Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérnöki menedzsment módszerek

  A tantárgy angol neve: Engineering Management Methods

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. július 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  BSc képzés

  Gazdasági és humán ismeretek

  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAK47   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Sallai Gyula DSc Egyetemi tanár Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
   Abos Imre PhD Egyetemi docens Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
   Kósa Zsuzsanna PhD Egyetemi docens
   Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető műszaki és gazdasági ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmányi rend nincs.

  A tantárgy nem vehető fel szabadon választható tantárgyként azok által , akik hallgatták a Mérnöki Menedzsment MSc (BMEVITMM112) tantárgyat.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A végzős villamosmérnökök és mérnök informatikusok megismerjék a technológia- és innováció-menedzsment módszereket, a jellemző mérnöki vezetői szerepeket, helyzeteket és eszközöket, lássák az új termékek és technológiák piacra lépésének és piaci elfogadtatásának folyamatát, ezen belül áttekintsék a mérnöki termékfejlesztési, technológiafejlesztési és további innovációs feladatokat. Ehhez felismerjék a szakmai felkészültség, a tudás, a tudás-transzfer és a tájékozódás szerepét a kutató, fejlesztő, tervező és szervező mérnöki munkában. Az életszerű példák felsorakoztatása a sikeres pályakezdést segíti elő.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mérnöki vezetési helyzetek és megoldások

  1. A mérnöki menedzsment funkciója és célkitűzése. Informatikusok és villamosmérnökök szerepe az információs társadalomban. Az információs és kommunikációs szektor szerkezete, gazdasági szerepe. Üzleti prioritások, üzleti érték teremtése.
  2. Vezetés értelmezései, az ügyvezetés sajátosságai, összetevői.
  3. Vállalati informatikai, kommunikációs mérnöki és üzleti funkciók menedzselése. Operatív és stratégiai vezetési feladatok.
  4. Mérnökmenedzsment elvek, modellek és eljárások az információközlés és feldolgozás területén
  5. Műszaki-gazdasági modellezés, optimalizálás
  6. Hálózattervezési, elhelyezési, irányítási, elosztási, ütemezési, erőforrás-menedzselési problémák.
  7. Statisztikus és heurisztikus eljárások a műszaki-gazdasági döntések előkészítésében.

  Innováció-menedzsment

  1. Innováció-menedzsment területei, eszközei, intézményei, az innováció támogatásának formái
  2. Jövőorientált technológia-elemzés, technológiai áttörések felismerése, generációváltások menedzselése
  3. Szabványosítás folyamata, szervezetei és hatásai a technológiai piacokon. Az innováció, a verseny és a szabványosítás összefüggései.
  4. Szellemi tulajdonjogok az innovációs folyamatban: műszaki alkotások védelme, áruvédjegyek, szerzői alkotások, szomszédos jogok, adatbázis oltalom.
  5. Technológia- és termékfejlesztés lépései, a piaci elfogadás folyamata, fejlesztési marketing módszerek
  6. Információs és kommunikációs technológiák szerepe a termék- és üzlet¬fejlesztésben, hozzájárulása az értékteremtéshez.
  7. Szervezeti kultúra, szervezeti viselkedés innovatív szervezetekben
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, interaktív kérdezési lehetőséggel.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi, melyeken a maximálisan megszerezhető pontszám 30 - 30.
      Az érdemjegy megszerzésének feltétele: mindkét zárthelyi megírása legalább 10 - 10 pontos eredménnyel.
  b. A vizsgaidőszakban: vizsga nincs, a tantárgy évközi jeggyel zárul.
  c.    Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban mindkét zárthelyihez kapcsolódik pótlási (javítási) lehetőség, de csak az egyik pótolható. A pótolható zárthelyi pótlására további lehetőség is van a pótlásra kijelölt időszakban. Javítási céllal írt pótzárthelyi esetén a (javító) pótzárthelyi eredménye felülírja a javítandó zárthelyi eredményét.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadások előtt és után, valamint az oktatók meghirdetett fogadóórájában előzetes, e-mailen keresztül történő egyeztetéssel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  IEEE Engineering Management Review folyóirat
  Murphy, T.: Achieving Business Value from Information Technology, Gartner 2002.
  Morel-Guimaraes, L. - Khalil, T.M.- Hosni, Y. A.: Management of Technology. Key success factors for innovation and sustainable development. Elsevier, 2005
  Sweiby K.E.: Szervezetek új gazdagsága a menedzselt tudás KJK-Kerszöv 2001
  Pakucs J., Papanek G.: Az innovációs folyamatok szervezése. Magyar Innovációs Szövetség, 2006.
  Buzás Norbert (szerk.): Innovációmenedzsment a gyakorlatban. Akadémiai kiadó. Bp. 2007
  EITO: European Information Technology Observatory, 2005
  Bidgoli, H. (szerk.).: The Handbook of Technology management, 3 kötet, Wiley, USA, 2010

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire 18
  Házi feladat elkészítése  -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  -
  Vizsgafelkészülés
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Sallai Gyula DScEgyetemi tanár Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
   Abos Imre PhDEgyetemi docens Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
   Kósa Zsuzsanna PhDEgyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
   Kunsági László
  Tudományos mts.
   Távközlési és Médiainformatikai Tanszék