Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbázisok laboratórium

  A tantárgy angol neve: Databases Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. január 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMAB02 4 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.db.bme.hu/targyak/szoftver-laboratorium-5
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gajdos Sándor

  t. docens

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Marton József

  tudományos segédmunkatárs

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A programozás alapjai 2-3.,

  Adatbázisok (VITMAB00)

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVITMAB00" , "aláírás" , _ ) = -1


  ÉS NEM (TárgyEredmény("BMEVITMA308", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVITMA308", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVITMAB04" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény("BMEVITMAB04", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVITMAB04", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tantárgyat célszerűen csak azok vegyék fel, akiknek teljesített kreditük is van az Adatbázisok c. tantárgyból, valamint teljesítették a Programozás alapjai 3., Java alkalmazások fejlesztése témakörű tantárgyat is.
  7. A tantárgy célkitűzése Gyakorlati és technológiai ismeretek nyújtása az adatbázis-kezelés egyes témaköreiből.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. gyakorlat: Az Oracle rendszer Az Oracle adatbázisának logikai-fizikai felépítése. Kapcsolat a logikai és fizikai felépítés között. A rendszer működése. Az Oracle biztonsága és üzemeltetése. Az SQL Developer. A szerverpéldány beállításai. Az adatbázis tartalmának kezelése. Alapvető biztonsági beállítások. Fizikai tárolási paraméterek.

  2. gyakorlat: Az SQL nyelv A nyelv definíciója. Táblák létrehozása, törlése. Adatok bevitele, törlése, módosítása. Lekérdezések. Indexek. Jogosultságok definiálása. Tábladefiníciók módosítása. Tranzakciók. Párhuzamos hozzáférés szabályozása. Konzisztenciafeltételek.

  3. gyakorlat: Kliens-szerver architektúrájú alkalmazásfejlesztés Adatbázis-kezelés kliens-szerver architektúrában. A JDBC API. A programozói felület felépítése. Adatbázis kapcsolatok menedzsmentje. SQL utasítások végrehajtása. Eredménytáblák kezelése. Hibakezelés. Tranzakciókezelés. Adatbázis információk.

  4. gyakorlat: Adatbázis-alkalmazások készítése SOA szemlélettel REST architektúrában, Python es AJAX környezetben. A REST fő követelményei, komponens-típusai. Kliensek és szerverek lehetséges implementálási környezetei. Szerver, mint másik szolgáltatás fogyasztója. Kérdés- és válaszdokumentumok JSON formában. A Python nyelv alapjai: szintaxis, vezérlési és program-strukturálási szerkezetek. A Python adatbázis-elérési API főbb elemei.

  5. gyakorlat: XML alapú alkalmazásfejlesztés XML dokumentumok felépítése. Elemek és címkék. Szerkezet. Attribútumok. Helyettesítő szekvenciák. Névterek. XML dokumentumok létrehozása XSQL sablonokkal. Paraméterkezelés XSQL sablonokban. Az XSL transzformáció. Xpath kifejezések. XSL stíluslapok hozzárendelése XML dokumentumokhoz. Elágazások és változók XSL stíluslapokon. XSLT sablonok. Sablonok rekurzív feldolgozása. Többször felhasználható nevesített sablonok. Stíluslapok tagolása. 

  6. gyakorlat: Dinamikus weboldalak előállítása PHP-vel A PHP működése, PHP alapismeretek, PHP szkriptek. Típusok, változók, operátorok, tömbök. Kiírás. Vezérlési szerkezetek. Függvénydefiníciók. Előre definiált változók. A fontosabb Oracle függvények.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Egyéni felkészülés a kiadott ill. a megjelölt segédanyagok alapján, majd konzultáció, feladatmegoldás. A témák a fenti sorrendben egymás után, külön csoportbeosztás szerint, folyamatosan kerülnek feldolgozásra. A hallgatók egyéni munkát végeznek a laborban, amelyet tapasztalt laborvezetők segítenek. Az aktuális laborbeosztás és a tárggyal kapcsolatos minden egyéb információ a tantárgy tanszéki weboldalán található.

