Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatikai projektek menedzselése a gyakorlatban

  A tantárgy angol neve: IT Project Management in Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAV17   4/0/0/f 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Abos Imre

  egy. docens

  TMIT

  Kunsági László

  tud.munkatárs

  TMIT

  Az előadások és gyakorlatok megtartásában részt vesznek az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Rt. munkatársai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatóknak bemutassa az informatikai rendszerek bevezetésének útját a helyzet- és problémafeltárástól a rendszer utókövetéséig, illetve, hogy egy valós bevezetés folyamatának, feladatainak, hozadékának és buktatóinak interaktív megismerésén és gyakorlati feldolgozásán keresztül segítse ezeknek az ismereteknek a gyakorlati életben való alkalmazását.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy céljának megfelelően minden héten elméleti előadások és kapcsolódó esettanulmány-feldolgozások, gyakorlati órák váltják egymást, az alább bemutatott ütemezés szerint. Célunk, hogy minden órán lehetőség legyen az interaktív közreműködésre. Az (F) jelzés gyakorlati feladatmegoldást jelent.

  1. hét   Bevezetés, helyzetfelmérés, probléma-azonosítás, megvalósíthatósági tanulmány

   • Bevezetés, elvárások ismertetése, a féléves anyag átfogó felvázolása, csoportok alakítása
   • Az informatikai projektek, rendszerbevezetések átfogó ismertetése
   • Tipikus - profit és non-profit - szervezeti élethelyzetek, problémák bemutatása
   • Megoldási alternatívák kiscsoportos, strukturált gyűjtése, elemzése (F)
   • Helyzetfelmérés / problémaazonosítás célja, technikái, dokumentálása
   • Helyzetfelmérési interjú gyakorlat szimulált vállalati környezetben (F)
   • Interjújegyzet készítése az interjú alapján (F)
   • Business Case és megvalósíthatósági tanulmány fogalma, főbb tartalmi elemei
   • Finanszírozási lehetőségek
   • Rendszer bevezetéssel kapcsolatos költségek, TCO számítás
   • Megtérülés, jövedelmezőség számítás, NPV számítás
   • Megvalósíthatósági tanulmány készítése (F)

  2. hét   Esettanulmány ismertetése

   • Ügyfél bemutatása
   • Rendszer bemutatása
   • Projekt bemutatása

  3. hét   Projektdefiniálás, projekttervezés

   • Projektdefiníció
   • A projekt definíciós terv tartalmi elemeinek áttekintése
   • Projekttervezés
   • Projekttervezési alapelvek
   • Projekttervezés során használható eszközök
   • Projekttervezési gyakorlat

  4. hét   Projektdefiniálás, projekttervezés

   • Projektindítás során végrehajtandó feladatok áttekintése
   • Projekt definíciós terv készítése az előző 2 hétben elhangzottak alapján (F)

  5. hét   Folyamatok és követelményelemzés

   • Folyamatszemlélet, a BPR (Business Process Reengineering – üzleti folyamatok újra-tervezése) alapjai
   • Rendszerfolyamatok és üzleti folyamatok összevetése
   • Követelményelemzés
   • Követelményelemzési gyakorlat (interjúkészítés, majd ez alapján felsőszintű követelményelemzés összeállítása) (F)

  6. hét   Rendszer és/vagy szállító kiválasztása és „beszerzése”

   • Egy kiválasztási módszertan bemutatása
   • Kiválasztási stratégia
   • A kiválasztási folyamat lépései
   • Közbeszerzések alapjai
   • Informatikai rendszerek kiválasztásának lehetőségei közbeszerzéssel

  7. hét   Szállítói/rendszer ajánlat, bevezetési módszertanok

   • A szállítói/rendszer ajánlat készítésének alapjai
   • Ajánlatkészítés, és annak prezentálása (F)
   • Projektmenedzsment módszertanok bemutatása
   • Rendszerfejlesztési, rendszer bevezetési módszertanok összefüggése a projektmenedzsment módszertanokkal

  8. hét   Szerződéskötés, projektműködés megkezdése

   • Informatikai projektekben alkalmazott szerződés-típusok, főbb tartalmi elemek
   • Szállító bevonása a projektbe
   • Projekt definíciós terv módosítása (F)

  9. hét   Projektműködés

   • Projekt-adminisztráció, adminisztrációs eszközök
   • Projekt fórumok, kommunikációs eszközök
   • Gördülő tervezés
   • Státusz riport készítése (F)

  10. hét Projektműködés

   • Kockázatok kezelése
   • Változtatások menedzselése (Change Request kezelés)
   • Minőségbiztosítás

  11. hét Koncepcióalkotás és megvalósítás

   • Üzleti és informatikai koncepcióalkotás
   • Fejlesztés/ Testreszabás
   • Teszt-menedzsment, tesztterv, tesztelés, tesztelés dokumentálása
   • Adattisztítás
   • Migráció
   • Rendszerbevezetés során keletkező egyéb dokumentumok

  12. hét Éles indítás előkészítése, éles indítás

   • Informatikai rendszer bevezetésének hatása a szervezetre, a szervezeti működésre, a változáskezelés szerepe
   • Oktatás
   • Éles indítás
   • Átadás-átvételi folyamat
   • Utókövetés, support, helpdesk

  13. hét Projektzárás, a rendszerbevezetés folyamatának áttekintése

   • Adminisztratív és szakmai projektzárás
   • Prezentáció a félév anyagának egyes részeiből (F)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, melynek keretében kiscsoportos esettanulmány megoldás is történik.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: a félév során a hallgatók egy esettanulmányon dolgoznak kiscsoportos formában, egyrészt az órán, másrész órán kívül. A tárgy értékelése az esettanulmány kidolgozása során megoldott feladatok eredményén alapul. Az aláírás feltétele: az előadások rendszeres látogatása, a félévközi szakmai munkában aktív részvétel és határidőben beadott és elfogadott feladatok. Az aláírás nem kerül megadásra, és a tárgy eredménye elégtelen, amennyiben a hallgató nem jelenik meg az előadások legalább 60%-án (óra elejétől a végéig).
  • A vizsgaidőszakban: -
  • Elővizsga: -

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Egyéni megbeszélés alapján.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. J.R. Meredith, S.J. Mantel: Project Management – A Managerial Approach, Wiley, 1996
  2. Görög Mihály: Bevezetés a projekt menedzsmentbe, 1999
  3. Dr. Nemeslaki András: Projekt Menedzsment, 1997
  4. Boros József, Nemeslaki András: Esettanulmányok 1/96 – Projekt menedzsment alkalmazása, 1997
  5. PRINCE 2, 1997
  6. Dr. Papp Ottó, G.Nagy Balázs: Projekt menedzsment, Műszaki Könyvkiadó, 1998
  7. Aggteleky Béla, Bajna Miklós: Projekttervezés, Projektmenedzsment, KÖZDOK, 1998
  8. Colin Bentley, David Marsh: PRINCE Companion Stage Manager, NCC Blackwell, 1998
  9. Dobay Péter: Vállalati információ-menedzsment
  10. Raffai Márta: Információrendszer-tervezés - Az információs társadalom kihívásai, Novadat Számítástechnnikai Bt., 1996
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  80

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sallai Gyula

  egy. tanár

  TMIT

  Dr. Abos Imre

  egy. docens

  TMIT

  Kunsági László

  tud. munkatárs

  TMIT

  az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Rt. munkatársai