Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Érzelmek logikája

  A tantárgy angol neve: Logic of Emotions

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. január 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak
  Villamosmérnök szak
  BSc képzés
  Kötelezően választható tárgy
  Gazdasági és humán blokk

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAK48   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Mérő László, CSc egy. tanár ELTE Pszichológiai Intézet
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Statisztikai alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmány nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók ismerkedjenek meg az érzelmek alapvető működési mechanizmusaival és ezek hatásával a gondolkodásra (beleértve a tisztán racionális gondolkodást is). Emellett a kurzus célja az alapvető „pszichológiai műveltség” megszerzése is.
  A tantárgy nagyobb témakörei:

  • Pszichológiai alapismeretek. Az érzelmek szerkezete, a motivációk természete.

  • Az érzelmek szerepe a gondolkodásban. A jókedv és a rosszkedv előnyei. Az intelligencia és az érzelmi intelligencia fogalma, mérése (IQ, EQ). A kreativitás.

  • Az érzelmek szerepe az üzleti életben. Viselkedés-gazdaságtan. Üzleti képességek és a profi üzleti döntéshozók.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A pszichológia, mint természettudomány, és mint bölcsészettudomány. A pszichológiai kísérletezés nehézségei és hasznossága. Az elvárásjellemzők fogalma.

  2. Néhány klasszikus kísérlet bemutatása – hogyan vált a pszichológia kísérleti tudománnyá.

  3. Klasszikus kísérletek megismétlése úgy, hogy a hangulatot szabályozzák. A jó és a rossz hangulat hatása a gondolkodásra.

  4. Az alapérzelmek. A James-Lange elmélet bizonyítékai és korlátai.

  5. „Descartes tévedése”. Damasio kísérletei. A szomatikus marker fogalma és működési mechanizmusai.

  6. Tanult érzelmek. Tanult tehetetlenség, tanult optimizmus. A pozitív pszichológia szemléletmódja.

  7. A motivációk szerkezete. Patkányok keresleti görbéi és Giffen-jószágai. Humánspecifikus és nem humánspecifikus motivációk.

  8. A tisztán emberi motivációk szerkezete. Kapcsolat Gödel tételével. A Gödel-tétel megnyilvánulásai különböző tudományokban.

  9. A pszichológia gödeli mechanizmusai. A másodfajú változás fogalma.

  10. Az érzelmi intelligencia fogalma – és egyáltalán, az intelligencia fogalma.

  11. A kreativitás fogalma, mérése és működési mechanizmusai.

  12. Az érzelmek szerepe a gazdaságban. A kiszámítható irracionalitás.

  13. A gazdasági motivációk szerkezete. A pénz, mint motivátor. Munkamotivációk.

  14. Az érzelmek logikája: az evolúció logikája. Az evolúció, ellentétben a mérnökkel, nem tervez, hanem gányol. A szerethető kuszaság.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
   2 db zárthelyi sikeres megírása. A zárthelyi feleletválasztós tesztkérdésekből áll, amelyek értékelésénél a helytelen válasz kedvezőtlenebb megítélésű, mint a válasz hiánya. A zárthelyi sikerességének feltétele a maximális pontszám negyedének elérése.
  • A vizsgaidőszakban: vizsga nincs, a tantárgy évközi jeggyel zárul.
  • Elővizsga: nincs
  • Az érdemjegy megállapításának módja: a két sikeres zárthelyi pontszám összege alapján.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban mindkét zárthelyihez pótlási (javítási) lehetőség kapcsolódik, de csak az egyik pótolható. A pótolható zárthelyi pótlására további lehetőség is van a pótlásra kijelölt időszakban. Javítási céllal írt pótzárthelyi esetén a (javító) pótzárthelyi eredménye felülírja a javítandó zárthelyi eredményét.

  12. Konzultációs lehetőségek Előadások után, valamint előzetes e-mail egyeztetéssel.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom nincs. Az előadások az előadó hasonló című könyvén alapszanak:

  Mérő László: Az érzelmek logikája, p. 341. Tericum Kiadó, 2010.

  Ajánlott irodalom:

  1. Mérő László: Észjárások. Akadémiai Kiadó, Typotex. 1989.
  2. Mérő László: Mindenki másként egyforma. Tericum, 1996
  3. Mérő László: A pénz evolúciója. Tericum. 2007.
  4. Mérő László: Észjárások-Remix. Tericum. 2008.
  5. Mérő László: Az elvek csapodár természete. Tericum. 2008.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  28
  Félévközi készülés órákra  12
  Felkészülés zárthelyire  20
  Házi feladat elkészítése  --
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  --
  Vizsgafelkészülés  --
  Összesen  60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Mérő László, CSc egy. tanár ELTE Pszichológiai Intézet
   Dr. Sallai Gyula, DSc egy. tanár BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék