Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással

    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások laboratórium

    A tantárgy angol neve: Infocommunication networks and applications laboratory

    Adatlap utolsó módosítása: 2011. november 14.

    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Villamosmérnöki és Informatikai Kar

    Villamosmérnöki alapszak

    Infokommunikációs rendszerek szakirány

    Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat
     

    Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
    VITMA343 6 0/0/3/f 4  
    3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Horváth György,
    4. A tantárgy előadója

     Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
     Horváth György tanszéki mérnök TMIT
     Kovács Pál tanszéki mérnök TMIT

    5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

    Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások

    6. Előtanulmányi rend
    Kötelező:
    Szakirany("AVIinfokom", _)

    ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC07" , "jegy" , _ ) >= 2
    VAGY
    TárgyEredmény("BMEVITMAC07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

    A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

    A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

    Ajánlott:
    nincs
    7. A tantárgy célkitűzése

    A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, mérési feladatok megoldásával.

    8. A tantárgy részletes tematikája

    TTMER24             Bevezetés a távközlési labor használatába
    A mérés bevezeti a hallgatót a távközlési laboratórium használati rendjébe, valamint az eszközpark használatába a mérési utasításban megadott feladatsor végrehajtásán keresztül. A mérés során megismerik a  “Balesetelhárítási és Tűzvédelmi Szabályzat” távközlési laborra vonatkozó kiegészítését is.

    TTMER17            Bevezető a távközlő mérőműszerek használatába
    A mérés célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a TMIT oktatási célú távközlési laboratóriumát, a távközlési mintahálózatot, bevezesse a hallgatókat a távközlő hálózatokban szokásos alapvető mérésekbe, megismertesse őket a mérések végzéséhez használt alapvető távközlő mérőműszerek felépítésével, kezelésével, megalapozva ezáltal a következő félévek távközlő mérési gyakorlatait.

     

    TTMER26             Digitális kapcsolóközpont bemutatása és vizsgálata
    A mérés célja távközlő hálózatokban használt kapcsolóberendezések (központok), végberendezések (telefonok, terminálok), szabványos csatlakozási felületek (PCM, RS-232 interfész) és az ezekhez kapcsolódó jellegzetes mérési, vizsgálati eljárások bemutatása.

     

    TTMER11            Jelzésátvitel központok között I. (SS7/ISUP, DSS1/QSIG)
    A vonalkapcsolt hálózatokban a hívásfelépítés és bontás folyamatának vezérléséhez a távbeszélôközpontok adatokat cserélnek. Ez az adatcsere a jelzés, a jelzésekre azok továbbítására vonatkozó szabályok összessége pedig a jelzésrendszer.
    A gyakorlat első részében vizsgálatainkat a digitális előfizetői jelzésrendszeren (DSS1) alapuló - a Q referenciapontok közt használatos magánhálózati (PTN) jelzésrendszer (QSIG) - vizsgálatával kezdjük. A laborban az on-line vizsgálatokhoz minden eszköz rendelkezésre áll.
    A gyakorlat második részében a nyilvános hálózatok központjai között használatos ITU-T No.7 (SS7) jelzésrendszert lehet tanulmányozni működés közben.

     

    TTMER6 Adatátvitel hozzáférési hálózaton (a modemtől a DSL-ig)
    A mérés első részében a hallgatók megismerkednek a - klasszikus, a távbeszélőcsatornát felhasználó - adatátviteli összeköttetések működésével és vizsgálati módszereivel. A mérés második részében az előfizetői hálózat réz érpárjait felhasználó, digitális előfizetői átviteli rendszerekkel (ISDN, ADSL) ismerkedhetnek a hallgatók.
    A méréseket a mintahálózat PSTN/ISDN és xDSL alhálózatán végezzük.

     

    TTMER22            IP telefónia
    A mérés célja megismertetni a hallgatókat a VoIP hálózatok tipikus építőelemeivel – routerrel, Dial-Peer-ekkel, beszédkódoló tipusokkal, átjárókkal, zóna-vezérlőkkel, soft-phone kliensekkel és egy CallManager-el..

     

    TTMER12            Hangkódolási eljárások vizsgálata
    A mérés célja, hogy hangkódolási eljárások keretében megismertesse a hallgatókat a multimédia környezet által nyújtott lehetőségekkel és munkastílussal. A mérés során a hangkódolási módszereket mint a multimédia eszközeit egy multimédia környezetben mutatjuk be.

     

    9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

    Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai (TMIT) Tanszékeken történik 3 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.

    A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

    A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet és mérési beszámolót kell beadni.

    Az osztályzás a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek és beszámolók alapján történik a 10. pont szerint.

    10. Követelmények

    A szorgalmi időszakban:

    A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.

    A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.

    A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése.

    Az egyes mérések értékelése:

    Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

    Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése. Az eredmények kiértékelése

    Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények

    11. Pótlási lehetőségek

    Pótmérés fejenként egyszeri alkalommal, a szorgalmi időszakban történhet az előzetesen kihirdetett időpontokban.

    12. Konzultációs lehetőségek

    A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

    13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

    A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

    14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
    Kontakt óra42
    Félévközi készülés órákra---
    Felkészülés zárthelyire 
    Házi feladat elkészítése 
    Kijelölt írásos tananyag elsajátítása78
    Mérési beszámolók elkészítése
     
    Összesen120
    15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

     Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
     Kovács Pál tanszéki mérnök TMIT