Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások laboratórium

  A tantárgy angol neve: Infocommunication networks and applications laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. november 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat
   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMA343 6 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Horváth György,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Horváth György tanszéki mérnök TMIT
   Kovács Pál tanszéki mérnök TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVIinfokom", _)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC07" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAC07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, mérési feladatok megoldásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  TTMER24             Bevezetés a távközlési labor használatába
  A mérés bevezeti a hallgatót a távközlési laboratórium használati rendjébe, valamint az eszközpark használatába a mérési utasításban megadott feladatsor végrehajtásán keresztül. A mérés során megismerik a  “Balesetelhárítási és Tűzvédelmi Szabályzat” távközlési laborra vonatkozó kiegészítését is.

  TTMER17            Bevezető a távközlő mérőműszerek használatába
  A mérés célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a TMIT oktatási célú távközlési laboratóriumát, a távközlési mintahálózatot, bevezesse a hallgatókat a távközlő hálózatokban szokásos alapvető mérésekbe, megismertesse őket a mérések végzéséhez használt alapvető távközlő mérőműszerek felépítésével, kezelésével, megalapozva ezáltal a következő félévek távközlő mérési gyakorlatait.

   

  TTMER26             Digitális kapcsolóközpont bemutatása és vizsgálata
  A mérés célja távközlő hálózatokban használt kapcsolóberendezések (központok), végberendezések (telefonok, terminálok), szabványos csatlakozási felületek (PCM, RS-232 interfész) és az ezekhez kapcsolódó jellegzetes mérési, vizsgálati eljárások bemutatása.

   

  TTMER11            Jelzésátvitel központok között I. (SS7/ISUP, DSS1/QSIG)
  A vonalkapcsolt hálózatokban a hívásfelépítés és bontás folyamatának vezérléséhez a távbeszélôközpontok adatokat cserélnek. Ez az adatcsere a jelzés, a jelzésekre azok továbbítására vonatkozó szabályok összessége pedig a jelzésrendszer.
  A gyakorlat első részében vizsgálatainkat a digitális előfizetői jelzésrendszeren (DSS1) alapuló - a Q referenciapontok közt használatos magánhálózati (PTN) jelzésrendszer (QSIG) - vizsgálatával kezdjük. A laborban az on-line vizsgálatokhoz minden eszköz rendelkezésre áll.
  A gyakorlat második részében a nyilvános hálózatok központjai között használatos ITU-T No.7 (SS7) jelzésrendszert lehet tanulmányozni működés közben.

   

  TTMER6 Adatátvitel hozzáférési hálózaton (a modemtől a DSL-ig)
  A mérés első részében a hallgatók megismerkednek a - klasszikus, a távbeszélőcsatornát felhasználó - adatátviteli összeköttetések működésével és vizsgálati módszereivel. A mérés második részében az előfizetői hálózat réz érpárjait felhasználó, digitális előfizetői átviteli rendszerekkel (ISDN, ADSL) ismerkedhetnek a hallgatók.
  A méréseket a mintahálózat PSTN/ISDN és xDSL alhálózatán végezzük.

   

  TTMER22            IP telefónia
  A mérés célja megismertetni a hallgatókat a VoIP hálózatok tipikus építőelemeivel – routerrel, Dial-Peer-ekkel, beszédkódoló tipusokkal, átjárókkal, zóna-vezérlőkkel, soft-phone kliensekkel és egy CallManager-el..

   

  TTMER12            Hangkódolási eljárások vizsgálata
  A mérés célja, hogy hangkódolási eljárások keretében megismertesse a hallgatókat a multimédia környezet által nyújtott lehetőségekkel és munkastílussal. A mérés során a hangkódolási módszereket mint a multimédia eszközeit egy multimédia környezetben mutatjuk be.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai (TMIT) Tanszékeken történik 3 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.

  A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet és mérési beszámolót kell beadni.

  Az osztályzás a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek és beszámolók alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.

  A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése.

  Az egyes mérések értékelése:

  Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

  Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése. Az eredmények kiértékelése

  Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótmérés fejenként egyszeri alkalommal, a szorgalmi időszakban történhet az előzetesen kihirdetett időpontokban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra---
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása78
  Mérési beszámolók elkészítése
   
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Kovács Pál tanszéki mérnök TMIT