  A tárgy teljesítéséhez - a Neptunban történő felvételekor - meghatározott időpontokhoz rendelt csoportokba kell jelentkezni. A regisztrációs hét végétől kezdődően a hallgató a csoportját már nem változtathatja meg.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  • Önálló munkavégzés a rendelkezésre bocsátott segédanyagok alapján, a laborvezetők útmutatása és segítsége mellett. Ehhez előzetes otthoni felkészülés szükséges. A készületlen hallgatókat a laborvezető ismétlésre kötelezi. Készületlennek minősíthető a hallgató akkor is, ha nem ismeri az Adatbázisok tárgyban tanult elmélet kapcsolódó részeit.
  • A hallgatók munkáját a laborvezető tanár konzultálja és értékeli, amelybe a laborokon mutatott felkészültség és aktivitás hangsúlyozottan beleszámít. A hallgató minden egyes laboratóriumi gyakorlatra külön osztályzatot kap. Valamennyi laboratóriumi gyakorlatnak az eredményes elvégzése szükséges feltétele a gyakorlati osztályzat megszerzésének.
  • A jelenlétet a laborvezetők minden alkalommal ellenőrzik és dokumentálják.
  • A félév végi eredmény kialakításánál a leggyengébb - de legalább elégséges - eredményt nem vesszük figyelembe. Minden laboratóriumi foglalkozásról a kiadott útmutató alapján, illetve a laborvezető által előírtak szerint kell elkészíteni és beadni a dokumentációt. Eredményesnek csak a megfelelően dokumentált munka fogadható el.

  A vizsgaidőszakban:
  Pótlási lehetőség a vizsgaidőszakban nincs. A félév gyakorlati jeggyel zárul, amely kiszámításához átlagot képezünk a kapott osztályzatokból a legrosszabb eredmény elhagyása után, és az így kapott értéket kerekítjük.

  11. Pótlási lehetőségek

  Minden laboratóriumi gyakorlat két héten keresztül kap támogatást. Ha a hallgató a számára kijelölt időpontban a gyakorlaton részt venni nem tud, akkor lehetősége van ezen a két hetes időablakon belül más csoportban is pótlás jelleggel elvégeznie a mérést. Ehhez a pótlás helyét és idejét az érintett másik laborvezetővel is és a saját laborvezetőjével is előzetesen írásban le kell egyeztetnie annak érdekében, hogy a pótlás során a reguláris feltételek biztosíthatók legyenek.

  Ha valamely laboratórumi gyakorlat elégtelen minősítése miatt van szükség ismétlésre, akkor erre a laborvezetővel egyeztetett módon, a félév során egyetlen gyakorlattal kapcsolatban van csak lehetőség (tipikusan a félév végén, pótmérés keretében).

  12. Konzultációs lehetőségek A laborgyakorlatokon, illetve az ott meghirdetett formában, valamint a konzultációs célú levelezési listán keresztül.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Gajdos S. (szerk): Adatbázisok laboratórium. BME-TMIT, 1995-2016., ld. a tárgy honlapján
  2. Ullmann, JD, Widom, J., Garcia-Molina, H. Adatbáziskezelő-rendszerek megvalósítása. Panem, 2001.
  3. Sokszorosított segédletek, webdokumentációk.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra24
  Félévközi készülés órákra36
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gajdos Sándor

  t. docens

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  IMSc tematika és módszer

  Az IMSc képzés hallgatói külön csoportokban/kurzusokban vesznek részt a laboratóriumi foglalkozásokon, amelyek kifejezetten arra építenek, hogy a felkészülési anyagokban leírtakat a hallgatók megértették, csupán tisztázó kérdésekre válaszolva van értelme azokat újra elővenni. Az IMSc laborokat kifejezetten erre készülő laborvezetők tartják. Tekintettel arra, hogy az IMSc képzés elsősorban az elmélyülést kívánja támogatni, nem több, hanem más feladatok közös megoldása tervezett, a labor jellege által meghatározott egymásraépülések követelményeit is figyelembe véve. A laborvezetők gondolkodtató kérdéseket is adnak fel részben helyszíni, részben pedig otthoni végiggondolásra. 

   

  IMSc pontozás

  Egy-egy laboratóriumi gyakorlat keretében úgy lehet IMSc pontokat szerezni, hogy ehhez

  -          el kell érni a 85%-os jeles szintet az "i" jelű (nehezebb) feladatok megoldása nélkül, valamint

  -          az "i" jelű feladatokból is kell pontokat szerezni.

  Az értékelés során a 85%-osnál nagyobb teljesítmény százalékpontonként 1 IMSc pontot ér, de legfeljebb csak 10-et. A többletteljesítményt a félév végén a laborok között átlagolva adódik ki a végső IMSc pont A jeleshez szükséges pontszám elérésébe az "i" jelű feladat(ok) pontszáma(i) is beszámítható(k), de ebben az esetben a jeles feletti teljesítményért már nem jár IMSc pont.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.