Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikáció laboratórium

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAC07 6 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Orosz Péter,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Horváth György
  tanszéki mérnökTMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikációs hálózatok


  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVINinfokomm", _)
  VAGY Szakirany("AVIinfokom", _) )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA343" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMA343", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, mérési feladatok megoldásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája - Bevezetés a távközlési labor használatába (1 alkalom)

  A mérés bevezeti a hallgatót a távközlési laboratórium használati rendjébe, valamint ismerteti az eszközparkot a mérési utasításban megadott feladatsor végrehajtásán keresztül. A mérés során megismerik a  “Baleset elhárítási és Tűzvédelmi Szabályzat” távközlési laborra vonatkozó kiegészítését is.

  - Programfejlesztő eszközök (2 alkalom)

  A mérés során a hallgató elsajátítja a hardver közeli, alacsony szintű programfejlesztés eszközeit. Megismeri a fordításhoz használt GNU eszközláncot, és egy egyszerű de moduláris program előállításához szükséges tehnológiai láncot. Sor kerül az elkészült szoftver szerkezetének statikus, illetve futás közbeni dinamikus vizsgálatára is. A hallgató megismerkedik a platform független (cross-platform) fordítással és annak technológiai hátterével. Egy mikrokontroller alapú kommunikációs modul illesztésén és programozásán keresztül megismeri a beágyazott rendszerek moduljainak fejlesztését.

  - Adatátvitel hozzáférési hálózaton (1 alkalom)

  A mérésen a hallgatók megismerkednek a klasszikus, előfizetői hálózat réz érpárjait felhasználó, digitális előfizetői átviteli rendszerek működésével és vizsgálati módszereivel. A méréseket a hallgatók xDSL mintahálózatban végzik..

  - Mérések lokális számítógéphálózaton (2 alkalom)

  A mérés magába foglalja egy helyi hálózat Ethernet szegmenseinek fizikai rétegbeli oszcilloszkópos vizsgálatát, valamint a hálózati forgalom monitorozó (WireShark, tcpdump) eszközök használatának készség szintű elsajátítását. A hallgatók menedzselt Ethernet kapcsolók (switch) segítségével alhálózatokat konfigurálnak, ahol a már tanult eszközökkel megfigyelik a konfigurációs és menedzsment forgalmat.

  - IP telefónia (1 alkalom)

  A mérés célja megismertetni a hallgatókat a VoIP hálózatok tipikus építőelemeivel, a VoIP kapcsolatok vezérlésével, beszédkódoló  típusokkal, átjárókkal. A mérés alkalmával VoIP mintahálózatot építenek fel és konfigurálnak, méréseket végeznek a VoIP hálózaton átvitt beszélgetéseken.

  - Médiakódolás és átvitel (2 alkalom)

  A mérés célja, hogy mozgókép- és hangkódolási eljárások segítségével megismertesse a hallgatókat a QoS és QoE fogalmakkal. A mérés keretében többféle mozgókép- és hangkódolót vizsgálnak meg és megfigyelik a kódolás paraméterei közötti összefüggéseket, a tipikus kódolási hatásokat. A mérés második felében videó és hang folyamok átvitelét vizsgálják a hálózati elemek és más forgalmak hatásainak kitéve. Megtanulják miként működnek a hálózati eszközökön beállítható QoS paraméterek.

  - G-PON - Gigabites Passzív Optikai Hálózatok (2 alkalom)

  A mérés célja hogy megismertesse a hallgatókat a laboratórium G-PON hálózatának felépítésével, és működtetésével a mérési utasításban megadott feladatsor végrehajtásán keresztül, amely egy minimális 3Play (gyors internet, telefónia, televízió) szolgáltatást hivatott kiépíteni az előfizetői oldal számára.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai (TMIT) Tanszékeken történik 3 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.

  A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

   

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet és mérési beszámolót kell beadni.

   

  Az osztályzás a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek és beszámolók alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.

  A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése.

  Az egyes mérések értékelése:

  Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

  Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése. Az eredmények kiértékelése

  Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótmérés fejenként két alkalommal, a szorgalmi időszakban történhet az előzetesen kihirdetett időpontokban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása78
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth György

  tanszéki mérnök

  TMIT, BME

  IMSc tematika és módszer

  Az IMSc hallgatók számára a tananyaghoz kapcsolódó készségek és kompetenciák mélyebb elsajátítását a kijelölt mérésekhez kapcsolódó kiegészítő feladatok és az ezek megoldásához nyújtott mérésvezetői támogatás biztosítja.

  IMSc pontozás

  A tárgyból IMSc pontok csak jeles félévközi eredmény esetén járnak. A tárgyból mindösszesen 20 IMSc pont szerezhető a kijelölt 5 mérés kiegészítő feladatának elvégzésével és dokumentációjával (mérésenként

  4-4 pont).

   

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.