Távközlő hálózatok és szolgáltatások

A tantárgy angol neve: Telecommunication Networks and Services

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 14.

Tantárgy lejárati dátuma: 2019. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, BSc képzés

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar
Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMA310   3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Henk Tamás,
A tantárgy tanszéki weboldala http://w3.tmit.bme.hu/thsz/
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Adamis Gusztáv (SE ESZA képzés) tb. egyetemi docens  TMIT
 Dr. Cinkler Tibor egy. docens TMIT
 Dr. Csopaki Gyula
 címzetes egyetemi tanár
 TMIT
 Dr. Henk Tamás

 tudományos tanácsadó 

 TMIT
 Németh Krisztián tanársegéd TMIT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Kódolástechnika, Algoritmuselmélet, Fizika, Jelek és rendszerek, Digitális technika, Számítógép-architektúrák, Számítógép-hálózatok, Operációs rendszerek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyEredmény( "BMEVIHIA215" , "aláírás" , _ ) = -1
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIFO3222" , "aláírás" , _ ) = -1
VAGY
KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
VAGY
KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08N")

VAGY Training.Code=("5NAA78RESZ") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAB01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

ÉS Training.Code=("5N-A8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Számítógép-hálózatok (VIHIA215 vagy VIFO3222)

 

-----------------

 

* A SE ESZA képzésben az előtanulmányi rend: e tárgy felvételéhez kötelező a Számítógép-hálózatok (VIHIA060) tárgyból a kredit.

7. A tantárgy célkitűzése

Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása távközlő hálózatok témaköréből, azaz a hálózatok belső működése és a nyújtott szolgáltatások megismertetése, a rendszertechnikai elemek kiválasztásához, alkalmazásához, a rendszertechnikai tervezéshez, az üzemeltetéshez, a különböző szolgáltatók hálózatainak együttműködéséhez szükséges legfontosabb alapismeretek elsajátíttatása.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Bevezetés, technikatörténeti áttekintés.
 • A távközlés alapismeretei: távközlő hálózati alapfogalmak, analóg és digitális beszédátvitel, távbeszélő hálózatok topológiája, számkiosztás.
 • ISDN hálózatok, új generációs hálózatok
 • Technológiai, fizikai, gazdasági háttérismeretek. Fizikai alapok: vezetékes és rádiós átviteli közegek jellemzői. A mikroelektronika, az optikai átvitel és a rádiós hozzáférés fejlődése. Szabványosítás. Kutatás, fejlesztés, gyártás, szolgáltatás és a szolgáltatás-szabályozás folyamata. Szolgáltatások elterjedési trendjei.
 • IP hálózatok elérése távközlő hálózatokon (beszédsávi modemek, xDSL). TriplePlay: beszédátvitel, TV és Internet egyetlen csatornán.
 • IP hálózatok elérése kábel-TV hálózatokon.
 • VoIP hálózatok.
 • Kapcsolástechnika: kapcsolóközpontok felépítése, 2/4-huzalos átalakítás, kapcsolómátrix megvalósítása tér-, időkapcsolóval, illetve ezek kombinációjával. IP alapú kapcsolás. (*)
 • Mobiltelefon-rendszerek: cellás hálózatok elvei, GSM, UMTS és továbbfejlesztései, műholdas, készenléti rendszerek.
 • Forgalmi követelmények, hálózatméretezés.
 • Jelátviteli követelmények távbeszélő hálózatokban. Beszédérthetőség. Visszhang.
 • Beszédkódolók: jellemzőik, összehasonlítások.
 • Távközlő hálózati jelzésrendszerek.
 • Hálózati szolgáltatások: Infokommunikációs hálózatok: számítógép-, távközlő és műsorközlő hálózatok konvergenciája. A szolgáltatásminőség és megbízhatóság: a felhasználói és szolgáltatói érdekek. Hálózati szolgáltatások modelljei. Hálózatok összekapcsolása. Szolgáltatás elterjedtségi görbék.
 • Gerinchálózati technikák: PDH (pleziokron digitális hierarchia), SDH (szinkron digitális hierarchia), ngSDH (next generation/következő generációs SDH), OTN (Optical Transport Network, optikai szállító hálózat).(*)
 • Kapcsolt optikai hálózatok. (*)
 • Passzív optikai hálózatok.
 • Távközlő hálózatok telepítése és üzemeltetése.
(*): A SE ESZA képzésben nem, vagy kevésbé hangsúlyosan szerepel.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat. A gyakorlatok egy részét laboratóriumi foglalkozásokkal helyettesítjük.

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi, az aláírás feltétele ennek legalább elégségesre teljesítése.
 2. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.
 3. Elővizsga nincs.
 4. A zárthelyin megajánlott vizsgajegy szerzésére van a lehetőség (pótzárthelyin és pót-pót-zárthelyin nincs erre lehetőség). Ennek feltétele: a hallgató zárthelyi dolgozata kiváló szintű, és a zárthelyi megírása utáni foglalkozások 80%-án megjelent. (*)
 5. A laboratóriumi foglalkozásokra előzetesen fel kell készülni a hallgatóknak. Ezt a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető. (*)
 6. A mérésvezető a mérés után értékeli a hallgató munkáját, melybe beleszámítanak az előzetes felkészülés ellenőrzésének az eredménye, a mérés során nyújtott teljesítmény, illetve az elkészített mérési jegyzőkönyv minősége. (*)
 7. A laboratóriumi foglalkozásokon nem kötelező a részvétel, azonban az ott megszerzett pontok 5% súllyal beleszámítanak a vizsgapontokba. A laboratóriumi foglalkozásokra adott határidőig lehet jelentkezni. (*)
(*): A SE ESZA képzésbeli kurzusra nem vonatkozik.
11. Pótlási lehetőségek

Zárthelyit lehetséges pótolni egy alkalommal a tanulmányi időszakban (pótzárthelyi), illetve egy alkalommal a pótlási időszakban is (pót-pót-zárthelyi). A laboratóriumi foglalkozások pótlására - korlátozott mértékben - lehetőséget nyújtunk.

12. Konzultációs lehetőségek

Előadások után bármikor, továbbá előzetes megbeszélés szerint más időpontban is. A zárthelyi és a pótlási lehetőségek előtt, továbbá a vizsgák előtt külön is van konzultáció.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Henk Tamás, Németh Krisztián: Távközlő hálózatok, elektronikus jegyzet, BME-TMIT, http://w3.tmit.bme.hu/thsz/, 2005.
 2. Lajtha György főszerkesztő: Távközlő hálózatok és informatikai szolgáltatások, http://regi.hte.hu/online_konyv; és Telecommunication Networks and Information Services, http://regi.hte.hu/onlinebook; Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, HTE, 2002.
 3. Géher Károly főszerkesztő: Híradástechnika, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 2002.
 4. Referencia könyvek:
  • J. C. Bellamy: Digital Telephony. Wiley, New York, 2000.
  • S. S. Jones, Editor: The Basics of Telecommunications, International Engineering Consortium, Chicago, 2004.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  56
Félévközi készülés órákra  14
Felkészülés zárthelyire  12
Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

4

Vizsgafelkészülés  34
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Cinkler Tibor
  egy. docens 
 TMIT
 Dr. Csopaki Gyula  címzetes egyetemi tanár TMIT
 Dr. Henk Tamás  tudományos tanácsadó TMIT
 Németh Krisztián     tanársegéd
 TMIT
 Paksy Géza  tud. munkatárs TMIT