Digitális életmód

A tantárgy angol neve: Digital Way of Living

Adatlap utolsó módosítása: 2022. április 18.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus szak
Villamosmérnök szak
BSc képzés
Kötelezően választható tárgy
Gazdasági és humán ismeretek

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAK49   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Heszberger Zalán Tamás,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
Dr. Bíró József PhD egy. tanár TMIT
Dr. Heszberger Zalán PhD egy. docens TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Informatikai eszközök használatának alapismeretei, társadalmi alapismeretek, statisztikai alapismeretek
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Kötelező előtanulmány nincs.  
Ajánlott előtanulmányok: Adatvédelem és információszabadság (BMEVIETAK49) c. tárgy
7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók megismertetése a digitális technológiára épülő - infokommunikációs, információtechnológiai eszközöket, információs társadalmi technológiákat használó - életmód jellegzetességeivel, várható változásaival, annak érdekében, hogy olyan új információtechnológiai termékeket és szolgáltatásokat tudjanak fejleszteni, amelyek elérik a társadalom megfelelő rétegeit, és a felhasználók megelégedésére szolgálnak. A tantárgy nagyobb témakörei:

• A digitális életmód sajátosságai, vizsgálati lehetőségei
• A digitális életmód terepei
• A digitális életmód sajátos aspektusai
• Hatások, változások, várható trendek

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. A tárgy körülhatárolása, fogalomhasználata, terepei, vizsgálati módszerei. A stakeholder-ek számbavétele, előadók és résztvevők motivációi a tárggyal kapcsolatban
 2. Digitális életmód az Interneten: Az irányított káosz
 3. Digitális valuták: A kriptovaluták társadalmi jelene és jövője. Gazdasági hatásai
 4. Digitális komplexitás: A komplex rendszerszemlélet és annak hatása a társadalomra
 5. Digitális polgár: on-line tanulás, vásárlás, ügyintézés, szabadidő. Digitális bennszülöttek és bevándorlók, generációs különbségek. Magán-tartalmak megjelenítése: bloggerek, chatezők
 6. Digitális munkavégzés, digiális nomádok: távoli munkavégzés, nyomkövetés, jelenlét a munka világában, technológiafüggőség, online munkára épülő munkaszervezetek, diákmunka
 7. Digitális lábnyom és a magánélet védelme (PET technológiák)
 8. Közösségi hálózatok, virtuális közösségek. Virtuális valóság.
 9. Digitális analfabetizmus, digitális szakadék és hatásai.  Esélyegyenlőség kérdései, kultúrafüggő reagálások. Bevonási programok, közösségi hozzáférési pontok, tudás-szakadék áthidalása
 10. Empirikus vizsgálatok módszertanai, magyar és nemzetközi adatok. Readiness-indexek (technológia-terjedés, gátak és serkentők)
 11. Munka és magánélet időmenedzsmentje, kapcsolat-menedzsment a digitális korban, digitális remeték, távoli kapcsolatok jelentősége
 12. Kéretlen megkeresés és online kéregetés, online bűnözés, bűnüldözés, online terrorizmus, a védekezés lehetőségei. Bizalom és óvatosság az online eszközök használatában.
 13. Emlékezés és felejtés. Múlt, jelen és jövő a digitális világban.
 14. Online játékok. Hálózatok pozitív és negatív externália hatásai. Társadalmi kapcsolati hálók tükröződése az elektronikus kapcsolatokban
 15. A viselkedés és a befolyásoló képesség változásai. Surveillance studies. A normalitás és deviancia a digitális világban
 16. Feltörekvő technológiák (emerging technologies) várható hatásai, jövőbetekintés, összefoglalás

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadások
10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: 
  - Valamely, a félév elején egyeztetett előadáson való kötelező részvétel.
  - A szemeszter során elkészítendő egy esszé: a tárgy során elhangzott témák egyikének rövid feldolgozása. A dolgozat leadása legkésőbb a szorgalmi időszak végéig történik. A feladat értékelése 0-10 pontig terjed, elfogadásához el kell érnie legalább 4 pontot.
 • A vizsgaidőszakban: nincs vizsga, a tantárgy évközi jeggyel zárul
 • Elővizsga: nincs
 • Az érdemjegy jegy megállapításának módja: 
  - Az érdemjegy a beadott dolgozat pontszáma alapján történik: 
  -  ebből: elégtelen 0-3 pont, elégséges 4 pont, közepes 5-6 pont, jó 7-8 pont, jeles 9-10 pont

11. Pótlási lehetőségek A félévközi feladat a póthét végéig adható be késedelmesen különeljárási díj megfizetése mellett.
12. Konzultációs lehetőségek Előadások után, valamint előzetes egyeztetés alapján az előadók által megadott időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező irodalom nincs

 

Ajánlott irodalom:

A hálózati társadalom kialakulása. Gondolat, 2005, ISBN 9789639567931

PATHS (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-47545-1)

Gazdasággép - A fenntartható fejlődés közgazdaságta, 2019, L'Harmattan, ISBN 9789634140771

Az identitás hatalma. Gondolat, 2006, ISBN 9639610429

Az évezred vége. Gondolat, 2007, ISBN 9789636930424 

Manuel Castells: Információs társadalom trilógia

Viktor Mayer - Shönberger: Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age. Princeton University Press, 2009, ISBN: 9780691138619

Pintér Róbert szerk.: Az információs társadalom (tankönyv); Gondolat – Új Mandátum, Budapest, 2007

Kósa Zsuzsanna - Kömlődi Ferenc (2008): Az intelligens otthon jövőképe; Információs társadalom, 2008. 1. szám, 45-58. p.

Fejezetek az ÉGEN-FÖLDÖN INFORMATIKA Az információs társadalom technológiai távlatai c. könyvből, ISBN 978-963-2790-24-4, Typotex, Budapest, 2008

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  28
Félévközi készülés órákra  14
Felkészülés zárthelyire  --
Házi feladat elkészítése  18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  --
Vizsgafelkészülés  --
Összesen  60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
Dr. Bíró József PhD egy. tanár TMIT
Dr. Heszberger Zalán PhD egy. docens TMIT
Dr. Kósa Zsuzsa PhD egy. docens TMIT
Dr. Székely Iván PhD egy. docens TMIT