Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gazdálkodási információmenedzsment

  A tantárgy angol neve: Information Management for Business Administration

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak, BSc.

  Vállalati információs rendszerek szakirány

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA381 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kósa Zsuzsanna Mária,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás. Tanszék, Int.:
   Dr. Kósa Zsuzsanna PhD egy. adjunktus TMIT
   Dr. Szűcs Gábor PhD egy. adjunktus TMIT
   Dr. Szikora Béla PhD egy. docens Elektronikai Technológia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Vállalatirányítási rendszerek, Adatbázisok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIvállinfr", _)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAC01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Bemutatni a gazdálkodó szervezetek típusait, a gazdálkodást meghatározó külső tényezőket és belső igényeket. A gazdálkodás felhasználó oldaláról bemutatja az értékkezelési és - feldolgozási módszereket.

  Megszerezhető készségek, képességek: A hallgatók gyakorlatorientált és vezetői léptékű ismereteket kapnak a gazdálkodás logikájáról. Az elméleti alapozás után, esetpéldákon keresztül készséget szereznek információ-feldolgozási algoritmusok fejlesztésében, gazdálkodási adatbázisok tervezésében, kontrolling végrehajtásában és terv-tény eltérések elemezésében.


   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Gazdálkodási információmenedzsment tantárgy célkitűzése, fogalmi rendszere.

  2. Gazdálkodó szervezetek vagyoni-, jövedelmi- és pénzügyi helyzetének követése.

  3. A gazdálkodási információszolgáltatás: könyvvezetés, nyilvántartások, jelentések.

  4. Gyakorlat: Egy vállalkozás nyilvántartásainak megalapozása, partnernyilvántartás, számlatükör,       könyvelési napló

  5. Gazdálkodás elemi eseményei, bizonylatolás, iktatás.

  6. Gazdálkodási tranzakciók, analitikus nyilvántartások, eszközök, források.

  7. Bevételek és ráfordítások elszámolása, szokásos és rendkívüli események.

  8. Gyakorlat: Bizonylatok iktatása, banki kivonat tartalma, vétel és eladás elszámolása.

  ELSŐ ZÁRTHELYI

  9. Vagyonleltár, tárgyi eszközök számbavétele, értéke.

  10. Értékcsökkenési leírások, amortizációs politika és hatásai.

  11. Beruházási döntések előzetes számításai.

  12. Gyakorlat: Tárgyi eszköz beruházás elszámolása: aktiválás, értékcsökkenés.

  13. Vagyonértékelési eljárások, vezetői számvitel.

  14. Adótípusok, adófizetés, adó-optimalizálás.

  15. Bérek, járulékok, hitelek elszámolása.

  16. Gyakorlat: Általános forgalmi adó nyilvántartása, pénzügyi összerendezés

  MÁSODIK ZÁRTHELYI

  17. Eredménykimutatás.

  18. Mérleg kimutatás, beszámolók.

  19. Cash flow kimutatás és tervezés.

  20. Gyakorlat: Adók, hitel, bérfizetés elszámolása

  21. Mutatószám rendszerek, opercionalizálás, idősorok, gyűjtések.

  22. Üzleti tervezés, terv-tény összehasonlítás.

  23. Üzleti elemzés, döntés-előkészítés.

  24. Gyakorlat: Mérleg, eredmény kimutatás

  HARMADIK ZÁRTHELYI

  25. Vezetői jelentésrendszerek, üzleti érték és üzleti jelentés.

  26. Kontrolling alapelve és gyakorlata, az informatikus szerepe.

  27. Gyakorlat: Döntés-előkészítési esetpélda: két változat kiszámítása, döntési szempontok


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és laboratóriumi foglalkozás.

  Minden 3 előadást (amelyeken interaktív kérdezési lehetőség van)

  1 laboratóriumi foglalkozás követ 2x45 perces kiméretben, melyen egy konkrét számítógépes rendszert kell tanulmányozni, majd algoritmus-elemeket kell fejleszteni. A laboratóriumi foglalkozásokon jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az óra végén kell

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:

  -  A laboratóriumi foglalkozásokon a jelenlétet ellenőrizzük, az elkészített jegyzőkönyveket IGEN/NEM szinten értékeljük. 2 hiányzás vagy elégtelen teljesítés esetén a hallgató nem kap aláírást.

  -  Három db zárthelyi kell megírni, amely egyaránt épít az elméletre és a gyakorlatok anyagára. Az aláírás megszerzésének további feltétele: mindhárom zárthelyi elégségesre történő megírása.

  • A vizsgaidőszakban: vizsga, kb. 1 órás írásbeli vizsga, szóbeli kiegészítési lehetőséggel, amely az elméletre és a gyakorlatra egyaránt épít. (Megszerezhető pontszám 30 pont.)
  • A jegy megállapításának módja: 16 pontot elérő vagy jobb vizsgadolgozat esetén az írásbeli vizsga pontszáma (max 30 pont) és a zárthelyik összpontszámának kétszerese (max 30 pont) együttesen, egyenlő arányban számít be a jegybe. Elégséges osztályzat 32 ponttól (51%-tól) kapható. 16 pontnál gyengébb vizsgadolgozat elégtelen vizsgajeggyel jár.

  Megjegyzés: Ha valaki az aláírást és a vizsgát nem azonos vagy egymást követő félévben szerzi meg, a félév során szerzett pontszám már nem vehető figyelembe, és a vizsgán szerzett pontszám duplázódik.


   

  11. Pótlási lehetőségek

  Szorgalmi időszakban egy pótzárthelyi időpontban, és a pótlási időszakban is egy alkalommal, a három ZH közül kettő pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadások előtt és után, és egyeztetés alapján az oktatók fogadóórájában

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók megkapják a kivetített slideokat, ezenkívül a gyakorlatokhoz írásos útmutató készül.

  Ajánlott irodalom:

  1. Hauserné Dénes Éva: Számítástechnikai és adatfeldolgozási ismeretek Budapest,  2006. 
  2. Baricz Rezső-Róth József: Könyvviteltan, Aula Budapest, 2006
  3. Dobay Péter: Vállalati Információmenedzsment, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 2003.


   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra, gyakorlatokra 20
  Felkészülés zárthelyire 18
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  6
  Vizsgafelkészülés 20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Kósa Zsuzsanna PhD egy. adjunktus TMIT
   Dr. Szikora Béla PhD egy. docens Elektronikai Technológia Tsz.