Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gazdálkodási információmenedzsment

  A tantárgy angol neve: Information Management for Business Administration

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2021. december 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus alapképzés Vállalatirányítási rendszerek szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAC01 6 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kósa Zsuzsanna Mária,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://elearning.tmit.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

   Dr. Kósa Zsuzsanna PhD

   egy. docens

   TMIT

   Dr. Villányi Balázs

   egy. adjunktus

   ETT

  Török Marianna
  egy. tanársegéd
  ETT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Vállalatirányítási rendszerek, Adatbázisok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIvállinfr", _)

  VAGY Training.code=("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA381" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMA381", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETAC09" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETAC09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  (K2) Megértetni a gazdálkodást meghatározó külső tényezőket és belső igényeket és a gazdálkodási tény-rögzítés logikáját

  (K2) A felhasználó oldaláról bemutatni vállalati gazdálkodásban használt értékkezelési és - feldolgozási módszereket.

  (K3) Felhasználói élményt nyújtani gazdálkodási rendszerek használatában, kezelési felületekben, adatstruktúrák feltárásában.

   

  A tantárgyat sikeres teljesítő hallgató képes lesz:

  (K2) Megérteni a gazdálkodás logikáját és a gazdálkodáshoz szükséges adat-rendszerek komplexitását.

  (K3) Az elméleti alapozás után, készséget szereznek gazdálkodási rendszerek használatában, gazdálkodási adatbázisok tervezésében, információ-feldolgozási algoritmusok fejlesztésében.

  (K2) Megérteni a kontrolling elemzésekhez szükséges informatikai- és adatkezelési feladatokat.

  (K3) Számszerű szituációk elemzésével megérteni a gazdasági szereplők és intézmények információs elvárásait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.     Gazdálkodó szervezetek vagyoni-, jövedelmi- és pénzügyi helyzetének követése.

  2.     A gazdálkodási információszolgáltatás: könyvvezetés, nyilvántartások, jelentések, bizonylatolás, iktatás.

  3.     Gyakorlat: Egy gyakorlati informatikai rendszer megismerése, számlatükör, könyvelési napló, partnernyilvántartás

  4.     Gazdálkodási tranzakciók, analitikus nyilvántartások, eszközök, források.

  5.     Bevételek és ráfordítások elszámolása, szokásos és rendkívüli események.

  6.     Gyakorlat: Egy vállalkozás nyilvántartásainak megalapozása, bizonylatok iktatása, banki kivonat tartalma, vétel és eladás elszámolása.

  7.     Vagyonleltár, tárgyi eszközök számbavétele, értéke, értékcsökkenési leírások, amortizációs politika és hatásai.

  8.     Beruházási döntések előzetes számításai, vagyonértékelési eljárások, készletkezelés.

  9.     Gyakorlat: Tárgyi eszköz beruházás elszámolása: aktiválás, értékcsökkenés.

  10.  Állami jövedelmek, adótípusok, adófizetés, Általános Forgalmi Adó elszámolása

  11.  Bérek, járulékok rendszere, elszámolása, társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerek

  12.  Gyakorlat: Általános forgalmi adó nyilvántartása, pénzügyi összerendezés

  13.  Eredménykimutatás, Mérleg kimutatás, beszámolók.

  14.  Cash flow kimutatás, likviditás- tervezés.

  15.  Gyakorlat: Bérfizetés, kapcsolódó adók és járulékok elszámolása

  16.  Vezetői számvitel, önköltségszámítás, mutatószám rendszerek

  17.  Üzleti tervezés, terv-tény összehasonlítás, idősorok, gyűjtések

  18.  Gyakorlat: Mérleg, eredmény kimutatás

  19.  Vezetői jelentésrendszerek, üzleti érték és üzleti jelentés.

  20.  Kontrolling alapelve és gyakorlata, az informatikus szerepe.

  21.  Gyakorlat: Éves zárás-nyitás, összerendezés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és laboratóriumi foglalkozás.

  Minden 2 előadást (amelyeken interaktív kérdezési lehetőség van)

  1 laboratóriumi jellegű gyakorlat követ 2x45 perces kiméretben, melyen egy konkrét számítógépes rendszert kell tanulmányozni, majd algoritmus-elemeket kell kielemezni. A laboratóriumi foglalkozásokon jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az óra végén kell beadni.

  10. Követelmények

  a.            A szorgalmi időszakban:         

  -  A gyakorlatokon a jelenlétet és az előzetes felkészülést rövid beugró feladattal ellenőrizzük, amit IGEN/NEM szinten értékelünk. Az elkészített jegyzőkönyveket is IGEN/NEM szinten értékeljük. Kettő vagy több hiányzás, nem teljesített, ill. nem pótolt gyakorlat esetén a hallgató nem kap aláírást.

  -  Egy db zárthelyi kell megírni, amely egyaránt épít az elméletre és a gyakorlatok anyagára. A zárthelyi pontozása 0-20 pont között terjed. Az aláírás megszerzésének további feltétele a zárthelyi elégségesre (minimum 40%-ra) történő megírása.

  b.           A vizsgaidőszakban: vizsga, kb. 1 órás írásbeli vizsga, amely az elméletre és a gyakorlatra egyaránt épít. (Megszerezhető pontszám 30 pont.)

  c.            A jegy megállapításának módja: 12 pontot (40%-ot) elérő vagy jobb vizsgadolgozat esetén az írásbeli vizsga pontszáma (max. 30 pont) és a zárthelyik összpontszáma (max. 20 pont) együttesen számít be a jegybe. Elégséges osztályzat 20 ponttól (40%-tól) kapható. 12 pontnál gyengébb vizsgadolgozat elégtelen vizsgajeggyel jár.

  Megjegyzés: Ha valaki az aláírást és a vizsgát nem azonos félévben szerzi meg, a félév során szerzett pontszám már nem vehető figyelembe, és a vizsgán szerzett pontszám duplázódik.

  11. Pótlási lehetőségek

  Szorgalmi időszakban egy pótzárthelyi időpontban, a ZH pótolható.

  Két hiányzás vagy elégtelen teljesítés esetén, az egyik laborgyakorlat pótolható, legkésőbb a pótlási héten, díjköteles pótlásként.

  A pótlási héten aláíráspótló vizsga tehető, amennyiben a laborgyakorlatok teljesítése megvan, de a ZH nem volt sikeres.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadások előtt és után, és egyeztetés alapján az oktatók fogadóórájában

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók megkapják a kivetített slideokat, ezenkívül a gyakorlatokhoz írásos útmutató készül.

  Ajánlott irodalom:

  Borgulya István · Dobay Péter: Gazdasági ​informatika II. Információrendszerek, információmenedzsment PTE KTK, Pécs, 2007 ISBN: 9789636421809

  Dr. Sztanó Imre: A számvitel alapjai Budapest, Perfekt 2013 ISBN: 9789633948217

  Bognár Zsoltné: Vállalkozások 1. - Vállalkozási ismeretek ISBN: 978-963-16-60 Műszaki Kiadó Budapest, 2008

  Bognár Zsoltné: Vállalkozások 2. - Vállalkozások gazdálkodása Gyártói kód: MK-6071-5 Műszaki Kiadó Budapest, 2010

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Felkészülés órákra
   14
  Felkészülés gyakorlatra 14
  Felkészülés zárthelyire 16
  Házi Feladat   0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   0
  Vizsgafelkészülés 34
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Dr. Kósa Zsuzsanna PhD egyetemi docens

   

   

   TMIT