Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális életmód

  A tantárgy angol neve: Digital Way of Living

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. július 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak
  Villamosmérnök szak
  BSc képzés
  Kötelezően választható tárgy
  Gazdasági és humán ismeretek

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAK49   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Heszberger Zalán Tamás,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
  Dr. Heszberger Zalán PhD egy. docens TMIT
  Dr. Kósa Zsuzsanna PhD egy. docens TMIT
  Dr. Székely Iván PhD egy. docens ETT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Informatikai eszközök használatának alapismeretei, társadalmi alapismeretek, statisztikai alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmány nincs.  
  Ajánlott előtanulmányok: Adatvédelem és információszabadság (BMEVIETAK49) c. tárgy
  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismertetése a digitális technológiára épülő - infokommunikációs, információtechnológiai eszközöket, információs társadalmi technológiákat használó - életmód jellegzetességeivel, várható változásaival, annak érdekében, hogy olyan új információtechnológiai termékeket és szolgáltatásokat tudjanak fejleszteni, amelyek elérik a társadalom megfelelő rétegeit, és a felhasználók megelégedésére szolgálnak. A tantárgy nagyobb témakörei:

  • A digitális életmód sajátosságai, vizsgálati lehetőségei
  • A digitális életmód terepei
  • A digitális életmód sajátos aspektusai
  • Hatások, változások, várható trendek

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A tárgy körülhatárolása, fogalomhasználata, terepei, vizsgálati módszerei. A stakeholder-ek számbavétele, előadók és résztvevők motivációi a tárggyal kapcsolatban
  2. Technológia és társadalom kapcsolata. Technológia, jog és etika viszonya
  3. Digitális polgár: on-line tanulás, vásárlás, ügyintézés, szabadidő. Digitális bennszülöttek és bevándorlók, generációs különbségek. Magán-tartalmak megjelenítése: bloggerek, chatezők
  4. Digitális munkavégző: távoli munkavégzés, nyomkövetés, jelenlét a munka világában, technológiafüggőség, online munkára épülő munkaszervezetek, diákmunka
  5. Digitális lábnyom és a magánélet védelme (PET technológiák)
  6. Közösségi hálózatok, virtuális közösségek. Virtuális valóság.
  7. Digitális analfabetizmus, digitális szakadék és hatásai.  Esélyegyenlőség kérdései, kultúrafüggő reagálások. Bevonási programok, közösségi hozzáférési pontok, tudás-szakadék áthidalása
  8. Empirikus vizsgálatok módszertanai, magyar és nemzetközi adatok. Readiness-indexek (technológia-terjedés, gátak és serkentők)
  9. Munka és magánélet időmenedzsmentje, kapcsolat-menedzsment a digitális korban, digitális remeték, távoli kapcsolatok jelentősége
  10. Kéretlen megkeresés és online kéregetés, online bűnözés, bűnüldözés, online terrorizmus, a védekezés lehetőségei. Bizalom és óvatosság az online eszközök használatában.
  11. Emlékezés és felejtés. Múlt, jelen és jövő a digitális világban.
  12. Online játékok. Hálózatok pozitív és negatív externália hatásai. Társadalmi kapcsolati hálók tükröződése az elektronikus kapcsolatokban
  13. A viselkedés és a befolyásoló képesség változásai. Surveillance studies. A normalitás és deviancia a digitális világban
  14. Feltörekvő technológiák (emerging technologies) várható hatásai, jövőbetekintés, összefoglalás

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadások
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 
   - Az előadásokon 70%-án való részvétel kötelező, melynek ellenőrzése katalógus segítségével történik.
   - A szemeszter során elkészítendő egy kb. 8-10 oldalas esszé: a tárgy során kiadott, előadásokon elhangzott témák egyikének feldolgozása. A dolgozat leadása legkésőbb a szorgalmi időszak végéig történik. A feladat értékelése 0-10 pontig terjed, elfogadásához el kell érnie legalább 4 pontot.
  • A vizsgaidőszakban: nincs vizsga, a tantárgy évközi jeggyel zárul
  • Elővizsga: nincs
  • Az érdemjegy jegy megállapításának módja: 
   - Az érdemjegy a beadott dolgozat pontszáma alapján történik: 
   -  ebből: elégtelen 0-3 pont, elégséges 4 pont, közepes 5-6 pont, jó 7-8 pont, jeles 9-10 pont

  11. Pótlási lehetőségek A félévközi feladat a póthét végéig adható be késedelmesen különeljárási díj megfizetése mellett.
  12. Konzultációs lehetőségek Előadások után, valamint előzetes egyeztetés alapján az előadók által megadott időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom nincs

   

  Ajánlott irodalom:

  Manuel Castells: Információs társadalom trilógia

  1. A hálózati társadalom kialakulása. Gondolat, 2005, ISBN 9789639567931
  2. Az identitás hatalma. Gondolat, 2006, ISBN 9639610429
  3. Az évezred vége. Gondolat, 2007, ISBN 9789636930424

  Viktor Mayer - Shönberger: Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age. Princeton University Press, 2009, ISBN: 9780691138619

   

  Pintér Róbert szerk.: Az információs társadalom (tankönyv); Gondolat – Új Mandátum, Budapest, 2007

   

  Kósa Zsuzsanna - Kömlődi Ferenc (2008): Az intelligens otthon jövőképe; Információs társadalom, 2008. 1. szám, 45-58. p.

   

  Fejezetek az ÉGEN-FÖLDÖN INFORMATIKA Az információs társadalom technológiai távlatai c. könyvből, ISBN 978-963-2790-24-4, Typotex, Budapest, 2008

  1. Székely Iván: Az elektronikus adatállományok közép- és hosszú távú archiválása
  2. Székely Iván: A privát szférát erősítő technológiák
  3. Kósa Zsuzsanna: Rugalmas ember–gép kapcsolatok
  4. Kósa Zsuzsanna: Személyazonosítási technikák
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  28
  Félévközi készülés órákra  14
  Felkészülés zárthelyire  --
  Házi feladat elkészítése  18
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  --
  Vizsgafelkészülés  --
  Összesen  60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
  Dr. Heszberger Zalán PhD egy. docens TMIT
  Dr. Kósa Zsuzsanna PhD egy. docens TMIT
  Dr. Székely Iván PhD egy. docens ETT