Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Infocommunication Networks and Applications Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. május 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak, B.Sc.
  Infokommunikációs hálózatok szakirány
  Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA367 6 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Cinkler Tibor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://inflab.tmit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Németh Felicián Bálint ügyvivő szakértő TMIT
   Marosits Tamás tanársegéd TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIinfokom", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenység szokásos tennivalóira. Ide tartozik egy adott feladat elemzése, megoldásának megtervezése, megoldása, arról a megfelelő színvonalú írásbeli dokumentáció elkészítése, az eredmények szóbeli, vetített-képes prezentációja, valamint a határidők fontosságának megtanulása.A tantárgy oktatása önálló laboratóriumi foglalkozások keretében történik. A hallgatók a kapott feladatot a konzulens segítségével, de önállóan végzik. A végzett munka minősítése az esetleges “mérésekről” készített jegyzőkönyvek, a feladat megoldásáról beadott írásbeli és szóbeli beszámoló értékelése alapján történik. A feladat megoldása és annak minőségi dokumentálása egyforma fontos hangsúlyt kap.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév elején minden hallgató a tanszék egy oktatójától (konzulens) feladatot kap. Ezt követően a konzulenssel egyeztetve készít egy időbeosztást (úgynevezett munkatervet), melyet elektronikus úton benyújt a tárgyfelelősnek. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, illetve elvégeznek a feladattal kapcsolatos – a konzulens által kijelölt – méréseket, dokumentálják azt, majd a félév végén írásbeli és szóbeli beszámolót tesznek. A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, irodalomkutatás folyamatosan történik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Félévenként heti 4 órás laboratóriumi gyakorlat: irodalomkutatás, konzultáció, projekt munka formájában történik

  10. Követelmények

  A tárgy legfontosabb feladata a mérnöki életben elvárt munkavégzés gyakorlása. Ennek értelmében az ipari életben szokásos “határidő követelmények” érvényesülnek, melyek elmulasztása szankcionált.a. A szorgalmi időszakban:A félévek lezárásának módja: gyakorlati jegy.A hallgatóknak alapesetben a 3. oktatási hét végéig (elektronikus úton) a konzulensükkel egyeztetett előzetes munkatervet kell beadniuk. A munkaterv a szorgalmi időszak feléig pótolhatja a munkatervet, azonban a késedelmet a félévi jegy kialakításánál alkalmazott “hanyagsági faktor (HF)” számításánál figyelembe vesszük.Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak 7. hetének végéig neki felróható okból nem ad be munkatervet, a tárgy elvégzéséhez szükséges mennyiségű munkát vélhetően már nem tudja a feladatára fordítani. Amennyiben konzulense ezt megfelelő szakmai indokokkal alátámasztva kéri, akkor a hallgató elvégezheti a tárgyat, a vizsgaidőszak utolsó harmadában pótbeszámolót tehet, de ennek érdemjegye a jelenlegi szabályokat figyelembevéve sem lehet jobb, mint közepes (3).A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei 3 részből állnak:

  1. a konzulens által kitűzött félévi feladat megoldása a félév során (konzulens osztályozza, 50%-os súllyal szerepel: FF)

  2. az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén írásbeli beszámoló készítése és határidőre történő beadása külön hirdetményben közzétett tartalmi és formai követelmények szerint (konzulens és tárgyfelelős külön-külön osztályzatának (sorrendben KI és TI) egyszerű átlaga, ami együttesen 25%-os súllyal szerepel).

  3. az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén szóbeli, vetített-képes elektronikus prezentáció tartása külön hirdetményben közzétett tartalmi és formai követelmények szerint (tárgyfelelős értékeli (TS), 25%-os súllyal szerepel). A szóbeli beszámoló előfeltétele az elfogadott írásbeli.A gyakorlati jegy a 3 követelményre adott osztályzat(ok) súlyozott átlaga figyelembe véve egy úgynevezett “hanyagsági faktort (HF)”, amellyel a hallgatóknak a határidőkkel kapcsolatos mulasztásait szakcionáljuk.
  Jegy=HF(0,5*FF+0,25*(KI+TI)/2+0,25*TS)
  Nem kaphat gyakorlati jegyet az a hallgató, aki bármely kategóriában (FF, KI, TI, TS) nem éri el legalább az elégséges osztályzatot, azaz nem oldotta meg a félévi feladatát, vagy írásbeli beszámolóját akár a konzulense, akár a tárgyfelelős nem fogadta el, vagy a szóbeli nem megfelelő (elégtelen). A szóbeli előtt határidőre (minimum 5 munkanap) be nem adott írásbeli pótolható legkésőbb a beszámolót megelőző munkanapon 12 óráig, azonban a késedelmet a hanyagsági factor kialakításánál figyelmbe vesszük. Az a hallgató, aki a szóbeli beszámolója előtti munkanap 12.00 óráig nem tölti fel a konzulense által jóváhagyott írásbeli beszámolót, az szóbelijét nem kezdheti meg, beszámolót a vizsgaidőszak utolsó harmadában tehet pótbeszámoló jelleggel. Ennek megfelelően a „-1. nap” az ezt az időpontot megelőző 24 órás időintervallumra vonatkozik, a „-2. nap” a szóbelit megelőző munkanap 12.00 órához képest 24 és 48 óra közötti késedelmet jelenti (csak a munkanapokat figyelembe véve), stb (ld. 2. táblázat).A hanyagsági faktor számításánál a munkatervvel és az írásbeli beszámolóval kapcsolatos késedelmet vesszük figyelembe olyan elvek szerint, hogy a határidőket betartó, vagy csak nagyon kismértékben áthágó hallgatók értékelését érdemben ne befolyásolja, azonban súlyosabb esetekben a hallgató érdemjegyén észrevehető legyen a késés miatti szankció.A hanyagsági faktor az „1-a-b” képlettel számolható, amelyben az „a” szám a munkatervvel, míg a „b” az írásbeli beszámolóval kapcsolatos késedelmekre vonatkozik. A munkatervre vontakozó javasolt értékeket a 1. táblázat, míg az írásbeli beszámolóra vonatkozó javasolt értékeket a 2. táblázat tartalmazza. A munkaterv beadásának hete a szorgalmi időszakban
   Az „a” faktor értéke
  4. hét 0.03
  5. hét 0.07
  6. hét 0.12
  7. hét 0.20
  1. táblázat: A munkaterv késedelmes beadásával kapcsolatos hanyagsági faktor értéke Az írásbeli beszámoló beadásának napja a szóbeli beszámolóhoz képest (munkanapban)
   A „b” faktor értéke
  -4. nap 0.04
  -3. nap 0.09
  -2. nap 0.20
  -1. nap 0.30
  2. táblázat: Az írásbeli beszámoló késedelmes beadásával kapcsolatos hanyagsági faktor értékeb. A vizsgaidőszakban:Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak végéig nem tett érvényes beszámolót, ismételt vizsga jelleggel összesen egy alkalommal kísérelhető meg a vizsgaidőszakban, a tárgyfelelős által előírt időpontban, a vizsga időszak végén. Az ily módon megszerzett gyakorlati jegy közepesnél (3) jobb általában nem lehet, különleges méltánylást érdemlő eseteket kivéve: pl. kórházi zárójelentéssel igazolt fekvőbetegség.c. Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A tárgy jellegéből adódóan (féléves folyamatos munkavégzés) vizsgaidőszakban pótlási lehetőség alapvetően nincs.Különleges méltánylást érdemlő esetekben, a konzulens támogató nyilatkozata esetén a vizsgaidőszakban lehet a gyakorlati jegyet megszerezni. A vizsgaidőszakban megszerzett gyakorlati jegy általában közepesnél (3) jobb nem lehet.Ilyenfajta pótlásra is csak a vizsgaidőszakban egy alkalommal, a tárgyfelelőssel legalább 3 héttel korábban egyeztetett időpontban lehet sort keríteni, mivel ennél rövidebb idő alatt nem hihető a tárgykövetelmények teljesítéséhez szükséges munka pótlása.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A konzulensekkel egyénileg.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Konzulens biztosítja.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra: 14*2 konzultáció  28
  Egyéni feladat elkészítése116
  Írásbeli beszámoló elkészítése
    28
  Szóbeli beszámoló+felkészülés
     8
    
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Henk Tamás egy. docens TMIT
   Németh Felicián Bálint ügyvivő szakértő TMIT
   Marosits Tamás tanársegéd TMIT