Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus Szak, BSc.
Vállalati információs rendszerek szakirány
Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA387 6 0/0/4/f 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kósa Zsuzsanna Mária,
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Kósa Zsuzsanna PhD egy. adjunktus TMIT
 Dr. Szűcs Gábor PhD egy. adjunktus TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Üzleti jog, Szoftvertechnológia, Adatbázisok, Információs rendszerek üzemeltetése, Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIvállinfr", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Nem különbözik a szakirányba kerülés feltételeitől.

7. A tantárgy célkitűzése

A Vállalati információs rendszerek szakirányhoz kapcsolódóan a komplex mérnöki feladatokat oldanak meg hallgatók, egyéni vagy kiscsoportos formában, közvetlen oktatói konzultációval. A korszerű diszciplínák megismerésével, a módszerek gyakorlati alkalmazásával így öntevékenyen szereznek szintetizáló tudást. A téma egy felajánlott kínálati listából szabadon választható.A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek lesznek kiegészítő modulok, funkciók tervezésére és implementálására.

8. A tantárgy részletes tematikája

A téma a tárgyfelelős tanszék koordinálásával szabadon választható.

Tématerületek:

-Technológiai prognóziskészítés, hatáselemzés, jövőkutatás

-Kutatás- fejlesztés és innováció kezelés módszerei

-Stratégiai elemzések módszerei és információs alapjai

-Tervezési- és kontrolling folyamatok rendszere és információ kezelése

-Tudás-menedzsment rendszerek kialakítása

-Döntéstámogatási módszerek, döntéstámogatás a felső vezetésben

-Szimulációval segített termelésirányítás

-Mesterséges intelligenciával segített gyártósorok szimulációja

-Logisztikai feladatok modellezése és megoldása

A témák többsége szakdolgozat keretében is folytatható.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A félév során a hallgatóknak a választott feladatot önállóan kell megoldaniuk egy témavezető irányítása mellett. A megoldott feladatban, az elvégzett munkában önálló alkotásnak kell lennie (pl. megírt program, elkészített rendszerterv vagy más terv, végig vitt paraméterezés és kellő átgondolást igénylő mintapélda).

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy.      
  A laboratóriumi foglalkozásokon a témavezetővel egyeztetett időpontban és helyen kell megjelenni, és a kiadott munkát elvégezni, az eredményekről beszámolni.

Félévközi követelmény:

  • Az óraterheléssel arányos munka elvégzése, a témától függő arányban az egyetemen vagy más munkahelyen.
  • Írásos beszámoló készítése az elvégzett munkáról. Terjedelme 30-50 oldal.
   Felépítése: irodalmazás vagy a feladat megoldásához alkalmazott rendszer összefoglalója, saját munka leírása, irodalomjegyzék.
  • Szóbeli beszámoló: a beszámoltató szekció munkájában való részvétel, és a saját beszámoló megtartása 10 percben, PowerPointos prezentáció segítségével.
  • A félévközi jegyet a beszámoltató bizottság határozza meg: a témavezető értékelése szerint a félévközben elvégzett munka színvonala, valamint az írásos beszámoló és a szóbeli beszámoló színvonala alapján.
 • Nem kaphat félévközi jegyet az, aki
  • 1. a kiadott feladatot nem készítette el legalább elégséges szinten, vagy
  • 2. a szóbeli beszámoló időpontja előtt 6 munkanappal nem adta be az írásos beszámolóját ill. az nem volt elfogadható színvonalú, vagy
  • 3. a szóbeli beszámolóját nem tartotta meg, ill. az nem volt elégséges színvonalú.
 • A vizsgaidőszakban: nincs.
 • Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

A félév során a hiányzás a témavezetővel egyeztetett módon pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Tanszéki beosztás szerint, és a laboratóriumi foglalkozások alatt.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező irodalom nincs. A hallgató által választott témához a témavezető jelöli ki a kötelezően feldolgozandó ill. az ajánlott irodalmat.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra

 40

Félévközi készülés órákra

 -

Felkészülés zárthelyire  -
Választott feladat megoldása

160

Irásbeli beszámoló elkészítése

 30

Szóbeli beszámoló, felkészülés és megtartás 10
Összesen

240

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Kósa Zsuzsanna PhD egy. adjunktus TMIT
 Dr. Szűcs Gábor PhD egy. adjunktus TMIT