Infokommunikáció laboratórium

A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2017. november 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki alapszak

Infokommunikációs rendszerek szakirány

Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMAC07 6 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Orosz Péter,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Horváth György
tanszéki mérnökTMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikációs hálózatok


6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AVINinfokomm", _)
VAGY Szakirany("AVIinfokom", _) )


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA343" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMA343", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, mérési feladatok megoldásával.

8. A tantárgy részletes tematikája - Bevezetés a távközlési labor használatába (1 alkalom)

A mérés bevezeti a hallgatót a távközlési laboratórium használati rendjébe, valamint ismerteti az eszközparkot a mérési utasításban megadott feladatsor végrehajtásán keresztül. A mérés során megismerik a  “Baleset elhárítási és Tűzvédelmi Szabályzat” távközlési laborra vonatkozó kiegészítését is.

- Programfejlesztő eszközök (2 alkalom)

A mérés során a hallgató elsajátítja a hardver közeli, alacsony szintű programfejlesztés eszközeit. Megismeri a fordításhoz használt GNU eszközláncot, és egy egyszerű de moduláris program előállításához szükséges tehnológiai láncot. Sor kerül az elkészült szoftver szerkezetének statikus, illetve futás közbeni dinamikus vizsgálatára is. A hallgató megismerkedik a platform független (cross-platform) fordítással és annak technológiai hátterével. Egy mikrokontroller alapú kommunikációs modul illesztésén és programozásán keresztül megismeri a beágyazott rendszerek moduljainak fejlesztését.

- Adatátvitel hozzáférési hálózaton (1 alkalom)

A mérésen a hallgatók megismerkednek a klasszikus, előfizetői hálózat réz érpárjait felhasználó, digitális előfizetői átviteli rendszerek működésével és vizsgálati módszereivel. A méréseket a hallgatók xDSL mintahálózatban végzik..

- Mérések lokális számítógéphálózaton (2 alkalom)

A mérés magába foglalja egy helyi hálózat Ethernet szegmenseinek fizikai rétegbeli oszcilloszkópos vizsgálatát, valamint a hálózati forgalom monitorozó (WireShark, tcpdump) eszközök használatának készség szintű elsajátítását. A hallgatók menedzselt Ethernet kapcsolók (switch) segítségével alhálózatokat konfigurálnak, ahol a már tanult eszközökkel megfigyelik a konfigurációs és menedzsment forgalmat.

- IP telefónia (1 alkalom)

A mérés célja megismertetni a hallgatókat a VoIP hálózatok tipikus építőelemeivel, a VoIP kapcsolatok vezérlésével, beszédkódoló  típusokkal, átjárókkal. A mérés alkalmával VoIP mintahálózatot építenek fel és konfigurálnak, méréseket végeznek a VoIP hálózaton átvitt beszélgetéseken.

- Médiakódolás és átvitel (2 alkalom)

A mérés célja, hogy mozgókép- és hangkódolási eljárások segítségével megismertesse a hallgatókat a QoS és QoE fogalmakkal. A mérés keretében többféle mozgókép- és hangkódolót vizsgálnak meg és megfigyelik a kódolás paraméterei közötti összefüggéseket, a tipikus kódolási hatásokat. A mérés második felében videó és hang folyamok átvitelét vizsgálják a hálózati elemek és más forgalmak hatásainak kitéve. Megtanulják miként működnek a hálózati eszközökön beállítható QoS paraméterek.

- G-PON - Gigabites Passzív Optikai Hálózatok (2 alkalom)

A mérés célja hogy megismertesse a hallgatókat a laboratórium G-PON hálózatának felépítésével, és működtetésével a mérési utasításban megadott feladatsor végrehajtásán keresztül, amely egy minimális 3Play (gyors internet, telefónia, televízió) szolgáltatást hivatott kiépíteni az előfizetői oldal számára.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai (TMIT) Tanszékeken történik 3 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.

A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

 

A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet és mérési beszámolót kell beadni.

 

Az osztályzás a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek és beszámolók alapján történik a 10. pont szerint.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.

A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.

A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése.

Az egyes mérések értékelése:

Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése. Az eredmények kiértékelése

Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények

11. Pótlási lehetőségek

Pótmérés fejenként egyszeri alkalommal, a szorgalmi időszakban történhet az előzetesen kihirdetett időpontokban.

12. Konzultációs lehetőségek

A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása78
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Horváth György

tanszéki mérnök

TMIT, BME

IMSc tematika és módszer

Az IMSc hallgatók számára a tananyaghoz kapcsolódó készségek és kompetenciák mélyebb elsajátítását a kijelölt mérésekhez kapcsolódó kiegészítő feladatok és az ezek megoldásához nyújtott mérésvezetői támogatás biztosítja.

IMSc pontozás

A tárgyból IMSc pontok csak jeles félévközi eredmény esetén járnak. A tárgyból mindösszesen 20 IMSc pont szerezhető a kijelölt 5 mérés kiegészítő feladatának elvégzésével és dokumentációjával (mérésenként

4-4 pont).

 

Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.