Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak, BSc.
  Vállalati információs rendszerek szakirány
  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA387 6 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kósa Zsuzsanna Mária,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Kósa Zsuzsanna PhD egy. adjunktus TMIT
   Dr. Szűcs Gábor PhD egy. adjunktus TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Üzleti jog, Szoftvertechnológia, Adatbázisok, Információs rendszerek üzemeltetése, Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIvállinfr", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nem különbözik a szakirányba kerülés feltételeitől.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A Vállalati információs rendszerek szakirányhoz kapcsolódóan a komplex mérnöki feladatokat oldanak meg hallgatók, egyéni vagy kiscsoportos formában, közvetlen oktatói konzultációval. A korszerű diszciplínák megismerésével, a módszerek gyakorlati alkalmazásával így öntevékenyen szereznek szintetizáló tudást. A téma egy felajánlott kínálati listából szabadon választható.A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek lesznek kiegészítő modulok, funkciók tervezésére és implementálására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A téma a tárgyfelelős tanszék koordinálásával szabadon választható.

  Tématerületek:

  -Technológiai prognóziskészítés, hatáselemzés, jövőkutatás

  -Kutatás- fejlesztés és innováció kezelés módszerei

  -Stratégiai elemzések módszerei és információs alapjai

  -Tervezési- és kontrolling folyamatok rendszere és információ kezelése

  -Tudás-menedzsment rendszerek kialakítása

  -Döntéstámogatási módszerek, döntéstámogatás a felső vezetésben

  -Szimulációval segített termelésirányítás

  -Mesterséges intelligenciával segített gyártósorok szimulációja

  -Logisztikai feladatok modellezése és megoldása

  A témák többsége szakdolgozat keretében is folytatható.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A félév során a hallgatóknak a választott feladatot önállóan kell megoldaniuk egy témavezető irányítása mellett. A megoldott feladatban, az elvégzett munkában önálló alkotásnak kell lennie (pl. megírt program, elkészített rendszerterv vagy más terv, végig vitt paraméterezés és kellő átgondolást igénylő mintapélda).

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy.      
   A laboratóriumi foglalkozásokon a témavezetővel egyeztetett időpontban és helyen kell megjelenni, és a kiadott munkát elvégezni, az eredményekről beszámolni.

  Félévközi követelmény:

   • Az óraterheléssel arányos munka elvégzése, a témától függő arányban az egyetemen vagy más munkahelyen.
   • Írásos beszámoló készítése az elvégzett munkáról. Terjedelme 30-50 oldal.
    Felépítése: irodalmazás vagy a feladat megoldásához alkalmazott rendszer összefoglalója, saját munka leírása, irodalomjegyzék.
   • Szóbeli beszámoló: a beszámoltató szekció munkájában való részvétel, és a saját beszámoló megtartása 10 percben, PowerPointos prezentáció segítségével.
   • A félévközi jegyet a beszámoltató bizottság határozza meg: a témavezető értékelése szerint a félévközben elvégzett munka színvonala, valamint az írásos beszámoló és a szóbeli beszámoló színvonala alapján.
  • Nem kaphat félévközi jegyet az, aki
   • 1. a kiadott feladatot nem készítette el legalább elégséges szinten, vagy
   • 2. a szóbeli beszámoló időpontja előtt 6 munkanappal nem adta be az írásos beszámolóját ill. az nem volt elfogadható színvonalú, vagy
   • 3. a szóbeli beszámolóját nem tartotta meg, ill. az nem volt elégséges színvonalú.
  • A vizsgaidőszakban: nincs.
  • Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során a hiányzás a témavezetővel egyeztetett módon pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Tanszéki beosztás szerint, és a laboratóriumi foglalkozások alatt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom nincs. A hallgató által választott témához a témavezető jelöli ki a kötelezően feldolgozandó ill. az ajánlott irodalmat.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

   40

  Félévközi készülés órákra

   -

  Felkészülés zárthelyire  -
  Választott feladat megoldása

  160

  Irásbeli beszámoló elkészítése

   30

  Szóbeli beszámoló, felkészülés és megtartás 10
  Összesen

  240

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Kósa Zsuzsanna PhD egy. adjunktus TMIT
   Dr. Szűcs Gábor PhD egy. adjunktus TMIT