Mérnöki menedzsment módszerek

A tantárgy angol neve: Engineering Management Methods

Adatlap utolsó módosítása: 2013. július 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Villamosmérnöki szak

BSc képzés

Gazdasági és humán ismeretek

Kötelezően választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAK47   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Sallai Gyula DSc Egyetemi tanár Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
 Abos Imre PhD Egyetemi docens Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
 Kósa Zsuzsanna PhD Egyetemi docens
 Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Alapvető műszaki és gazdasági ismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Kötelező előtanulmányi rend nincs.

A tantárgy nem vehető fel szabadon választható tantárgyként azok által , akik hallgatták a Mérnöki Menedzsment MSc (BMEVITMM112) tantárgyat.

7. A tantárgy célkitűzése

A végzős villamosmérnökök és mérnök informatikusok megismerjék a technológia- és innováció-menedzsment módszereket, a jellemző mérnöki vezetői szerepeket, helyzeteket és eszközöket, lássák az új termékek és technológiák piacra lépésének és piaci elfogadtatásának folyamatát, ezen belül áttekintsék a mérnöki termékfejlesztési, technológiafejlesztési és további innovációs feladatokat. Ehhez felismerjék a szakmai felkészültség, a tudás, a tudás-transzfer és a tájékozódás szerepét a kutató, fejlesztő, tervező és szervező mérnöki munkában. Az életszerű példák felsorakoztatása a sikeres pályakezdést segíti elő.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mérnöki vezetési helyzetek és megoldások

 1. A mérnöki menedzsment funkciója és célkitűzése. Informatikusok és villamosmérnökök szerepe az információs társadalomban. Az információs és kommunikációs szektor szerkezete, gazdasági szerepe. Üzleti prioritások, üzleti érték teremtése.
 2. Vezetés értelmezései, az ügyvezetés sajátosságai, összetevői.
 3. Vállalati informatikai, kommunikációs mérnöki és üzleti funkciók menedzselése. Operatív és stratégiai vezetési feladatok.
 4. Mérnökmenedzsment elvek, modellek és eljárások az információközlés és feldolgozás területén
 5. Műszaki-gazdasági modellezés, optimalizálás
 6. Hálózattervezési, elhelyezési, irányítási, elosztási, ütemezési, erőforrás-menedzselési problémák.
 7. Statisztikus és heurisztikus eljárások a műszaki-gazdasági döntések előkészítésében.

Innováció-menedzsment

 1. Innováció-menedzsment területei, eszközei, intézményei, az innováció támogatásának formái
 2. Jövőorientált technológia-elemzés, technológiai áttörések felismerése, generációváltások menedzselése
 3. Szabványosítás folyamata, szervezetei és hatásai a technológiai piacokon. Az innováció, a verseny és a szabványosítás összefüggései.
 4. Szellemi tulajdonjogok az innovációs folyamatban: műszaki alkotások védelme, áruvédjegyek, szerzői alkotások, szomszédos jogok, adatbázis oltalom.
 5. Technológia- és termékfejlesztés lépései, a piaci elfogadás folyamata, fejlesztési marketing módszerek
 6. Információs és kommunikációs technológiák szerepe a termék- és üzlet¬fejlesztésben, hozzájárulása az értékteremtéshez.
 7. Szervezeti kultúra, szervezeti viselkedés innovatív szervezetekben
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, interaktív kérdezési lehetőséggel.

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi, melyeken a maximálisan megszerezhető pontszám 30 - 30.
    Az érdemjegy megszerzésének feltétele: mindkét zárthelyi megírása legalább 10 - 10 pontos eredménnyel.
b. A vizsgaidőszakban: vizsga nincs, a tantárgy évközi jeggyel zárul.
c.    Elővizsga: nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban mindkét zárthelyihez kapcsolódik pótlási (javítási) lehetőség, de csak az egyik pótolható. A pótolható zárthelyi pótlására további lehetőség is van a pótlásra kijelölt időszakban. Javítási céllal írt pótzárthelyi esetén a (javító) pótzárthelyi eredménye felülírja a javítandó zárthelyi eredményét.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Előadások előtt és után, valamint az oktatók meghirdetett fogadóórájában előzetes, e-mailen keresztül történő egyeztetéssel.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

IEEE Engineering Management Review folyóirat
Murphy, T.: Achieving Business Value from Information Technology, Gartner 2002.
Morel-Guimaraes, L. - Khalil, T.M.- Hosni, Y. A.: Management of Technology. Key success factors for innovation and sustainable development. Elsevier, 2005
Sweiby K.E.: Szervezetek új gazdagsága a menedzselt tudás KJK-Kerszöv 2001
Pakucs J., Papanek G.: Az innovációs folyamatok szervezése. Magyar Innovációs Szövetség, 2006.
Buzás Norbert (szerk.): Innovációmenedzsment a gyakorlatban. Akadémiai kiadó. Bp. 2007
EITO: European Information Technology Observatory, 2005
Bidgoli, H. (szerk.).: The Handbook of Technology management, 3 kötet, Wiley, USA, 2010

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 28
Félévközi készülés órákra

14

Felkészülés zárthelyire 18
Házi feladat elkészítése  -
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  -
Vizsgafelkészülés
Összesen 60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Sallai Gyula DScEgyetemi tanár Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
 Abos Imre PhDEgyetemi docens Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
 Kósa Zsuzsanna PhDEgyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
 Kunsági László
Tudományos mts.
 Távközlési és Médiainformatikai Tanszék