storage Division