Infokommunikáció laboratórium 1

A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory I.

Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök-informatikus Szak, BSc képzés
Infokommunikáció specializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAC08   0/0/2/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sonkoly Balázs,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Sonkoly Balázs, PhD egyetemi adjunktus TMIT
Dr. Fazekas Péter, PhD tudományos munkatárs HIT
Dr. Gulyás András, PhD egyetemi adjunktus TMIT
Németh Felicián egyetemi tanársegéd TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINinfokommHIT", _) VAGY
Szakirany("AMINinfokommTMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
Szakirany("AMImédiatech", _) VAGY
Szakirany("AMImob", _) VAGY
Szakirany("VIABI-INFC", _) )
ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA366" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMA366", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIA319" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIA319", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMA379" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMA379", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIA323" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIA323", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMAC04" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAC04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Kötelező:

(Szakirany("AMINinfokommHIT", _) VAGY

Szakirany("AMINinfokommTMIT", _) VAGY

Szakirany("AMIinfokom", _)

 

VAGY Training.code=("5NAA8") )

 

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA366" , "jegy" , _ ) >= 2

VAGY

TárgyEredmény("BMEVITMA366", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

 

Ajánlott:

Kommunikációs hálózatok 1-2

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, mérési feladatok megoldásával.

A tantárgyat sikeresen teljesítő hallgató:

  • (K2) megérti és átlátja különböző méretű és típusú IT hálózatok és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások működését és az egyes komponensek szerepét.
  • (K2) megismeri és megérti a mobil hálózatokban a mobilitás támogatásához alkalmazott fontosabb mechanizmusokat, azok teljesítőképességét és korlátait.
  • (K3) képes önállóan kialakítani és üzemeltetni kis- és közepes méretű IT hálózatokat, képes beüzemelni az összes alapvető hálózati szolgáltatást.
  • (K3) megismeri a hálózati mérésekhez és az eredmények értékeléséhez használható eszközöket.
  • (K4) megismeri és használni tudja azokat a „szoftver szerszámokat”, melyek segítségével lokalizálhatók az IT hálózatokban fellépő hibák, képes gyorsan elhárítani a hibás konfigurációkból adódó problémákat.
  • (K3) önállóan tud SDN környezetben egyszerű kontroller alkalmazást fejleszteni.
8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgyban elvégzendő mérések tematikája az alábbi témakörökből kerül ki.

 

A Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken (TMIT) elvégzendő mérések:

 

Linux rendszerek, OpenWRT alapú eszközök, hálózatkezelés, IP alapok

Ismerkedés a laboratóriumi hálózati környezettel, eszközökkel és szoftverekkel. Egyszerű hálózatok építése, konfigurálása, tesztelése.

 

Hálózati funkciók és szoftver segédeszközök, hálózatmenedzsment, Python script nyelv

Hálózati funkciók gyakorlati alkalmazása, vizsgálata, a szükséges szoftver segédeszközök használatának elsajátítása, a Python script nyelv alkalmazása hálózatmenedzsment feladatokra.

 

Software-Defined Networking (SDN), OpenFlow hálózatok

SDN koncepció megismerése, OpenFlow hálózatok konfigurálása, kontroller alkalmazások programozása (pl. POX platformon).

 

Hálózatvirtualizáció, hálózati funkciók virtualizálása (NFV), hatékony csomagkezelés szoftver környezetben

Virtuális hálózatok létrehozása, konfigurálása, új hálózati funkciók szoftveres implementálása (pl. Click) és gyorsítási lehetőségek áttekintése (pl. Netmap, DPDK).

 

A Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) elvégzendő mérések:

 

Mobilitás menedzsment eljárások

A hallgatók valósághű szimulációk segítségével vizsgálják a mobil hálózatokban megvalósítható mobilitás-menedzsment eljárások teljesítőképességét és korlátait.

 

Mobilitás támogatás az Internet Protokollban

A hallgatók valósághű szimulációs vizsgálatokkal vagy valós tesztkörnyezetben részletesen megismerik az IP protokoll mobilitás-támogatási funkcióit, ezek működését és teljesítőképességét.

 

Valós teszthálózati mérések

Egy valós hálózatban a hallgatók tanulmányozzák a kommunikációhoz szükséges folyamatokat, üzenetváltásokat, illetve ezek konfigurációinak hatását vizsgálják.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken (TMIT) és a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) történik 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódóan mérési gyakorlatokat végez mindkét tanszéken. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.

A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet kell beadni.

Az osztályzás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok, a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik a 10. pont szerint.

A laboratóriumi gyakorlatok mellett a hallgatóknak egy nagy házi feladatot is meg kell oldaniuk. Ez egy adott terület részletesebb megismerését igényli, a feladatokat tanórán kívül, önállóan kell kidolgozni. Igény esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy, valamint a nagy házi feladat sikeres teljesítése szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.

A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük:

A mérés megkezdésének feltétele az ellenőrző kérdésekből álló belépő min. 60%-os teljesítése. Ez a méréstől függően beszámíthat a mérés értékelésébe is.

Az egyes mérések értékelése:

Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése. Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó vagy hibás mérési eredmények.

11. Pótlási lehetőségek

Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet a félév során egyeztetett időpontban. A félév során egy pót/javító mérés elvégzésére van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérések anyagát a bevezető előadás és a mérési segédletek tartalmazzák.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra 28
Félévközi készülés órákra 14
Felkészülés zárthelyire -
Házi feladat elkészítése 30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 18
Vizsgafelkészülés -

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Sonkoly Balázs, PhD egyetemi adjunktus TMIT
Dr. Fazekas Péter, PhD tudományos munkatárs HIT
Dr. Gulyás András, PhD egyetemi adjunktus TMIT
Németh Felicián egyetemi tanársegéd TMIT
IMSc tematika és módszer

1. IMSc hallgatóknak külön házi feladatok is kiadásra kerülnek, melyek sikeres teljesítése esetén IMSc pontok kaphatóak.

 

2. A laboratóriumi gyakorlatokon emelt szintű többletfeladatok teljesíthetőek IMSc pontokért.

 

IMSc pontozás

Legfeljebb 15 IMSc pont szerezhető hallgatónként az alábbiak szerint:

 

1. Sikeresen megoldott opcionális házi feladatok: max. 8 IMSc pont.

 

2. Sikeresen megoldott többletfeladat laboratóriumi gyakorlatokon: max. 7 IMSc pont. A többletfeladatokat csak akkor értékeljük, ha az összes többi feladat alapján jelest szerzett a hallgató az adott mérésen.

 

Az IMSc pontokat az IMSc programban részt nem vevő hallgatók is elnyerhetik a fentiek szerint.