Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Pénzügyi technológiák (FinTech) alapjai

  A tantárgy angol neve: FinTech Foundations

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. augusztus 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak
  Villamosmérnök szak
  BSc képzés, MSc képzés
  Kötelezően választható tárgy
  Gazdasági és humán ismeretek
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAK50   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Csaba,
  4. A tantárgy előadója

   

   

  Dr. Simon Csaba

   

  egyetemi docens

   

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Dr. Nemeslaki András

   

  tanszékvezető, egyetemi tanár

  Menedzsment és VállalkozásgazdaságtanTanszék

  Dr. Kocsis Imre

  egyetemi adjunktus

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  Fáykiss Péter

  igazgató

  Magyar Nemzeti Bank, Digitalizációs igazgatóság

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a pénzügyi technológiák (Financial Technologies - FinTech) alapjaival, az alkalmazhatóságának előnyeivel és korlátaival. A FinTech a gazdasági élet minden területén éreztetni fogja hatását, ezért ebben a tárgyban bemutatjuk a lényeges FinTech folyamatok hátterét, bevezetést nyújtunk a FinTech világban használt fontosabb technológiákba, valamint esettanulmányokon keresztül betekintést nyújtunk a gazdasági szereplők sikeres stratégiáiba.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  (1)       Bevezetés: mi a FinTech? A pénzügyi technológiák által érintett szektorok bemutatása. A FinTech technológiai vonatkozásai, a digitalizáció folyamata. A pénzügyi technológiák innovációját motiváló tényezők.

  (2)       FinTech a bankszektorban és az innovatív fizetési megoldások.  A FinTech hatása a szektorra, annak szereplőire, beleértve a végfelhasználókat. A bankok érzékenysége az innovatív fizetési megoldások kihívásaira. A kihívásokra adható válaszok, alternatív stratégiák bemutatása.

  (3)       FinTech a biztosítási piacon (InsureTech), a pénzügyi piacokon, a vagyonkezelési és befektetési szektorokban.  FinTech szempontból lényeges biztosítási, követeléskezelői és viszontbiztosítási sajátosságok áttekintése. Internet alapú innovatív üzleti modellek a fenti szektorokban, a diszruptív innováció veszélyei a szereplőkre. A FinTech szereplők piaci belépésének (engedélyezésének) a hátrányai, a piaci stabilitásra vonatkozó veszélyei. 

  (4)       A FinTech hatása a szabályozási, központi banki és ellenőrzési tevékenységekre. A központi bank szerepe a FinTech innovációs hullámban. A digitalizáiós és technológiai innovációs folyamatok kapcsán felmerülő szabályozói feladatok és felelősségek.  A digitalizáció által okozott biztonsági kérdések, az innováció által támogatott digitális biztonság és felügyelet.

  (5)       A robotizált folyamatautomatizáció (Robotic Process Automization - RPA) meghatározása és szerepe az innovatív pénzügyi megoldásokban. A digitalizáció hatása a személyes pénzügyek kezelésére. A felhő technológiák szerepe a pénzügyi szektorban, illetve a pénzügyi szektor információtechnológiáinak üzemeltetésében. A FinTech alkalmazása a szabályozási és megfelelőségi (compliance) elvárások teljesítése érdekében (Regulatory Technology - RegTech).

  (6)       Az RPA alkalmazási területeinek bemutatása: tranzakció reportolás és budgeting, deviza- és valuta tranzakciók, automatizált számlanyitás és -zárás, auditálás és biztosítási igények kezelése. Esettanulmány keretében egy RPA feladat bemutatása (workflow UiPath technológiával).

  (7)       A blokklánc (blockchain) technológia szerepe a gazdasági-pénzügyi szektorban. A blokklánc alapú elosztott főkönyvi (distributed Ledger technologies - DLT) rendszerek. Taxonómia és jellemző példák a gyakorlatban (BitCoin, Ethereum, Hyperledger Fabric, Quorum).

  (8)       A blokklánc technológiák szerepe a különböző innovatív üzleti alkalmazásokban: pénzügyi szektorban, biztosítási szektorban, ellátási láncok, üzleti folyamatok automatizálása, identitás menedzsment. Kriptovaluták által nyújtott lehetőségek és kockázataik, felhasználási alternatíváik a pénzügyi szolgáltatások esetén és lehetséges hatásai a szabályozott pénzügyi folyamatokra és piacokra.

  (9)       Okos szerződések jelentősége a pénzügyi tranzakciókban. A jellemző programozási modellek és a szélesebb körben használt programozási nyelvek áttekintése (Bitcoin Script, Solidity, Hyperledger Fabric modell, DAML). Esettanulmány keretében egy okos szerződés (smart contract) megvalósításának bemutatása.

  (10)     Gépi tanulási és BigData elemzési módszerek szerepe a pénzügyi döntéshozatalban, az árazásban és a kockázatkezelésben. Melyek azok az alkalmazási területek, amelyeket a gépi tanulás hatékonyan támogathat? A felmerülő kockázatok és azok kezelése.

  (11)     A pénzügyi szektoron belül hatékonyan alkalmazható gépi tanulás módszerek. Esettanulmányokon keresztül a gépi tanulás és big data technológiák szerepe: árazási kérdések a pénzügyi piacokon (részvényárfolyamok, FOREX, opciók), banki műveletek. Egy gépi tanulás alapú (neurális háló) pénzügyi folyamat becslését megoldó feladat bemutatása.

  (12)     A FinTech szcéna legfontosabb szereplőinek és 1-2 nemzeti vagy régiós sikertörténet bemutatása. FinTech befektetések jelenlegi trendjei. Sikeres FinTech innováció lehetséges irányai.

  (13)     FinTech cégek piaci viselkedésének alternatívái. Inkumbens (már piacon lévő, meghatározó) cégek és startupok siker stratégiái a FinTech innováció előnyeinek kiaknázására. Inkumbens-startup együttműködési formák.

  (14)     Milyen iparág-specifikus akadályok állhatnak egy technológiailag innovatív FinTech startup sikerének útjába? A pénzügyi szektor sajátosságaiból (szabályozás, compliance, pénzügyi felügyelet) származó, a infokommunikációs technológia szakemberei számára láthatatlan belépési korlátok áttekintése.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: zárthelyi.

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban a pót-zárthelyire meghirdetett időpontban, valamint a pótlási időszakban a meghirdetett időpontban külön-eljárási díj megfizetésével.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés alapján az előadások előtt és után, valamint az előadók fogadóórájában.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mohan, D..:  2020 The Financial Services Guide to Fintech: Driving Banking Innovation Through Effective Partnerships. Kogan Page, London,
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra8
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés16
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Simon Csaba, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék